Ján Rafay ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV II.

Vložené 22.08.2020

Z HISTÓRIE ICH CHOVU

Súčasné domáce králiky chované v širokej genotypovej skladbe sú potomstvo jediného druhu  - aguti  sfarbeného králika  divého Oryctolagus cuniculus.

Na rozdiel od  veľkých druhov zvierat sú naše  poznatky o vzniku  a rozšírení králika  v geologických dobách obmedzené.  Okrem iného je  to spôsobené tým,  že drobné kosti  králikov a  ich zoologických  predchodcov sa  do dnešnej doby  zachovali  len  zriedka  resp.  unikli  záujmu paleontológov a archeológov.

Podľa  Nachtsheima  (1949)  sa  dá  predpokladať, že potomkovia dnešných králikov  a zajacov v  starších treťohorách (od  65 mil. do 5,5 mil. rokov)  migrovali  do Európy z Ázie. Podľa nálezov kostí sa rozšírili po celej Európe s výnimkou  Škandinávie.  Následne  pleistocén (od  2,5 mil. do 120 tis. rokov) s nastupujúcou dobou ľadovou,  ktorá pokryla väčšinu  Európy ľadovcom sa  stal pre  predchodcov  dnešných   králikov  v  pôvodných  lokalitách neobývateľný   a  preto   sa  počas   tohto  obdobia  rozšírili v teplejších oblastiach južnej Európy a západnej časti severnej Afriky.  V čase,  keď sa  pozornosť človeka  obrátila na  tieto  drobné cicavce bola hlavná  lokalita ich výskytu na Pyrenejskom (Iberskom) polostrove.  A štát  rozprestierajúci sa na väčšine tohto  polostrova  vďačí  králikom  za  svoje pomenovanie. Keď totiž   okolo  roku   1100  pr. n. l.   Féničania   pri  svojich stredomorských plavbách dosiahli  pobrežie dnešného Španielska, videli  tam  veľké  počty  králikov.  Dovtedy  neznáme zvieratá pripomínali  Féničanom svojím  výzorom a  spôsobom života  druh damana  (Hydrax  syriacus),  ktorý  bol  hojne  rozšírený v ich domovine.  Preniesli  si  preto  z  hebrejčiny  meno pre damana „saphan“  alebo  „shaphan“  na  králiky  a  krajinu,  kde sa vo veľkých   početnostiach  tieto   zvieratá  nachádzali   nazvali „i-shepan-im“ t. j. pobrežie damanov.  Z tohto „i-shepan-im“ sa potom  neskoršie  stalo  latinské  Hispania,  španielske Espana a slovenské Španielsko.

                                                                     Mapka súčasného rozšírenia králika divého. 

Latinský  názov  králika  stanovil  švédsky lekár, prírodovedec a botanik  Carl  von  Linné,  ktorý  je  zakladateľom moderného systematického  názvoslovia  rastlinných  a  živočíšnych druhov.  Vedecké meno králika bolo  vytvorené na základe jeho schopnosti hrabať chodby. Grécke  slová oryttein - hrabať a  lagos – zajac spolu  s latinským  cuniculus -  malá chodba,  sa podieľali  na vytvorení  mena Oryctolagus  cuniculus, ktoré  je od  roku 1758 vedeckým pomenovaním králika v zoologickom systéme.

Zdomácňovanie  (domestikácia)  ako   postupná  zmena  exteriéru a správania sa  organizmov podľa požiadaviek  človeka sa začala pri   králikoch  uplatňovať   relatívne  neskoro.   Medzi  prvé domestikované zvieratá  patria pes, koza  a ovca, ktoré  človek usmernene  choval vo  svojej  blízkosti  už pred  10 000 rokmi. Medzi prvými správami o úžitkovom využití králikov je záznam od Plínia. Popisuje, že  novorodené králiky (laurices) predstavujú pre  Rimanov  pochúťku,  o  ktorej  boli  presvedčení,  že  jej pravidelný konzum  zabezpečuje ľuďom mladistvý  vzhľad, zdravie a krásu.

