Mgr. Michal Vojník CHOVÁME KANÁRIKY (13)

Vložené 19.06.2020

SKUPINA TMAVÁ – MELANÍNOVÁ

Melanínové kanáriky majú prapôvod v divokom kanárikovi, ktorý je prapredkom všetkých melanínových kanárikov a okrem žltej lipochrómovej farby, má v sebe i hnedočierny melanín. Melanínová skupina je oproti lipochrómovej skupine oveľa zložitejšia, pretože sa delí na niekoľko skupín a radov. Túto skupinu rozdeľujeme na melanínové farebné kanáriky s klasickým (skupina s označením 1) a neklasickým (skupiny doposiaľ s označením 2 – 10) melanínom.

Tmavé kanáriky vznikli kombináciou šiestich druhov základnej lipochrómovej farby s farbami štyroch tmavých radov, ktoré označujeme čierny, achátový, hnedý a izabelový. Tieto ešte môžeme rozdeliť do dvoch samostatných skupín, a to na skupinu zoxidovaných melaninov (rad čierny a hnedý) a na skupinu zriedených melanínov (rad hnedý a izabelový).

Z uvedeného vyplýva, že farby čierna, hnedá, achátová a izabelová sa zúčastňovali na tvorbe skupiny tmavých farebných kanárikov. Jednu vec je potrebné si však dobre zapamätať (spomenuli sme to už v tejto časti), že melanínové farebné kanáriky vo svojej farebnosti majú, na rozdiel od lipochrómových farebných kanárikov, nielen melanínové,  ale aj lipochrómové sfarbenie.  Lipochróm na melanínových kanárikoch musí byť dobre viditeľný.

Melanínové kanáriky ešte rozdeľujeme na klasické a neklasické. Klasické označujemearabskou číslicou 1, neklasické arabskými číslicami 2 – 10. Rozdelenie po jednotlivých skupinách:

Rad – označenie a - d:

a - rad čierny

b - rad achátový

c - rad hnedý        

d - rad izabelový.

Rad čierny - a

Tieto farebné kanáriky vznikli kombináciou čiernej farby s farbami svetlého radu – lipochrómovými. Práve v kombinácii čierneho melanínu s lipochrómovými farbami (žltá, červená, dominantná biela atď.) sme dostali žlto-čierna, červeno-čierna, dominantná bielo-čierna, recesívna bielo-čierna, slonovinovo žlto-čierna a slonovinovo červeno-čierna.

- žlto-čierne                                                Ia

- červeno-čierne                                         IIa

- dominantné bielo-čierne                          IIIa

- recesívne bielo-čierne                             IVa

- slonovinovo žlto-čierne                            Va

- slonovinovo červeno-čierne                     VIa

Pri tomto rade majú mať všetky farebné kanáriky temnú čiernu farbu, čo sa prejavuje väčším množstvom prítomností eumelanínu. Dôraz musíme klásť na odstránenie akýchkoľvek stôp hnedého melanínu. Hnedá sa vyskytuje len pri úzkom lemovaní na krídlach a chvoste. Čiarkovanie má byť široké, neprerušované od hlavy cez chrbát. Má výrazne prebiehať i po bokoch. Eumelanín sa musí maximálne prejaviť v tmavej farbe na perí, tak aj na zobáku, nohách a pazúrikoch. Prachové perie je čierne. Lipochrómová farba je najviac viditeľná na prsiach, bruchu pri spodine chvosta a na kostrči. Čierna farba prevláda na hlave, krídlach a na chvoste. Pri žlto-čiernych mozaikových farebných kanárikoch sa vyžaduje biele podbrušie, pri slonovinovo žltých mozaikových farebných kanárikoch má byť po bokoch viditeľné čiarkovanie. Veľkou chybou sú viditeľné achátové fúzy, prípadne svetlý nadočnicový prúžok a svetlé pazúriky, nohy a zobák.

