Dôkaz o zákonnom nadobudnutí živých zvierat, ktoré patria medzi druhy podľa prílohy B a potrebná písomná dokumentácia
Úradný vestník Európskej únie z 21. 3. 2019
OZNÁMENIE KOMISIE
Usmerňovací dokument

Usmerňovací dokument Komisie slúži ako pomôcka pre príslušné orgány členských štátov EÚ pri vykonávaní nariadení EÚ o obchode s voľne žijúcimi živočíchmi (1) v situáciách, keď treba na základe písomnej dokumentácie preukázať zákonné nadobudnutie odchov v štátoch EU alebo dovoz živých exemplárov druhov živočíchov uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 do EÚ. Cieľom je, aby členské štáty uplatňovali rovnocenné normy pre dokumenty, ktoré sa akceptujú ako dôkaz o zákonnom nadobudnutí.

Na použitie exemplárov druhov uvedených v prílohe A na komerčné účely sa spravidla vyžaduje, aby zodpovedný výkonný orgán udelil výnimku vo forme potvrdenia. Forma a obsah tohto potvrdenia sú jasne vymedzené v nariadeniach EÚ o obchode s voľne žijúcimi živočíchmi. Naopak, v prípade exemplárov druhov uvedených v prílohe B, ktoré sa majú používať na komerčné účely, sa potvrdenie nevyžaduje. Forma a obsah dôkazu o zákonnom dovoze alebo zákonnom nadobudnutí uvedeného v článku 8 ods. 5 sa v základnom nariadení nestanovujú. Preto si príslušné orgány členských štátov EÚ môžu obsah takéhoto dôkazu vysvetľovať rôzne.

Písomná dokumentácia sa môže vyžadovať, aby sa preukázalo, že exemplár druhu uvedeného v prílohách A, B alebo C bol nadobudnutý v jednom členskom štáte a má sa vyviezť z iného členského štátu v súlade s právnymi predpismi členského štátu pôvodu ( 2 ).

Preto sa vyžaduje usmernenie s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty EÚ uplatňovali rovnaký prístup a rovnocenné normy, pokiaľ ide o dokumentáciu o zákonnom nadobudnutí, a to vrátane spresnenia dokumentácie akceptovanej ako dôkaz o zákonnom nadobudnutí. Konzistentnosť medzi členskými štátmi EÚ možno dosiahnuť stanovením usmernení o výklade článku 5 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 3, článku 5 ods. 4 a článku 8 ods. 5 základného nariadenia. Členské štáty EÚ sa vyzývajú, aby nižšie uvedené informácie používali s prihliadnutím na konkrétny prípad, a to primerane k situácii, ktorú musia riešiť.

Tento usmerňovací dokument je určený na pomoc vnútroštátnym orgánom pri uplatňovaní základného nariadenia. Nie je právne záväzný. Jeho jediným účelom je poskytnúť informácie o určitých aspektoch základného nariadenia a vykonávacieho nariadenia a o opatreniach, ktoré sa považujú za najlepšie postupy. Nenahrádza, nedopĺňa ani nemení žiadne ustanovenia platného práva Únie uvedené v oddiele 1 tohto dokumentu, ktoré aj naďalej predstavujú právny základ, ktorý sa musí uplatňovať. Dokument by sa nemal posudzovať izolovane, musí sa používať v spojení s danými právnymi predpismi, a nie ako osamotený odkaz. Len Súdny dvor Európskej únie je oprávnený poskytovať autoritatívny výklad práva Únie.

Tento usmerňovací dokument sa zameriava na živé exempláre zvierat uvedených v prílohe B. Rozlišuje sa v ňom medzi zvieratami, ktoré sa „dovážajú“, a zvieratami „odchovanými v zajatí v EÚ“ (5).

Exempláre získané z chovných zariadení v rámci EÚ. V dokladoch, ktoré predávajúci poskytuje kupujúcemu, by mali byť prinajmenšom tieto informácie: — druh (vedecký názov), — počet exemplárov, — označenie, ak je k dispozícii, — meno/názov a adresa chovateľa (na účely vysledovateľnosti), — informácie o rodičoch— dátum narodenia/vyliahnutia alebo odhadovaný vek, ak sú k dispozícii, — pohlavie, ak je k dispozícii, — iné charakteristiky, ak je to relevantné, — originálny podpis posledného predávajúceho, dátum transakcie. V niektorých členských štátoch sa môžu používať doklady, ktoré vydal príslušný orgán členského štátu na základe vlastných vnútroštátnych právnych predpisov. Tieto doklady by podľa možnosti mali obsahovať všetky informácie uvedené vyššie. Pokiaľ ide o vydávanie takýchto dokladov alebo potvrdzovanie prehlásení chovateľov, ako základ pre kontroly presadzovania predpisov môže slúžiť systém dodatočných pravidiel týkajúcich sa napríklad registrácie a vedenia účtovníctva.