                       Na  jednom  francúzskom  rukopise  z  roku  1396  sa  zachovalo vyobrazenie ženy  s lukom ako poľuje 
                          na králiky. Dolný obrázok zrejme znázorňuje zaúčanie mladého  psíka do vyháňania králikov z nory.

Aby sa uľahčil  prísun králičích plodov a mäsa  na konzum, boli v treťom storočí  pr. n. l. králiky pochádzajúce  zo Španielska umiestňované   do  ohradených   priestorov  (leporáriá,   lepus  - zajac).  Zriaďovanie takýchto  leporárií je  podrobne opísané Varrom. Pôvodne  sa v nich  chovali aj zajace,  ale vzhľadom na to, že ich chov bol náročný  a zle sa rozmnožovali, boli neskôr leporáriá  určené  len  pre  králiky.  Ku  koncu  Rímskej  ríše leporáriá  postupne  zanikali,  pretože  „barbari“  nastupujúci namiesto  Rimanov,  králičie  mäso  veľmi  neobľubovali  a skôr holdovali  takej drobnej  zveri, na  ktorú bolo  možné poľovať. Rozhodujúci  prielom v  domestikácii králika  urobili kresťanské kláštory, zvlášť  vo  Francúzsku.  Králičie  mäso  tam  bolo veľmi vysoko cenené. Podľa  správy biskupa Gregora  de Tour z  roku 590 boli novorodené mláďatá povoleným a  obľúbeným pôstnym jedlom. Okrem toho sa králiky chovali aj  kvôli zábave, pretože sa dali dobre loviť. Na jednom francúzskom rukopise  z roku 1396 sa zachovalo vyobrazenie ženy s lukom ako poľuje na králiky.

Od  prvého kontaktu  človeka s  králikmi dochádza  k postupnému rozširovaniu   týchto  zvierat i  mimo   európsky  kontinent. V staroveku, ale  hlavne v stredoveku  sa králiky dostávajú  na palubách lodí  do novo objavovaných krajín  a osídľujú oceánske ostrovy, americký kontinent  a Austráliu. Vďaka prispôsobivosti podmienkam  prostredia  a  intenzívnej  reprodukcii  sa  v  19. storočí  stali kozmopolitným  druhom rozšíreným  po celom svete s výnimkou  polárnych  oblastí  a  vlhkých  tropických  krajín. O prispôsobivosti králika svedčí  aj informácia H. Nachtsheima. V roku  1874  jedna  anglická  expedícia  vysadila  králiky  na Kerguelénach, skupine ostrovov v  južnej časti Indického oceána bezprostredne susediacich s Antarktídou. Dôvodom osídlenia bolo to,  aby  v  nehostinnom   kraji  mali  lovci  veľrýb  dostatok čerstvého  mäsa.  Napriek  tomu,  že  priemerná  letná  teplota v tejto oblasti  len málo prekračuje  bod mrazu, králiky  sa na ostrovoch    prispôsobili    drsným    klimatickým   podmienkam a rozmnožili  sa  tak,  že  zdevastovali  plochy zelene vrátane pôvodnej kerguelénskej kapusty, ktorú s obľubou jedli námorníci a ktorá pred vysadením králikov bola hojne rozšírenou zeleninou na ostrovoch.


Známy je aj  prípad  ostrova Porto Santo, ktorý  je príkladom na pôsobenie  prírodného výberu  v populáciách.  V roku  1418 bola vypustená do  prírody na ostrove  samica s mláďatami,  ktoré sa rozmnožili   natoľko,   že   znemožnili   kolonizátorom  ďalšie osídľovanie zdevastovaných  plôch. Na novom  území sa populácia králikov  vyvíjala tak,  že v  19. storočí  už dospelé zvieratá nedosahovali  v dospelosti  viac  ako  0,5 kg  živej hmotnosti.


V porovnaní s domácimi králikmi  boli rozdiely vo veľkosti tela také veľké, že Ch.  Darwin predpokladal existenciu samostatného druhu králikov.


