Králičí hop preteky Gerlachov
SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV
 Základná organizácia Martin Králičí hop


           Vás srdečne pozýva na preteky v králičom hope v Gerlachove (okres Bardejov)

Dátum konania: 11.7.2020 

Miesto podujatia: Ihrisko v Gerlachove v prípade nepriaznivého počasia Kultúrny dom 

Zodpovedný usporiadateľ: Kristína Dorinová tel.č. 0915 546 420

Rozhodcovia: Erika Melušová

Registrácia a veterinárna príjemka zvierat: od 8.00-8.30 hod.

Králiky, ktoré v stanovenom čase neprejdú veterinárnou príjemkou, nebudú pripustené na štart.

Súťažné disciplíny: Rovinná dráha (veteráni, ľahká, stredná, ťažká trieda)

Parkúr (veteráni, ľahká, stredná, ťažká trieda)

Skok vysoký

Skok ďaleký

Akákoľvek trieda bude vyhlásená iba v prípade prihlásenia minimálne 3 súťažných dvojíc.

V rovinnej dráhe a parkúre sa budú bežať dva behy, pričom sa do výsledku započíta lepší beh.

Harmonogram pretekov: 8.00-8.30  – veterinárna príjemka, registrácia pretekárov

8.30– 12:30 – rovinná dráha

12:30 – 13:30 – skok vysoký

13:30 – 14:00 – obedná prestávka

14:00 – 16:30 –parkúr

16:30 – 17:30 – skok ďaleký

18:00 – 19:00 – vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov

Uvedené časy sú orientačné a môžu sa meniť v závislosti od počtu štartujúcich pretekárov a typu pretekov.

Podmienky: Časový limit a maximálny čas behov rovinnej dráhy a parkúru stanoví rozhodca pred pretekom.

Počiatočná výška pri skoku vysokom je 50cm, pri skoku ďalekom je 60 cm.

Povrch dráhy: tráva/koberec 

Ceny: Ocenení budú pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínach a v každej triede.

Štartovné: Prvý štart:................
(platí pre každého králika).

Každý ďalší štart:....................... Štartovné sa platí pri registrácii.

Veterinárne podmienky

Na preteky môžu nastúpiť len králiky s platným očkovacím preukazom, prípadne veterinárnym osvedčením. Z dokladov musí byť zrejmé a potvrdené, že králik je zdravý a bol očkovaný proti králičiemu moru a myxomatóze (obvykle preočkovanie býva každých 6 mesiacov). Králikom, pri ktorých vznikne podozrenie na chorobu, alebo iné nedostatky súvisiace s nesprávnou starostlivosťou o králika, nebude umožnené štartovať na pretekoch. Štartovať nesmú ani gravidné a dojčiace samice.

Ustajnenie králikov:

Bude vo vlastných prepravkách/ klietkach s nepriepustným dnom, s čistou podstielkou, senom a vodou pre králika.

Uzávierka prihlášok: do 25.6.2020, alebo do naplnenia maximálneho počtu štartov v danej disciplíne, o čom bude pretekár upovedomený (max. 150 štartov). Vyplnené prihlášky zasielajte elektronicky na adresu: chslightstar012s@gmail.com  Všetci súťažiaci sú povinní riadiť sa na pretekoch platným Súťažným poriadkom SZCH, ktorý je k dispozícii na: http://szch.sk/sutazny-poriadok-kralicieho-hopu-szch/

Súhlas s jeho dodržiavaním súťažiaci potvrdzuje svojím podpisom v Prihláške na preteky!

nasledujte nás