INFORMÁCIE O POVINNOSTIACH ZÁKAZNÍKA KUPUJÚCEHO ŽIVOČÍCHA ZARADENÉHO DO DOHOVORU CITES

o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín a regulácie obchodu s nimi

Podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č.15/2015 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podnikateľ, ktorý predáva exempláre je povinný zverejniť na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne:

a) podmienky na chov a pestovanie ním predávaných živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A až D osobitného predpisu.

b) informácie o povinnostiach vyplývajúcich z tohto zákona alebo osobitných predpisov pre kupujúceho, ktoré sa vzťahujú na držbu kupovaného exemplára,

c) chovného zariadenia exemplára umiestneného v prevádzkarni vedecké meno druhu exemplára, jeho zaradenie do príloh A až D osobitného predpisu spolu s označením „Chránené podľa CITES“

Nadobúdateľ exemplára má po jeho nadobudnutí nasledovné povinnosti:

- viesť evidenciu na druhovej karte exemplára alebo v knihe chovu a držby exemplára živočícha odo dňa nadobudnutia, podľa § 11 ods. 1 písm. a), b) zákona

- preukázať spôsob nadobudnutia exemplára podľa § 9 ods. 5 písm. a) 4 zákona (pokladničný blok, faktúra, kúpno-predajná zmluva)

- preukázať pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1 zákona: Pri exemplároch zaradených do skupiny A – písomným dokladom („certifikát“) alebo preukazom o pôvode exemplára                                                                                                                                    
Pri exemplároch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť podľa §12 ods.4 zákona, písomným vyhlásením o spôsobe nadobudnutia (§12a ods. 1, 2, 5 a 6)

- uchovávať evidenciu o exemplároch , ktoré mal v držbe po dobu desiatich rokov od vykonania posledného zápisu, podľa § 9 ods. 5 písm. b) zákona

§ 29c ods. 3 Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe A osob. predpisu  oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 ministerstvu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní odo dňa zápisu zmeny.

§ 29c ods. 4 Držiteľ exemplára druhu uvedeného v prílohe B osob. predpisu  oznamuje písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 ministerstvu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 14 dní odo dňa zápisu zmeny.

nasledujte nás