Ďalším príkladom zmeny  dedične podmienených vlastností vplyvom vonkajšieho podnebia  je prípad králikov  vysadených na ostrove Moorea  v Polynézii.  Tunajšia vlhká  humózna pôda nedovoľovala voľne žijúcim  králikom hĺbiť nory a  tak samice vrhajú mláďatá na  voľnú zem  podobne ako  zajace. V  austrálskom buši sa zasa králiky prispôsobili na šplhanie po stromoch.

Vo  všeobecnosti  však  možno  povedať,  že  králikom vo voľnej prírode  najlepšie  vyhovuje   biotop  so  suchou  pahorkatinou porastenou  stromami a  krami na  pieskovitej pôde.  Ako norové zvieratá dokážu v krátkom čase na takýchto lokalitách vybudovať systém  chodieb  s  viacerými  únikovými  otvormi.  Králikom to umožňuje  ochranu pred  prirodzenými nepriateľmi  (líška, pes). Menšie zvieratá (tchor, lasica) však dokážu vniknúť do králičej nory, čo  využíval v minulosti  aj človek pri  tzv. fretkovaní. Zdomácnená  forma   tchora  -  fretka   sa  vpúšťala  do   nory a vybehujúce  králiky  sa  chytali  do  sietí  nastavených  pri norových otvoroch.

Najznámejším  dokladom rozšírenia  králikov na  novom území  je Austrália. V roku 1859  vypustil prisťahovalec z Anglicka menom Austin asi 24 zvierat v južnej časti Austrálie (štát Karolína). Po  niekoľkých  desaťročiach  sa  populácia králikov rozmnožila tak, že začala byť potravinovým konkurentom stádam oviec, ktoré produkovali  vývozný  artikel  -  vlnu.  Zdevastované  pasienky znížili  početnosti oviec  a následne  ruinovali nájomcov pôdy. Všetky  súkromné  i  vládne  opatrenia  na  zníženie početností králikov   boli   neúspešné    a   nezabránili   ich   ďalšiemu rozmnožovaniu.   Králiky   prekonávali   púšte,   boli  schopné preplávať  veľké  rieky,   podhrabávali  ploty  a neexistovala skutočná bariéra, ktorá by ich zastavila. 

Na  druhej strane  existujú  prípady,  keď králiky  vysadené do voľnej prírody  sa nielen nerozmnožovali, ale  ich početnosť sa krátko po vypustení znížila.  Príkladom je vypustenie 20 000 divých králikov  v roku 1951 v  New Jersey (USA), z  ktorých na začiatku lovu  zostalo len 1600.  Pravdepodobnou príčinou mohla byť vírusová  choroba - myxomatóza,  ktorá zachvátila vypustené králiky.

V roku 1897 bola v Montevideu objavená a opísaná choroba, ktorá spôsobovala masový  úhyn domácich králikov.  O 45 rokov  neskôr bol objavený pôvodca tejto choroby - vírus myxomatózy a zistilo sa, že jeho hlavnými prenášačmi  sú rôzne druhy bodavého hmyzu.

Francúzsky lekár  A. Delille sa  rozhodol v roku  1952 vyskúšať umelú   infekciu  divožijúcich   králikov  v   boji  proti  ich premnoženiu.  Pokus  sa  vydaril  podľa  očakávania  a vírus sa preniesol  aj do  ostatných častí  Európy. Od  tohto roku  teda existuje nebezpečenstvo myxomatózy medzi populáciami európskych králikov.  Nasadenie vírusu  myxomatózy v  boji proti  králikom v Austrálii  však  nebolo  dlhodobo  účinné.  Počas  niekoľkých generácií  sa totiž  vyselektovali skupiny  zvierat, ktoré boli voči vírusu rezistentné a králiky infekciu prežívali.

Bezprostredný  vplyv na  chov králikov  v strednej  Európe malo pravdepodobne  obdobie  po  prusko-francúzskej  vojne (1870 – 1871).  Nemeckí vojaci videli na francúzskom  vidieku rozšírené chovy králikov, ktoré v  tom čase dosahovali veľmi  vysokú úroveň. Z Francúzska si doviezli  králiky domov a začali  sa venovať ich usmernenému chovu. Začiatkom  XX. storočia bol  chov králikov v  Nemecku už značne populárny a  rozširoval sa ďalej na východ  do Čiech. Po vzniku   Československa (1918)  sa   skúsenosti   českých  chovateľov dostávali na Slovensko a chov  králikov našiel aj u nás svojich záujemcov.

