Mlieková úžitkovosť kôz u členov SZCH

Kontrola mliekovej úžitkovosti (ďalej KMU) u kôz sa každoročne robí u členov Slovenského zväzu chovateľov (ďalej SZCH), ktorí ako tzv. drobnochovatelia chovajú prevažne od jednej po päť kôz. Odhaduje sa, že na Slovensku sa chová približne od 39 000 do 43 000 kôz, avšak ich prevažná časť sa chová v súkromnom sektore, na vidieku. Môžeme celkom otvorene povedať, že väčšina takto chovaných kôz nie je evidovaná, nemá požadované označenie a ich úžitkovosť je neznáma, často podpriemerná, kvôli príbuzenskej plemenitbe.

Hnedá krátkosrstá koza.                                                          Biela krátkosrstá koza.

Z týchto dôvodov SZCH v rámci pomoci drobnochovateľom začal zavádzať v jednotlivých regiónoch Slovenska kontrolu úžitkovosti (ďalej KÚ) svojimi dobrovoľnými pracovníkmi – dôverníkmi, aby zabezpečil najmä zlepšenie mliekovej úžitkovosti, ale aj ostatných dôležitých ukazovateľov, plodnosť, oplodnenosť, rastové schopnosti a pod. Na Slovensku sú do KÚ zapojené dve plemená kôz, a to biela koza krátkosrstá (BKK) a hnedá koza krátkosrstá (HKK). Obidve plemená sú vhodné do našich chovateľských podmienok a u dobrých chovateľov, ktorí dodržujú stanovené kritériá, najmä kde nedochádza k bližšej alebo vzdialenejšej príbuzenskej plemenitbe, dosahujú veľmi dobrú mliekovú úžitkovosť.

Komisia pre ovce a kozy pri SZCH každoročne usporiada pre svojich dôverníkov jednodňové školenie, kde oboznámi týchto s novými požiadavkami na KÚ a KMÚ. Tohto školenia na požiadanie sa môžu zúčastniť aj chovatelia, ktorí majú záujem sa zapojiť do KÚ a takto vo svojom chove potom môžu samostatne túto vykonávať. Prvý kontrolný odber s presným meraním a zaevidovaním vydojeného mlieka sa uskutoční od 40. do 70. dňa po okotení kozy. Celkove sa u kôz odoberá mlieko päťkrát v časových intervaloch od 28 do 34 dní. Takto odobraté množstvo mlieka sa prepočíta na tzv. normovanú dojnú periódu, t. j. na 150 dní, pričom táto sa vždy prepočíta na tretiu laktáciu. Od každej kozičky zapojenej do KMÚ sa odobratá vzorka posiela do ÚPZ ŠPU Žilina, kde sa stanoví obsah tuku, bielkovín a laktózy v kg a v percentách.

Tieto údaje sú pri každej plemennej kozičke veľmi dôležité, pretože chovateľ má hodnoverný prehľad nielen o úžitkovosti jednotlivých zvierat, ale zároveň aj o najdôležitejších uvedených zložkách mlieka. Tieto ukazovatele sú do značnej miery geneticky podmienené, ale možno ich ovplyvňovať aj podávaným krmivom. Je želateľné, aby obsah bielkovín a tuku v mlieku dosahoval 3 % a viac. Ak kozičky nedosahujú požadované hodnoty, potrebné je zakúpiť plemenného capa, ktorého matky dosahuje minimálne uvedené hodnoty. Je to dôležité aj pri spracovaní mlieka na syr, pretože mlieka s vyšším obsahom tuku treba na produkciu kilogramu syra menej.

Zároveň je treba uviesť, že od kozičky, u ktorej sa odoberalo mlieko po dobu dvoch rokov a prepočítalo sa na 3. laktáciu, môže chovateľ odchovať plemenné zviera, t. j. plemenných capkov a kozičky. Odchované plemenné capky, ktoré v mesiaci august (v tom mesiaci sa usporiadajú nákupné trhy (ďalej NT) dosahujú minimálnu hmotnosť 32,0 kg, môžu sa predviesť na NT, kde sú ohodnotené a možu sa predať iným chovateľom. Každý rok sa predvedie na NT od 25 do 35 plemenných capkov, ktoré vo veku 6 mesiacov a viac, môžu byť využité v plemenitbe. Pri viacpočetnom stáde, aby sa mlieko mohlo odobrať od prevažnej väčšiny kôz, musí chovateľ zabezpečiť spontánne prejavenie ruje v krátkom časovom úseku tak, aby prvý odber sa mohol uskutočniť v uvedenom čase od prvého okotenia kozičky. Vyvolanie ruje do značnej miery závisí od poveternostných podmienok, ale aj od výživy, čiže od chovateľských podmienok. Kozičkám treba umožniť pásenie na pasienkoch s vyšším obsahom bielkovín, ako aj podávaním jadrového krmiva v dávke 0,5 až 1,0 kg, minimálne 3 až 4 týždne pred predpokladaným pripúšťaním. Pri menšom počte zvierat a pri dobrom kŕmení počas celého roka sa plnohodnotná ruja prejaví v krátkom časovom úseku, bez nárokov na adlibitné kŕmenie. (Krátené)

() Doc. Ing. Egon Gyarmathy, CSc. 

nasledujte nás