Rad achátový - b

Tieto farebné kanáriky sú so zoslabeným čiernym melanínom. Ako už vyplýva z názvu, farebné kanáriky majú zoslabený čierny i hnedý melanín, majú tmavosivý vzhľad, čiarkovanie ako farebné kanáriky čierneho radu ale s tým, že je užšie a prerušované. Čiarkovanie začína už na hlave, na zadnej časti, kde je slabšie. Po vrchnej časti tela zosilnieva  až ku koncu krídiel. Boky musia byť taktiež viditeľne prerušovane čiarkované. Pozdĺž pier sa môže vyskytovať  slabé biele lemovanie. Lipochrómové sfarbenie majú výraznejšie, prerušované len niekoľkými melanínovými čiarkami po bokoch. Hlavným znakom tohto radu je úzky lipochrómový nadočnicový prúžok a melanínový tmavý pruh (tzv. achátové fúzy) tiahnuci sa od zobáku po stranách brady nadol. Nohy, zobák a pazúriky sú svetlejšie ako v rade čiernom. Pri recesívne bielo achátových farebných kanárikoch sú farby olova.

- žlto achátový                                                 Ib

- červeno achátový                                          IIb

- dominantný bielo achátový                           IIIb

- recesívny bielo achátový                              IVb

- slonovinovo žlto achátový                             Vb

- slonovinovo červeno achátový                      VIb


Rad hnedý - c

Vznikli z farebných kanárikov mutáciou čierneho melanínu v dôsledku prítomnosti väčšieho množstva feomelanínu a zoslabením eumelanínu tak, že namiesto čierneho čiarkovania majú čiarkovanie výrazne neprerušované hnedé. Hnedý melanín sa musí dostatočne prejaviť na hlave,  nohách, zobáku a pazúrikoch. Prachové perie je hnedé (béžové). Niektoré farebné kanáriky majú v tomto rade achátové fúzy, čo je veľká chyba.

- žlto-hnedý                                                     Ic

- červeno-hnedý                                              IIc

- dominantne bielo-hnedý                               IIIc

- recesívne bielo-hnedý                                  IVc

- slonovinovo žlto-hnedý                                 Vc

- slonovinovo červeno-hnedý                          VIc

Rad izabelový - d

V tomto rade sa základná lipochrómová farba prejavuje najvýraznejšie v dôsledku maximálne zredukovaného hnedého feomelanínu bez nedostatočnej prítomnosti eumelanínu. Kresba je úzka, tvorená tenkými krátkymi prerušovanými čiarkami hnedej (béžovej) farby, ktorá musí byť dobre viditeľná i na bokoch. Veľké perie v letkách a chvostové perie sú farby svetlo béžovej, okraje sú svetlo lemované. Lipochrómová farba je svetlá a je rovnako rozložená až do konca pier. Nohy, zobák a pazúriky sú svetlej farby, prachové perie béžovej až pieskovej farby.

- žlto izabelový                                                Id

- červeno izabelový                                         IId

- dominantne bielo izabelový                          IIId

- recesívne bielo izabelový                             IVd

- slonovinovo žlto izabelový                            Vd

- slonovinovo červeno izabelový                     VId

Všetky farebné kanáriky a – d môžu byť vo farebnej štruktúre A, B, C (intenzívnej, neintenzívnej, mozaikovej),  mimo skupín III - IV. O štruktúre A, B, CI, CII budeme hovoriť na inom mieste.

Toto je stručná charakteristika a rozdelenie skupiny farebných kanárikov s klasickým melanínom označovaných číslicou 1 - NORMAL.

                                     

                  Žlto-čierny A.                                                                  Červeno achátový CII.           
                                                           

           

             Dominantne bielo- hnedý.                                                          Žlto izabelový A.

NEKLASICKÉ MELANÍNOVÉ FAREBNÉ KANÁRIKY

Doposiaľ sme sa zaoberali výlučne farebnými kanárikmi lipochrómovými a melanínovými nazývaných ako NORMAL a označovaných číslicou 1. Na tomto mieste budeme venovať pozornosť opisu neklasickým melanínovým mutáciam tak, ako postupne vznikali. Označované sú číslicou 2 až 10 (11 a 12). Pod číslicami 11 a 12 sú uvedené jaspisové farebné kanáriky jedno (SF) a dvoj faktorové (DF), ktoré sa už zúčastnili uznávacieho konania v rámci C.O.M., ale doposiaľ pre rôzne procesné chyby predkladajúcich chovateľov zo Španielska, neboli ešte uznané. To na veci však nič nemení, a na tomto mieste si o nich povieme. Boli vyšľachtené, medzi chovateľmi je o nich záujem a je len otázkou času, kedy budú uznané za nový farebný ráz. Zmienim sa o nich na konci opisu tejto skupiny farebných kanárikov.