Pôvodne sa králiky chovali  väčšinou v maštaliach ako 'vedľajší produkt'  pod  veľkými  hospodárskymi  zvieratami.  Cieľavedomá šľachtiteľská práca sa však začína  až v klietkovom chove. Prvý spolok drobnochovateľov, ktorý združoval aj chovateľov králikov vznikol  v roku  1923 v  Holíči. Neskôr  vznikli podobné spolky v Trnave a  v Bratislave. Prvý  časopis pre chovateľov  zvierat Slovenská farma začal systematicky vychádzať v roku 1927.

Po  druhej svetovej  vojne bolo  založené Ústredie  slovenských spolkov   chovateľov   (1946),   ktoré   malo   aj   prvý  zbor posudzovateľov   králikov.  Neskôr   vytvorený  jednotný   zväz chovateľov  vystupujúci počas  štyridsiatych rokov  pod rôznymi názvami   (ČSSCHDZ,   SZD,   SZCH)   združoval  aj  králikársku odbornosť. Po  vzniku samostatnej Slovenskej  republiky (1993) sa stal SZCH  členom  Európskej  asociácie  chovateľských  zväzov,  kde prostredníctvom  svojich zástupcov  sa podieľa  na práci  tejto organizácie.  Vnútroštátne  aktivity  v  oblasti chovu králikov riadi  po  odbornej  stránke  Ústredná  králikárska komisia pri SZCH. Koordinuje  a usmerňuje plemenársku  prácu a zootechnickú starostlivosť medzi členmi chovateľskej organizácie.

V  roku 1994  vznikla na Slovensku  ďalšia záujmová organizácia zameraná  na komerčné  využitie králikov.  Združenie chovateľov brojlerových králikov (neskôr premenované na Králikársku úniu) vyvíjalo svoju činnosť v oblasti propagácie úžitkového   chovu  králikov   zameraného  na   produkciu  mäsa.

Podstatná časť zo všetkých  chovateľov však nie je organizovaná a svoju  činnosť realizujú  ako záujmovú  prácu s ekonomickými efektmi pri samozásobení králičím mäsom a kožkami.

Doterajší  rozvoj  chovu králikov  na  Slovensku  ovplyvňovali  významné osobnosti.  O prvé  osvetové aktivity  sa zaslúžili  J. Ružička a E. Hreblay,  ktorí propagovali králikárstvo  ako perspektívnu činnosť pre  široký okruh drobnochovateľov.  Nestor slovenského králikárstva I.  Vanek sa zaslúžil  o vznik nových  slovenských plemien.  Významným  podielom  do  rozvoja  chovu  králikov  na Slovensku prispel aj J. Zelník. M. Supuka je známy chovateľskej verejnosti ako šľachtiteľ  nových národných plemien králikov s mnohými aktivitami pri posudzovateľskej a výstavníckej činnosti doma i v zahraničí.

V  súčasnosti chov králikov v  jeho mnohorakej forme udržiavajú a ďalej  rozvíjajú  stovky  organizovaných  i neorganizovaných chovateľov.  Výsledkom  ich  práce  je  pestrá  paleta  plemien porovnateľná  svojou  kvalitou  s  vyspelými  krajinami Európy.

O  celkovej  úrovni králikárstva  na Slovensku  si možno urobiť predstavu  z  celkovej  početnosti  chovaných  králikov.  Podľa odhadu sa  u nás ročne  chová 300 až  400 tis. samíc  králikov, ktoré produkujú okolo 5 mil. ks potomstva. Táto tradičná oblasť chovu  má teda  na Slovensku  predpoklady na  svoj ďalší rozvoj tak,  aby plnila  záujmové, zdravotné,  ekologické i ekonomické ciele.

(POKRAČOVANIE)

Ján Rafay, NPPC VÚŽV Nitra

nasledujte nás