Plemenná kniha | Registračný poriadok chovateľských staníc Klubu králičieho hopu SZCH
Registračný poriadok chovateľských staníc Klubu králičieho hopu SZCH
elektornická verzia pravidiel na stiahnutie

žiadosť o registráciu chovnej stanice(1) Vznik registracie chovateľskej stanice (CHS)

a) registracia chovateľskej stanice je bezplatná,
b) registrovať CHS si môže len člen KKH SZCH,
c) chovateľ ktorý prejaví záujem o zaregistrovánie CHS, zašle svoju žiadosť e-mailom registrátorovi KKH SZCH,
d) vyplnením žiadosti potvrdí svoj súhlas s dodržiavaním tohto poriadku. Uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska  (prípadne adresu, kde má svoj chov), kontakt (e-mail, telefón, odkaz na web) a predovšetkým zvolený název své CHS,
e) registrácia CHS vzniká dňom schválenia,
f) v deň registrácie CHS je chovateľovi pridelený trojmiestny číselný registračný kód, který CHS povinne uvádza na vyhotovovaných rodokmeňoch a tetujú sa do pravého ucha.

(2) Zánik registrovanej chovateľskej stanice
a) oznámením chovateľa, ktorým požiada o zrušenie registrácie CHS, ktoré zašle na e-mail registrátora KKH SZCH,
b) úmrtím chovateľa,
c) zrušením CHS v prípade nedodržaia podmienok registračnéjho poriadku.

(3) Práva chovateľskej stanice
a) registrovať odchované králičatá podľa registračného poriadku KKH SZCH,
b) podieľať sa na činnosti KKH SZCH,
c) ak je to možné, môže (ak už nie je rovnaké číslo pridelené), chovateľ pri registrácii CHS navrhnúť registrátorovi vlastný trojmiestny číselný registrační kód,
d) zúčastňovať sa na súťažiach usporiadaných KKH SZCH.

(4) Povinnosti chovateľskej stanice
a) chovateľ je povinný dodržiavať chovateľský poriadok,
b) zabezpečiť vo svojom chove (CHS) pre králiky životnú pohodu,

c) poskytovať králikom dostatočnú odbornú veterinárnu starostlivosť,
d) nekrížiť geneticky poškodené králiky, umožniť im dôstojne dožiť v CHS, v prípadě predaja vždy v rodokmeni uviesť popis chyby králika,
e) zamedziť a nepripustiť v chove príbuzenské párenie,
f) zabezpečiť samici, predovšetkým po viacpočetnom vrhu, pokoj a dostatok času na zotavenie pred ďalším pripustením, s maximálnym počtem tri vrhy v jednom kalendárnom roku,
g) viesť v svojej CHS vlastnú evidenciu (písomne či elektronicky), viesť prehľad o všetkýchch odchovaných králičatách, a o ich predaji,
h) rodokmeň požadovať len na králiky narodené v danej CHS a viesť vo svojej evidencii prehľad o pridelených registračných číslach jednotlivých rodokmeňov,
i) vystupovat vždy v rámci mravných zvyklostí, pričom se riadiť a rešpektovať zákony SR a EU, a to nielen v oblasti chovu,
l) svojím správaním sa na verejnosti dbať o dobré meno a povesť ostatných registrovaných CHS.