Vyššie uvedené je len podstatná časť úradného vestníku z 21. 3. 2019. Jeho úplné znenie je na web stránke SZCH (https://szch.sk/doklad-o-nadobudnuti-zvierat-prilohyb/) , kde sa dá stiahnuť i doporučený doklad o nadobudnutí pre vtáky zaradené do skupiny B.

V zákone 15/2005 na Slovensku takáto povinnosť platí od 1.1.2008. Od tohto termínu sme mali zákonnú povinnosť pre vtáky zaradené do skupiny B viesť vlastnú evidenciu na druhovej karte a mať doklad o nadobudnutí. Takéto vtáky sme nemuseli nahlasovať. Posledné obdobie sa práve štátny dozor a inšpekcia zamerala na kontrolu dokladov o nadobudnutí vtákov patriacich do skupiny B a veľa chovateľov dostalo pokuty. Od 1. 1. 2019 platí novela zákona a máme zákonnú povinnosť pri týchto vtákoch nahlasovať akúkoľvek zmenu (odchov, kúpa, predaj, úhyn) formou fotokópie alebo skenu DK do 14 dní na MŽP. Taktiež treba mať doklad, ktorý musí obsahovať horeuvedené a pri predaji uchovať jeho fotokópiu s podpisom a adresou kupujúceho 10 rokov. MŽP SR v usmernení odporučilo doklad pre vtáky zaradené do skupiny B, ktorý je však v rozpore s nariadením EK a zákonom na ochranu osobných údajov. Okrem toho tieto vtáky musíme pri odchove označovať krúžkami zo ŠOP, ktoré sú evidované na meno. Podobný systém evidencie je aj v Českej republike. Na Slovenku zapisujeme exempláre do druhovej karty v Česku do knihy chovu.

Platí pre oba štáty aj ostatné v EÚ, že pri nákupe alebo inom nakladaní s vtákom zo skupiny B má kupujúci dostať doklad o nadobudnutí. Takúto zmenu predávajúci má zaznačiť do vyššie spomínanej druhovej karty či knihy chovu. Práve k tomu smeruje usmernenie, aby každý vták zo skupiny B mal doklad o nadobudnutí. Vo všeobecnosti sa najčastejšie jedná o odchovy. Myslím si, že pri akomkoľvek obchodovaní by kupujúci mal nadobudnúť vtáka skupiny B označeného, s dokladom o jeho pohlaví a dokladom o nadobudnutí s názvom druhu, označením, dátumom vyliahnutia a adresou chovateľa a s jeho podpisom. Pokiaľ sa tak stane a človek má príslušné veterinárne doklady môže s takýmto vtákom precestovať celú EÚ bez problémov, okrem toho vie preukázať spôsob nadobudnutia ak má takéhoto vtáka v chove. Záleží len na vnútroštátnych orgánoch a legislatíve akú dôležitosť tejto skupine vtákov budú venovať. Z vestníku je zrejmé, že nie na každého vtáka zaradeného do skupiny B sa musí pozerať rovnakou mierou. Sú druhy „s nižšou prioritou“ a „rizikovejšie druhy“. EK vyzýva členské štáty, aby si takéto informácie navzájom vymieňali a postupovali primerane podľa danej situácie.

Nakoľko patríme do EÚ a nariadenia sú záväzné pre všetky jej štáty, nie je rovnaký postup a podmienky vlastníctva rovnaký. Predsa je diskriminačné a nemá žiadny zmysel na ochranu alebo kontrolu vtákov skupiny B, aby v jednom či dvoch štátoch EÚ bola evidencia ako pri vtákoch A skupiny a v ostatných sa evidencia nevyžadovala. Preto budeme sledovať a očakávať kroky štátnych orgánov na doporučené zjednotenie.

Milan Vávra

zástupca slovenských exotárov pre CITES

Chovateľ č. 6/2019

nasledujte nás