Králičí hop preteky Martin
SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV
Základná organizácia Martin Králičí hop

                                      


Vás srdečne pozýva na preteky v králičom hope vo Východnej

Dátum konania: 1.8. 2020

Miesto podujatia: Východná 528, Základná škola

Zodpovedný usporiadateľ: Veronika Kamenická

Rozhodcovia: Erika Melušová

Registrácia a veterinárna príjemka zvierat: od 8:00 do 8:30 hod.

Králiky, ktoré v stanovenom čase neprejdú veterinárnou príjemkou, nebudú pripustené na štart.

Súťažné disciplíny: rovinná dráha (veteráni, ľahká, stredná, ťažká)

Parkúr (veteráni, ľahká, stredná, ťažká)

Skok do výšky

Skok do diaľky

Akákoľvek trieda bude vyhlásená iba v prípade prihlásenia minimálne troch súťažných dvojíc.

V rovinnej dráhe a parkúre sa budú bežať dva behy, pričom sa do výsledku započíta lepší beh.

Harmonogram pretekov:  8:00 - 8:30  veterinárna príjemka a registrácia

  8:30 – 12:30  Rovinná dráha

12:30 – 13:30  Skok vysoký

13:30 – 14:00  Obedná prestávka

14:00 – 16:30  Parkúr

16:30 – 17:30  Skok ďaleký

18:00 – 19:00  Vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov

Uvedené časy sú orientačné a môžu sa meniť v závislosti od počtu štartujúcich pretekárov a typu pretekov.

Podmienky: časový limit a maximálny čas behov v rovinnej dráhe a parkúre stanoví rozhodca pred pretekom.

Počiatočná výška pri skoku vysokom je 50cm, pri skoku ďalekom je 60cm.

Povrch dráhy: tráva/koberec.

Ceny: Ocenení budú pretekári, ktorý sa umiestnia na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínach a v každej triede.

Štartovné: Prvý štart: 3€ (platí pre každého králika).

Každý ďalší štart: 2€ štartovné sa platí pri registrácii.

Veterinárne podmienky

Na preteky môžu nastúpiť len králiky s platným očkovacím preukazom, prípadne s veterinárnym osvedčením. Z dokladov musí byť zrejmé a potvrdené, že králik je zdravý a bol očkovaný proti králičiemu moru a myxomatóze (obvykle preočkovanie býva každých 6 mesiacov). Králikom, pri ktorých vznikne podozrenie na chorobu, alebo iné nedostatky súvisiace s nesprávnou starostlivosťou o králika, nebude umožnené štartovať na pretekoch. Štartovať nesmú ani gravidné a dojčiace samice.

Ustajnenie králikov

Bude vo vlastných prepravkách/ klietkach s nepriepustným dnom, s čistou podstielkou senom a vodu pre králika.

Uzávierka prihlášok: do 20.7. 2020, alebo do naplnenia maximálneho počtu štartov v danej disciplíne, o čom bude pretekár uvedomený (max. 150 štartov). Vyplnené prihlášky zasielajte elektronicky na adresu: verakam1511@gmail.com Všetci súťažiaci sú povinný riadiť sa na pretekoch platným súťažným poriadkom SZCH, ktorý je k dispozícií na: http://szch.sk/sutazny-poriadok-kralicieho-hopu-szch/

Súhlas s jeho dodržiavaním súťažiaci potvrdzuje svojím podpisom v prihláške na preteky!

nasledujte nás