Rozdeľujeme ich na:

 2 melanín – pastel                              

 3 melanín – sivokrídly

 4 melanín – opál                                        

 5 melanín – phaeo                                       

 6 melanín – satén

 7 melanín – topás

 8 melanín – eumo

 9 melanín – ónyx

10 melanín – kobalt

11 melanín – jaspis SF

12 melanín – jaspis DF – doposiaľ neuznaný COM

Farebné kanáriky s neklasickým melanínom sú sústredené do 9 skupín, ak nepočítame jaspisové farebné kanáriky. Predpokladám, že chovatelia, ktorí si prečítali časť o farebných kanárikoch s klasickým melanínom, si urobili v jednotlivých farebných radoch jasno a že nebude mať už nikto problémy pri ich rozlišovaní a zaraďovaní. Ten kto to doposiaľ nepochopil, bude mať ešte väčšie problémy pri rozlišovaní FK s neklasickým melanínom, zvlášť pri určovaní FK typu topás, eumo, ónyx a kobalt.

Skupina FK s označením neklasický melanín je pre náročných chovateľov FK z chovateľského hľadiska veľmi atraktívna. FK tejto skupiny vznikli pôsobením rôznych modifikačných faktorov na melanínové farby. Keď som publikoval svoj článok v časopise Chovateľ o farebných kanárikoch v roku 1992, svetová verejnosť v tom čase poznala farebné kanáriky neklasického melanínu vo vyjadrení pastel, sivokrídly, opál, phaeo a satén. Odvtedy vznikli ďalšie skupiny, ktoré dnes označujeme topás, eumo, ónyx a kobalt a od roku 2006 sú už vyšľachtené ďalšie farebné kanáriky v neklasickom melaníne pod názvom jaspisové jednofaktorové a dvojfaktorové.

Jaspisovým farebným kanárikom budeme venovať väčšiu pozornosť na konci tejto kapitoly. Nie sú to u nás príliš rozšírené kanáriky a ich neprajníci doposiaľ o nich šírili dezinformácie, preto som sa rozhodol o týchto kanárikoch napísať podrobnejšie, aby čitateľ i chovateľ mali vo veci jasno. V roku 2013 sa chovu týchto farebných kanárikov venovalo 5 chovateľov na Slovensku, ale ich rady sa neustále rozširujú.

Ak si uvedomíme, že od vyšľachtenia, čo trvá minimálne 10 rokov a do uznania nového farebného rázu je potrebných ďalších viac než 5 rokov, tak je to obrovský nárast oproti minulým rokom. Predpokladám  a pevne verím, že tomu ešte nie je koniec.

V rade čiernom, achátovom, hnedom a izabelovom sa môžu vyskytovať farebné kanáriky s neklasickým melanínom  a prídavnými faktormi nasledovne :

Rad čierny môže byť v neklasickom melaníne pastel, opál, phaeo, topás, eumo, kobalt, (jaspis SF a DF) s doplňujúcimi faktormi (mimo jaspisových) ino, optický repraktifaktor  a skupina s označením 3 - sivokrídly.

Rad achátový môže byť v neklasickom melaníne pastel, opál, topás, eumo, ónyx (jaspis SF a DF) a šľachtí sa i v skupine kobalt, s doplňujúcim faktorom optický repraktifaktor.

Rad hnedý môže byť v neklasickom melaníne pastel, opál, phaeo, satén, eumo, ónyx a kobalt, (jaspis SF a DF).

Rad izabelový môže byť v neklasickom melaníne pastel, opál a satén, (jaspis SF a DF).Izabela s kombináciou opál sa nevystavuje, lebo z posudzovania sú takéto farebné kanáriky vylúčené. Využíva sa v chovateľstve iba na chov v kombinácii s iným farebným rázom, podľa toho aký cieľ sledujeme. Svojím sfarbením pripomínajú farebné kanáriky INO, ale na rozdiel od faktoru INO majú naznačenú kresbu a nemajú červené oči.

V súvislosti s týmto poznatkom chcem poznamenať,  že farebné kanáriky s neklasickým melanínom zvlášť vynikajú v mozaikovej štruktúre (hlavne topás, eumo, ónyx i jaspis SF). Topás s kombináciou s optickým repraktifaktorom veľmi dobre vynikne. V jeho prípade farebné kanáriky majú nádherne lemované perie zvláštnou perlivo sivou farbou.

