Plemenná kniha | Registračný poriadok a tetovanie športových králikov v Klube králičieho hopu SZCH
Registračný poriadok a tetovanie športových králikov v Klube králičieho hopu SZCH
elektronické dokumenty na stiahnutieSlúži na
zabezpečenie evidencie chovných jedincov v Klube králičieho hopu SZCH (KKH SZCH), ktoré sa chovajú výhradne na športové aktivity. Nejde tu o plemenársku prácu v chovoch čistokrvných plemien králikov, ale o plemenitbu zameranú na výkon, v ktorej sa nemusia použiť jedince rovnakého plemena a zachovávať čistokrvnosť. Nie je preto možné označovať králiky tetovaním podľa Registračného poriadku pre registráciu a tetovanie králikov v Slovenskej republike.

1. Registračné značky

1.1
Ľavé ucho:
1.5.6
Poradové číslo mesiaca narodenia mláďaťa, konečná číslica roku narodenia mláďaťa a poradové číslo mláďaťa narodeného v danej chovateľskej stanici (ďalej len CHS).

1.2
Pravé ucho:
121.S
Trojmiestny číselný registračný kód CHS a písmeno S ako označenie pôvodu králika pochádzajúceho zo Slovenskej republiky.

2. Predpoklady rodičov, kterých potomstvo sa má registrovať

2.1
Obaja rodičovskí partneri musia byť registrovaní a tetovaní (označeni).
2.2
Aspoň jeden z rodičov je registrovaný v Plemennej knihe KKH SZCH (dále jen PK KKH).
2.3
Obaja rodičia musia v deň pripustenia dosiahnuť nejmenuj minimálnu, ešte prípustnú hmotnosť, stanovenú štandardom pre príslušné plemená. Ak sa plemeno nedá určiť, malo by ísť o zvieratá dospelé, a to v čase pripustenia vo veku šesť mesiacov. Výnimky nie sú povolené.

3. Postup chovateľa pri nahlasovaní mláďat na registráciu.

3.1
V ďeň pripustenia vybraných partnerov je chovateľ (prípadne aj majiteľ samca, ak ním nie je chovateľ) povinný vyplniť pripúšťacie potvrdenie vo všetkých rubrikách s výnimkou prednej strany, a to dvojmo.
3.2
Po rozoznaní pohlavia mláďat vyplní chovateľ přednú stranu všetkých pripúšťacích potvrdení a vypíše příslušný počet rodokmeňov. Vyplnené pripúšťacie potvrdenia a rodokmene predloží chovateľ registrátorovi KKH, a to nejneskôr v čase, keď králíčata dosiahli vek tri mediace.
3.3
Ak predá chovateľ gravidnú králicu inému organizovanému chovateľovi, je povinný spolu s králicou odovzdať aj vyplnené pripúšťacie potvrdenie. Prednú stranu pripúšťacích potvrdení doplní potom po vrhu už nový majiteľ králice a postupuje ďalej ako chovateľ narodených mláďat.
3.4
Ak bude chovateľ požadovať označenie zvieraťa mikročipom, je povinný toto oznámiť registrátorovi KKH a následne po pridelení mikročipu veterinárnym lékárom odoslať registrátorovi KKH čísla pridelených mikročipov.

4. Postup registrátora KKH SZCH

4.1
Registrátor chovateľského klubu zodpovedá za správnu a úplnú registraciu v klube registrovaných králíkov v rámci KKH SZCH.
4.2
Po obdržení pripúšťacieho potvrdenia a rodokmeňov od chovateľa je klubový registrátor povinný tieto doklady nejneskôr do 14 dní posúdiť a skontrolovať. Ak zistí nedostatky, vrátí pripúšťacie potvrdenie a rodokmene chovateľovi na doplnenie alebo opravu.
4.3.
Po skončení kalendárneho roku urobí klubový registrátor súpis v klube registrovaných králíkov podľa CHS. Údaje zašle klubový registrátor nejneskôr do 31. 3. následujúceho roka sekretariátu RR SZCH.  
4.4
Ak sa
chovateľ rozhodne pre označenie králika mikročipom (čo bude musieť majiteľ / chovateľ doložiť prostou kópiou zápisu takého zvieraťa do registra veterinárneho lekára), je registrátor KKH SZCH povinný po obdržení čísel pridelených mikročipov od chovateľa, vlepiť alebo vpísať tieto čísla do pripúšťacieho potvrdenia.