Charakteristika jednotlivých mutačných foriem neklasického melanínu

a) Melanín – PASTEL – (2)

Tento melanín vznikol mutáciou v roku 1957 v Holandsku u chovateľa Kollena, ktorý si všimol vo svojom chove, že niektoré mláďatá majú melanínovú kresbu veľmi slabú a rozmazanú. Melanín je viazaný na pohlavie,  je recesívny voči klasickému melanínu ktorý zoslabuje, a to spôsobuje rozmazanie jeho kresby do hnedého závoja po celom povrchu tela.

Vyskytuje sa vo všetkých radoch „a - d“. Najlepšie vyniká pri intenzívnom sfarbení, a to najmä v rade hnedom a izabelovom. Zobák, nohy a pazúriky sú v rade čiernom tmavosivé a v rade achátovom a izabelovom svetlé. Pri čiernych kanárikoch je čiarkovanie úzke, prerušované v sivej farbe. Obruby pier sú hnedo lemované, širšie ako pri normálnych melanínových kanárikoch a rozprestierajú sa do závoja. Krídla a chvost sú tiež sivej farby, ale majú svetlejšie lemovanie, ktoré sa taktiež rozprestiera do závoja. Prachové perie je tmavosivé.

Achátové vtáky sú svetlejšie s hnedastým nádychom. Nesmú tu chýbať typické achátové znaky (nadočnicový prúžok a achátový fúz). Pôsobí o niečo svetlejšie a má viac hnedej, ako v rade čiernom.

V rade hnedom a izabelovom pôsobí najlepšie. Čiarkovanie u nich nie je viditeľné, ale tvorí  spolu s hnedým lemovaním pier jednoliaty hnedý závoj. U hnedých je silnejší ako u izabelových. Niekedy v minulosti bol tento melanín označovaný za melanín pastel na rozdiel od označenia lipochróm pastel pri lipochrómovej slonovinovej.

b) Melanín – SIVOKRÍDLY – (3)

Melanín  sivo krídly sa vyskytuje  len v rade čiernom. Faktor sivokrídly  je viazaný na pohlavie, je viditeľný v letkách a v chvostovom perí, kde vytvára perlovo sivé zóny uprostred týchto pier. Tieto zóny sú dôsledkom lokalizovania čierneho eumelanínu. Obruby letiek a chvostových pier sú tmavé, väčšie v letkách než v chvostovom perí. Svetlejšia zóna je i na chrbte. Tento faktor je najlepšie viditeľný u samcov, čiarkovanie je perlovo sivé v tvare polmesiaca.

 

                                                                        Sivokrídly – letky a chvost, detail.

Tento melanín vznikol kombináciou pastelových faktorov s čiernym melanínom, ktorý bol spozorovaný prvýkrát v Holandsku koncom 60.  rokov. Na prvý pohľad je u tohto farebného kanárika vidieť sivý pás (zrkadielka) cez krídla a majú svetlejší chvost i chrbát. Je viazaný na pohlavie. Samce sú vyfarbené výraznejšie než samice.

c) Melanín – OPÁL – (4)

Tento faktor sa dedí voľne,  je recesívny voči klasickému melanínu a vytvára striebornosivý závoj – modrosivý. Niekedy sa týmto farebným kanárikom hovorilo nesprávne strieborné farebné kanáriky. Najmä v Maďarsku boli takto označované.  Po prvýkrát sa objavili už v roku 1949 u chovateľa spevavých kanárikov Rosnera pri Norimbergu v Nemecku. U jedného mladého harzského kanárika spozoroval, že sa nápadne líši od svojich rodičov. Na chrbte, krídlach, chvoste a na bokoch kresba bola modrosivá, čo je príznačné pre túto mutáciu. Mutácia opál pôsobí protikladne voči červenohnedému eumelanínu, ktorý robí neviditeľným a pôsobí i proti čiernemu eumelanínu. Tieto pôsobenia spôsobujú jeho charakteristické zafarbenie. Najlepšie vyniká pri intenzívnom sfarbení v rade čiernom a achátovom, menej v rade hnedom, kde nie je tak výrazný a v rade izabelovom je nežiaduci, pretože je tam melanín natoľko potlačený, že je viditeľný len na prachovom perí, ktoré je okrovej farby. Pri niektorých nerozoznateľných opáloch je spodná časť chvosta a krídiel tmavá a niektoré pierka sa stáčajú, zvlášť na ramenách, čo je veľká chyba. Prachové perie je sivé. Zobák, nohy a pazúriky  v rade čiernom a achátovom sú farby olova, v rade hnedom sú svetlo hnedé.