5. Postup tetovača ZO SZCH

5.1
Tetovač ZO tetuje králíky priamo u jednotlivých chovateľov svojej ZO.
5.2
Chovatelia registrujúci v klube predložia tetovačovi potvrzené a overené pripúšťacie potvrdenia a rodokmene. Dohovoria sa na dátume tetovania, ale vždy tak, aby mláďatá boli v deň tetovania ešte pri králici – matke.
5.3
Tetovač zodpovedá za správne umiestnenie registračných značiek v ušniciach králíka podľa smerníc tohto registračného poriadku. Značky musia byť výrazné a dobre čitateľné. Tetovač musí predierovať registračné značky tiež do príslušných rubrík rodokmeňa. Před predierkovaním registračních značiek sa tetovač presvedčí na tvrdšom papieri, či správne umiestnil značky do kliešti. Ušnice králíka, které sú vždy pokryté jemnou vrstvou tuku, je vhodné před tetováním vytrieť liehom alebo čistým benzínom.
5.4
Tetovač má ovládať platné štandardy králikov, pretože je povinný pred tetovaním všetky prihlásené mláďatá prezrieť. Ak zistí u niektorých zvierat neprípustné chyby, ktoré by podmieňovali výluku pri posudzovaní, odmietne také mláďatá tetovať a znehodnotí príslušné rodokmene. Rovnako si bude tetovač počínať s dokladmi mláďat, ktoré v medzi časom uhynuli.
5.5
Tetovač je povinný udržovať tetovacie kliešte v dobrom stave, pred použitím ich vždy dezinfikuje a po použití riadne očistí. Platí to najmä pre registračné značky, t.j. pre písmená a číslice.
5.6.
Tetovač ZO SZCH eviduje počty tetovaných králikov a pravidelne informuje o svojej činnosti výbor ZO.
5.7
Tetovača ZO SZCH menuje výbor ZO SZCH spomedzi skúsených chovateľov králikov ZO. Pred začatím svojej činnosti musia absolvovať školenie z teórie a praxe tetovania králikov (anatómia králika, nákazlivé choroby králikov, protinákazové opatrenia, dezinfekcia, zásady ochrany zvierat pred týraním, výkon tetovania, ošetrovanie a údržba tetovacích nástrojov) s ohľadom na dodržiavanie ustanovení Zákona NR SR č. 39/2007 Zb., O veterinárnej starostlivosti (§ 22) a ustanoveniami Vyhlášky 123/2008 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky O podrobnostiach a ochrane spoločenských zvierat... (§ 6).

Preškolenie a overenie znalostí tetovača zabezpečí okresná odborná komisia králikárska SZCH, za účasti veterinárneho lekára. Tetovač, který se zúčastnil na školení a preukázal svoje znalosti, sa v zmysle Zákona NR SR č. 39/2007 Zb., O veterinárnej starostlivosti (§ 22) a ustanoveniami Vyhlášky 123/2008 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky O podrobnostiach a ochrane spoločenských zvierat... (§ 6)považuje za osobu odborne spôsobilú na označovanie králikov tetovaním.
Zoznam tetovačov predloží OOK SZCH príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

Poznámka: Ustanovenie je v súlade s ustanoveniamo Európskej dohody o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely a Európskej dohody o ochrane obľúbených zvierat.

6. Poplatky za registráciu a tetovanie

6.1
Poplatky za registráciu a tetovanie v rámci ZO SZCH navrhuje vždy na jeden kalendářní rok odborná komisia králikárska ZO a schvaľuje členská schôdza ZO.
6.2
Ústredným a okresným registrátorom, ako aj registrátorom chovateľských klubov prináleží odmena v sume 0,10 Eurza každé registrované mláďa.