d) Melanín – PHAEO – (5)

Tento faktor sa dedí voľne a je recesívny voči klasickému melanínu. Tieto kanáriky vznikli v roku  1964 v Belgicku. V dôsledku tejto mutácie došlo ku strate eumelanínov a tak vyniká žltý a červený feomelanín. Oči všetkých týchto farebných kanárikov sú červené. Nachádza sa v rade čiernom a hnedom. V čiernom rade je melanínová farba žlto-hnedá až červeno-hnedá, je veľmi koncentrovaná na chrbte a bokoch v podobe úzkeho  čiarkovania uprostred pier lemovaných žlto alebo červeno. Prachové perie je sivočierne, krídla, chvost sú hnedé s  úzkym svetlým lemovaním. Zobák, nohy a pazúriky sú svetlé.

V hnedom rade vytvára hnedé polmesiačiky na chrbte a krídelných krovkách. Krídla a chvost sú svetlé s úzkym svetlohnedým lemovaním. Zaujímavosťou je, že samičky sú lepšie sfarbené než samce. Prachové perie je béžové, zobák, nohy a pazúriky sú svetlé. Oči sú červené. Vystavujú sa ako jedná skupina pod názvom PHAEO.

e) Melanín – SATÉN – (6)

Tieto kanáriky vznikli v roku 1967v Holandsku. Pri týchto farebných kanárikoch, v dôsledku mutácie, došlo k úplnej strate čierneho melanínu a červeno-hnedého feomelanínu, preto majú v sebe prítomný len hnedý eumelanín. Nachádza sa len v rade hnedom a izabelovom. Tento faktor je viazaný na pohlavie a je recesívny voči klasickému melanínu. Vystavujú sa ako jedna skupina – saténová. Oči všetkých farebných kanárikov sú červené. Izabelová kresba je rozmazaná (takmer neviditeľná), ale musí byť dostatočne viditeľná i na bokoch. Kresba má byť jemná, krátka, béžovej farby, čiarkovanie je tenké a prerušované. Každá iná kresba, resp. žiadna kresba sú penalizované. Letky a chvostové perie má byť vyfarbené béžovo so svetlým lemovaním. Nohy zobák a pazúry sú svetlej farby.

Tento faktor  pôsobí najkrajšie, pretože najviac kontrastu  dáva pri vtákoch s bielou základnou farbou. Dominantné biele majú v krídlach farebné škvrny tak ako dominantné biele farebné kanáriky. Je potrebné upozorniť na to, že môže tu dôjsť k zámene medzi PHAEO čierneho radu a SATÉNOM radu hnedého. Obidvaja majú rovnakú kresbu a lemovanie. U týchto PHAEO je melanín červeno-hnedý a čiarkovanie je úzke, prerušované, lemované často bielo alebo červeno. Pri SATÉNE je melanín tmavohnedý si sivým tónom, čiarkovanie je širšie, neprerušované, lemovanie je biele a vo svojej kresbe majú viac sivých tónov.

f) Melanín – TOPÁS – (7)

Táto skupina farebných kanárikov je charakteristická pre modifikáciu melanínových farebných kanárikov tvorenú eumelanínom, ktorý je koncentrovaný v kanálikoch jak malých, tak i veľkých pier. Nachádza sa v rade čiernom, v rade achátovom a hnedom. Prítomnosť eumelanínu zanecháva široké, jasné kontúry na veľkých (krídla, chvost) i malých perách (krycie perie). Ak sa v tomto sfarbení vyskytne i optický repraktifaktor, tak takýto farebný kanárik vyniká vo farbe a to zvlášť v mozaikovej štruktúre, kde vytvára lepší kontrast s úrovňou kresby. Kresba sa približuje až k čokoládovej čiernej farbe, pokožka je gaštanovej farby.

V rade achátovom je kresba menej tmavá ako v rade čiernom. Je antracitovej farby. Úzke čiarkovanie musí byť dobre viditeľné na hlave i na bokoch. Zobák, nohy a pazúriky sú mäsovej farby, oči sú čierne. Krídla a chvost majú dobre vyznačenú kresbu so svetlým lemovaním.

V rade hnedom je kresba farby hnedej, čiarkovanie je široké, dlhé, dobre zarovnané. Je viditeľná absencia feomelanínu, čo umožňuje dobrý kontrast a zvýrazňuje jasne svetlé obrysy pier na  krídlach, chvoste a krycom perí. Čiarkovanie na bokoch je dobre vyznačené.

Zobák, nohy a pazúriky sú mäsovej farby. Chrbtová línia je svetlá, oči sú tmavočervené.

g) Melanín – EUMO – (8)

Tento melanín sa nachádza v rade čiernom, achátovom a hnedom. Pre túto skupinu je charakteristická výrazná lipochrómová farba pozdĺž celého tela. V rade čiernom a achátovom je maximálne redukovaný čierny eumelanín a v rade  hnedom chýba hnedý eumelanín. V tejto skupine FK nie je prítomný feomelanín. Sú to nádherné FK, ktoré vynikajú v striebornosivej farbe, zvlášť s mozaikovou štruktúrou. Nohy, zobák a pazúriky sú mäsovej farby, v achátovom rade svetlé. Oči sú tmavočervené. Čiarkovanie je dlhé, široké a rovné  striebornosivej farby v rade čiernom, farby hnedej v rade hnedom a prerušované v rade achátovom. Krídelné a chvostové perá sú dobre ohraničené.

h) Melanín – ÓNYX – (9)

Nachádza sa v rade čiernom, achátovom a hnedom. Pri týchto farebných kanárikoch nie je prítomný feomelanín, avšak na druhej strane je maximálne prítomný eumelanín čo sa prejavuje tým, že farebné kanáriky s dobrou kresbou majú tento eumelanín dobre viditeľný na bokoch i chrbte. Táto kresba je veľmi výrazná pri všetkých typoch farebných kanárikoch tejto skupiny. V rade čiernom je sfarbenie čo najtmavšie (dymové), čiarkovanie je antracitovej farby, v rade hnedom je sfarbenie hnedej farby, čiarkovanie jasnej farby na svetlom podklade, v rade achátovom je čiarkovanie tmavosivé. Vytvára tak jednoliatu farbu, ktorá je tmavšia na hlave, krku a chrbte. Skupina je recesívna voči klasickému melanínu. Nohy, zobák a pazúriky sú antracitovej farby až po farbu pokožky (čierny rad) a mäsitú farbu u ostatných. Oči sú tmavé. Krídla a chvost sú rovnako sfarbené. Každá prítomnosť feomelanínu sa penalizuje.

i) Melanín – KOBALT – (10)

Táto skupina, s neklasickým melanínom bola vyšľachtená v Nemecku, ako jedna z posledných, a to v rade čiernom, achátovom i v rade hnedom.  Mutácia KOBALT sa vyznačuje zreteľné silnejším uložením  melanínu na ploche. Preto plošný melanín, na rozdiel od klasických melanínových vtákoch, je rozložený až k brušným a zadným partiám (ku kloake) čo platí i pre melanínové  mozaikové  kobaltové vtáky.   

Koncentrácia melanínu smerom ku špičke pier spôsobuje, že v dôsledku prekrytia sýtej (tučnej) farby s plošným melanínom, tieto sú matnejšie a menej svietia. Kresliaci melanín je nedotknutý vlastnosťami kobaltu. Dedičnosť je voľne recesívna. Kresba je čierna na tmavom plošnom melaníne, veľké perie je čierne. Intenzívny vták vykazuje užšiu kresbu, neintenzívny FK má výraznejšiu kresbu. Mozaiková štruktúra mení vzhľad  tým, že v dôsledku zvýšeného uloženia melanínu je celá hrudná, brušná a kloaková oblasť preniknutá melanínom a mozaiková kresba je sotva viditeľná, zvlášť u samíc. Zobák, nohy a pazúriky sú čierne, oči sú tmavé.

Pri  achátovom  rade je eumelanínová kresba rovnaká ako pri achátovom rade klasických farebných kanárikoch. Zobák, nohy a pazúriky sú mäsovej farby. Čierny eumelanín pôsobí rozptýlene na vonkajšiu kresbu po celom perí.

Pri hnedom rade je hnedá kresba rovnaká, ako pri klasických melanínových farebných kanárikoch – široká a súvislá. Melanín je rozložený po celom chrbte až do končekov pier v letkách a chvoste. Zdôraznený je hlavne na hrudi, bokoch a dolnej časti brucha a vytvára tak čo najtmavšiu podkladovú hnedú farbu. Zobák, nohy a pazúriky sú hnedastej farby. Chybou je užšia alebo prerušovaná kresba a príliš svetlý zobák, svetlé nohy a pazúriky. 

j) Melanín – JASPIS jednofaktorový (SF) a dvoj faktorový (DF) – (11, 12) – dosiaľ tieto farebné kanáriky neboli uznané v rámci COM.