7. Duplikát rodokmeňa

7.1
Pri strate alebo znehodnotení rodokmeňa môže chovateľ alebo majiteľ králíka požiadať registrátora KKH SZCH o vyhotovenie duplikátu, ktorý vyhotoví na základe pripúšťacích potvrdení nový rodokmeň, který v záhlaví zreteľne označí slovem – DUPLIKÁT.
7.2
Iným spôsobom vyhotovený duplikát rodokmeňa než jako sa uvádza pod 7.1 je neplatný.

8. Výnimka z registračného poriadku

8.1
Oneskorené hlásenie mláďat na registráciu možno tolerovať len v odôvodnených prípadoch, ako choroba chovateľa, dlhšia pracovná cesta apod.
8.2
Oneskorenétetovanie sa môže tolerovať ak bolipríslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správouvyhlásené opatrenia pri výskyte myxomatózy v mieste alebo okrese chovu.
8.3
Akékoľvek iné výnimky, pokiaľ nie sú priamo uvedené v jednotlivých ustanoveniach tohto registračného poriadku môže povoliť len ÚOK SZCH.

9. Tlačivá

9.1
Všetky tlačivá potrebné na registráciu distribuuje Sekretariát Republikovej rady SZCH, Krížna 44, 824 76 Bratislava, alebo sú v elektronickej podobe k dispozicii u registrátora KKH SZCH, telefón: 02 555 75 784, mobil: 0905 713 729, e-mail: tajomnik@szch.sk.

10. Príklady registračných značiek

10.1
Ľavá ušnica: 1.5.8
Králik sa narodil v mesiaci lednu roku 2015 ako 8. (ôsme) mláďa registrované v dané chovateľskej stanici (CHS).
10.2
Pravá ušnica: 055.S
Králik je registrovaný v CHS 055 (jej trojmiestny číselný registračný kód), písmeno S, že je registrovaný na územi Slovenskej republiky.

11. Umiestnenie registračných značiek

11.1
Registračné značky sa tetujú do ušníc králika podľa obrázkov vo Vzorníku plemien králíkov, s. 11 a 12 (P. Supuka, M. Supuka, Š. Adamec, SZCH, 2013, jako aj v Registračnom poriadku pre registráciu a tetovanie králikov v Slovenskej republike.
11.2
Umiestnenie mikročipu u športových králikov sa odporúča na pravé stehno.

12. Skartácia

12.1
Skartace Pripúšťacie potvrdenia sa môžu u registrátora KKH SZCH skartovať po uplynutí desiatich rokov evidencie.

13. Registrácia králika do evidencie KKH

13.1
Každý králik bude zapísaný do evidencie KKH SZCH pod pôvodnými tetovacími značkami, pridelenými ktoroukoľvek evidenciu platnou v SZCH alebo v EE.
13.2
Králik, ktorý je označený mikročipom, bude v registrácii KKH SZCH zaregistrovaný pod číslom prideleného mikročipu, čo bude musieť majiteľ / chovateľ doložiť prostou kópiou zápisu tohoto králika do registra veterinárneho lekára.
13.3
Králik, ktorý nie je pri vzniku CHS evidovaný v žiadnej platnej evidencii, musí sa pred zápisom do evidencie KKH SZCH označiť mikročipom, čo bude musieť majiteľ / chovateľ doložiť prostou kópiou zápisu tohto králika do registra veterinárneho lekára.

14. Označovanie mikročipom

14.1
V KKH je povolené označovanie športových králíkov mikročipom podľa platných veterinárnych noriem.
14.1.1
V takom prípade bude v registrícii KKH SZCH športový králik zaregistrovaný pod číslom prideleného mikročipu, čo musí majiteľ / chovateľ doložiť prostou kópiou zápisu takto označeného králika do registra veterinárneho lekára.