Pri opise jednotlivých mutácií neklasického melanínu som sa zmienil, že jaspisovým farebným kanárikom budeme venovať zvýšenú pozornosť. Český chovateľ a autor kníh i odborných článkov Petr Podpěra spochybňuje legitimitu jaspisových kanárikov, nehovoriac o Klausovi Weberovi, ktorý je významný nemecký chovateľ, posudzovateľ, funkcionár, zostavovateľ štandardov, jedným slovom fenomén v kanárikárskom svete a i napriek tomu nie je naklonený týmto kanárikom.  Preto chcem na tomto mieste o týchto nádherných farebných kanárikoch podať vyčerpávajúcu informáciu tak, ako ich prezentujú samotní šľachtitelia i jednotliví členovia Európskeho klubu jaspisových kanárikov so sídlom v Bordeaux,ktorého som zatiaľ, ako jediný chovateľ zo Slovenska, členom.

Na úvod poznámka. Kým do roku 2010 som bol jediný chovateľ týchto kanárikov na Slovensku, v roku 2011 sme boli už dvaja a v roku 2013 nás už bolo na Slovensku, ak som mal dobré informácie, šesť. Záujem o tieto farebné kanáriky sa zvyšuje a verím, že do doby, kedy budú riadne uznané v rámci C.O.M., sa na Slovensku budú chovať bežne.

Už dávno pred rokom 2000  sa španielski chovatelia začali zaoberať myšlienkou vyšľachtenia nového plemena farebných kanárikov. Doviedla ich k tomu skutočnosť, že už v 70. rokoch 20.  storočia sa v Španielsku objavili kanáriky (podobné jaspisovým), ktoré časom zanikli a nezachovali sa o nich žiadne záznamy. Pomocou juhoamerického čížika bolo možné jedno i dvoj faktorovú mutáciu preniesť na farebného kanárika, lebo mutácie boli dostatočne plodné.

Úspechy v šľachtení tohto farebného kanárika sa pripisujú španielskym chovateľom Guillermovi CabreroviJosé Antonio Abellánovi Banosovi. V roku 2003 v Španielsku José Antonio Abellán Banos úspešne odchoval v generácii F3 dominantného pastelového farebného kanárika sýtej  žltej farby, ktorý sa geneticky správal ako kanárik. Bol plodný a všetky vajíčka týchto vtákov boli oplodnené a mláďatá sa liahli normálne. Boli to vtáky rôzne zelené a dominantné pastelové. Vo štvrtej generácii (F4) vtáky vo fenotype už vykazovali vlastnosti kanárika, ako aj v genotype (na 93,75 %).

Pri šľachtení tohto farebného kanárika došlo k medzidruhovému kríženiu stehlíka  čížavéhoCarduelis spinus, ale musela sa najskôr prešľachtiť u príbuzného druhu –  čížika  žltobruchého Carduelis  xanthogaster alebo u čížika  juhoamerickéhoCarduelis magellanica,preto v tomto prípade šľachtenia hovoríme o transmutácii. Najlepšie sa osvedčilo kríženie s juhoamerickým čížikom, lebo potomstvo bolo plodnejšie.

Dominantne pastelový kanárik, s dvojitým pastelovým faktorom má tú vlastnosť, že zriedený melanín je takmer úplne nielen v perí, ale i v pazúrikoch a zobáku. Na druhej strane má dvojité zriedenie pri všetkých čížikoch za následok len sivé krídla (nemá to nič spoločné so sivokrídlymi farebnými kanárikmi, okrem zhody náhod). Práve dominantnosť týchto vtákov je perfektne vidieť na krídelných perách, ktoré majú podtón červený, oranžový alebo žltý (bledý), podľa toho, akú lipochrómovú farbu má jaspisový kanárik. Tento jav je silnejší (transverzálny – idúci priečne) v zriedení pier, pričom sa dvojitý faktor javí u dominantného pastelového vtáka  ako koncentrická redukcia melanínu celého pera, avšak okraj pera zostáva tmavší.

Z uvedeného vyplýva, že keď na jednej strane farebné kanáriky mozaikové, slonovinové, saténové, pastelové a sivokrídle patria medzi mutácie typu s viazanosťou na pohlavie, jaspisové farebné kanáriky patria medzi mutácie dominantného typu a teda viazanosť  na pohlavie je tu vylúčená. I keď majú v sebe pastelový faktor, na rozdiel od sivokrídlych, s ktorými niektorí chovatelia jaspisové kanáriky stotožňujú, patria tieto farebné kanáriky medzi mutácie dominantného typu.

Ako som už napísal, jaspisové farebné kanáriky boli vyšľachtené medzidruhovým krížením. Nebyť medzidruhového kríženia, nedošlo by k vyšľachteniu farebných kanárikov s dvojitým pastelovým faktorom a kresba, ktorá sa vo svetle javí ako drahokam s názvom jaspis či ametyst (ako ho nazvali Taliani), by sa nebola objavila. Jaspisové kanáriky sa  tešia veľkému záujmu zo strany chovateľov. Svedčí o tom skutočnosť, že ešte tieto vtáky ani nie sú uznané v rámci C.O.M. a už je vyše 100 registrovaných chovateľov na svete, ktorí sa zaoberajú ich chovom. Presviedča ma o tom založenie Európskeho klubu jaspisových farebných kanárikov pod názvom Club Européen du canari jaspe, ktorý vznikol v roku 2009 a ktorý združuje práve vyše 100 členov z Belgicka, Holandska, Talianska, Španielska, Francúzska, Portugalska, Luxemburska, Slovenska a Argentíny. Tento klub každoročne usporadúva majstrovstva Európy jaspisových kanárikov a vyhlasuje Majstra Európy.

Melanín – JASPIS SF – (11)

Táto skupina, s neklasickým melanínom, bola vyšľachtená ako posledná a to v rade čiernom, achátovom, rade hnedom i v rade izabelovom.  Mutácia JASPIS je  transmutácia, kde sa medzidruhovým krížením dvoch plemien čížikov medzi sebou, preniesli vlastnosti na farebné kanáriky. Jaspisové FK sa vyznačujú tým, že neobsahujú takmer žiadny feomelanín v operení vďaka šľachtiteľskej práce chovateľov. V dôsledku toho, ako je tento v operení zriedený (zredukovaný), rozpoznávame pri tejto transmutácii jedno (SF) a dvoj (DF) faktorových jaspisových FK.

Vďaka tomu, že bol založený Európsky klub jaspisových FK, došlo ku kontrolovanému a jednotnému šľachteniu týchto FK. V roku 2012 na Svetovom šampionáte v Almérii boli jaspisové kanáriky SF druhýkrát po sebe uznané. (V roku 2013 by mali byť oficiálne uznané za novú farebnú skupinu v rámci C.O.M.) Nič však na veci nemení skutočnosť, že tieto FK sa na domácich i medzinárodných výstavách riadne posudzujú, ako keby boli uznané, a to jak v skupine SF, tak i v skupine DF. Silná redukcia feomelanínu v kombinácii s dvojitým pastelovým zriedením dáva vyniknúť jeho sivofialovej kresbe po celom tele pri jedno faktorových. Zriedenie je dobre viditeľné v letkách a chvostovom perí, kde obruby (špičky pier) sú o niečo tmavšie. V letkách sa v dôsledku pôsobenia tohto faktoru vytvárajú svetlé zóny lipochrómovej farby žltej a oranžovej. Pozor však na zámenu so sivokrídlymi FK. Tie majú badateľne tmavšiu kresbu veľkých pier. Čiarkovanie u SF po bokoch musí byť výrazne a nesmie chýbať ani na prsiach.

Dvojfaktorové FK majú melanín natoľko zredukovaný, že sa kanárik javí takmer ako lipochrómový vták s pastelovým nádychom a slabou kresbou. Chybou je, keď u DF vtákov je veľmi viditeľná kresba. Takto sfarbené vtáky sa penalizujú zrážkou bodov v melaníne i lipochróme, alebo sa z posudzovanie vylučujú. Melanín JASPIS je dominantný voči všetkým neklasickým melanínovým FK. Nohy, pazúriky a zobák majú byť jednofarebné a tmavé v rade čiernom SF i DF. Oči sú tmavé – čierne. Čiarkovanie pri SF vtákoch je fialovo-sivé pozdĺž krátkych pier.

     

    Pohľad na čiarkovanie chrbta.                                                     Jasne svetlé letky a tmavšie špičky.

(POKRAČOVANIE)

nasledujte nás