Nitriansky králik

Skupina králikov stredných plemien patrí medzi najpočetnejšie chované i vystavované skupiny králikov na Slovensku i v Českej republike. V oboch vzorníkoch plemien králikov táto skupina začína anglickým baranom a končí liptovským lyskom, resp. zajačím králikom. Do veľkej miery je to tým, že naši chovatelia očakávajú od svojich králikov okrem potešenia a výstavných úspechov aj úžitok, či už v podobe kvalitného králičieho mäsa alebo peknej kožušiny. Ak berieme do úvahy pomerne dobrú plodnosť a chovateľskú nenáročnosť zistíme, prečo sú u nás tak obľúbení predstavitelia práve tejto skupiny králikov. Do istej miery je to aj vysvetlenie, prečo sa na našich výstavách v expozícii králikov najčastejšie stretávame s plemenami novozélandský biely a červený, činčila veľká, veľký svetlý strieborný či viedenské králiky. Do tejto pomerne širokej škály plemien patria aj plemená králikov vyšľachtené na Slovensku. Medzi stredné plemená vyšľachtené na Slovensku patrí zemplínsky králik, liptovský lysko, zoborský králik a v neposlednom rade nitriansky králik a práve toto v poradí tretie slovenské národné plemeno králikov vám chceme v tomto článku priblížiť.

Vznik nitrianskeho králika

Ako sme už spomínali nitriansky králik bol uznaný ako v poradí tretie národné plemeno zo slovenského šľachtenia. K samotnému uznaniu došlo 16. 11. 1977 na Národnej výstave v Nitre. Významný podiel na jeho vzniku mal doc. Ing. Jaroslav Zelník, CSc. (*1925 až †1986) z Nitry. Tento pán s kolektívom pracovníkov Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre stanovil budúcemu nitrianskemu králikovi šľachtiteľský cieľ, a to vyšľachtiť bieleho králika použiteľného tak vo veľkochovoch, ako aj medzi drobnochovateľmi.

Pri šľachtení boli použité tri základné plemená, ktorých kombináciou mal byť tento cieľ naplnený. V prvej etape boli použité francúzske strieborné (AA BB CC DD gg PP) a ruské králiky (an an BB CC DD gg). Potomstvo týchto králikov bolo označené ako RFR a v ďalšej generácii párené medzi sebou, pričom boli na ďalší chov vyberané akromelanisticky sfarbené jedince, u ktorých sa dôraz okrem sfarbenia kládol hlavne na ranosť, väčší telesný rámec a intenzitu rastu. Zhodou okolností boli na územie Slovenska v tom istom čase importované, na tú dobu kvalitné kalifornské králiky, ktoré boli do šľachtenia zapojené ako tretie plemeno.

Najvýznamnejší chovatelia a osobnosti, ktoré sa podieľali na vzniku a rozvoji nitrianskeho králika

Okrem doc. Ing. Jaroslava Zelníka, CSc. a pracovníkov VÚŽV v Nitre sa o propagáciu a o isté tútorstvo nad nitrianskym králikom postaral doc. RNDr. Ján Rafay, CSc. Zo známych chovateľov a propagátorov tohto plemena je treba spomenúť J. Andackého z Čabu, R. Arpáša zo Svätoplukova, Ing. Š. Šušlíka z Nitry, J. Báčika z Topoľčianok, no najvýraznejšie domáce ako aj medzinárodné úspechy zo svojho regeneračného a kmeňového chovu dosiahol Peter Šípoš z Chrabran pri Topoľčanoch.

Práve posledne menovaný pán získal na svoje odchovy na minuloročnej európskej výstave v Nitre všetko čo sa dalo. Nitrianske králiky z chovu Petra Šípoša získali tituly oboch európskych šampiónov a jeho kolekcia titul európsky majster.

Súčasný stav v chove nitrianskych

Od uznania sú chovatelia nitrianskych králikov koordinovaní v rámci chovateľského klubu KANINO, ktorý združuje na Slovensku okrem chovateľov nitrianskych králikov aj chovateľov novozélandských bielych, kalifornských, burgundských, kuních veľkých a siamskych veľkých králikov a počet jeho členov sa pohybuje okolo 100. V Českej republike sú chovatelia nitrianských králikov zase organizovaní v Klube chovatelů králiků masných plemen. Čiže v kluboch chovateľov zaoberajúcich sa mäsovými plemenami králikov. V oboch kluboch sa pravidelne organizujú špeciálne klubové výstavy, typizácie a ďalšie formy posudzovania exteriéru, ktoré pomáhajú zvýšiť úroveň a napredovanie týchto plemien.

Nitriansky králik za hranicami Slovenska

V Českej republike sa chovom a šľachtením nitrianskeho králika dlhoročne zaoberá nadšenec pre toto plemeno Pavol Grígeľ, ktorý chová a vystavuje divokomodrý farebný ráz. Dobré meno nitrianskeho králika v Slovinsku zase robí pán Kurent Marjan, ktorý svoje odchovy úspešne vystavoval aj na Európskej výstave v roku 2004 v Prahe. Podľa správ našich priateľov posudzovateľov sa pomerne kvalitné nitrianske králiky objavujú aj na výstavách v Maďarsku či  Poľsku.

Nitriansky králik a jeho farebné rázy

Kalifornské králiky zapojené do šľachtenia mali pravdepodobne genotyp an an BB CC D? ??. Vďaka tejto skutočnosti a pomerne častej príbuzenskej plemenitbe sa vytvorila skupina králikov s modrým sfarbením. Počas chovu tohto plemena sa upresňoval štandard definitívneho sfarbenia. Pôvodný genotyp predpokladal výskyt buď dominantnej alely G (zonálna distribúcia pigmentu v srsti – aguti, divé sfarbenie) alebo homozygotne, recesívnej konštelácie dd (homogénne rozdelenie pigmentu po celej dĺžke chlpu, Sika, 2004). Podľa najnovšieho Vzorníka plemien králikov (2009) sú prípustné dva rovnocenné farebné rázy a to:

an an BB CC dd GG - divo modrý (Ni divm)

an an BB CC dd gg - modrý (Ni m)

Nitriansky v detailoch

Okrem pozície päť je nitriansky králik typický predstaviteľ skupiny stredných plemien. Najpodobnejší mu je ďaleký príbuzný kalifornský králik. Výnimočnosť spočíva práve v pozícii päť, kresba a farba kresby.

Pozícia 5. – kresba a farba kresby

Kresba hlavy sa skladá z masky a zafarbených ušníc. Maska pokrýva nosovú časť, je menšia ako pri Kal, má pravidelný oválny tvar a zasahuje do úrovne očí. Kresba ušníc je pri koreni ostro ohraničená. Končatiny sú zafarbené po lakťový kĺb, resp. po pätu. Sfarbenie kresby je modré alebo divoko modré.

Ni divm - sfarbenie chvosta: povrch je sivomodrý až modrý, spodná časť svetlá až biela. Biele lemovanie ušníc a nosných otvorov. Svetlejšia až belavá vnútorná strana panvových končatín, nikdy nie bez sivomodrej podsady. V rámci divomodrého sfarbenia sa vyskytujú odchýlky intenzity sfarbenia: svetlý, stredný a tmavý odtieň a následne s tým súvisí intenzita bieleho lemovania sivomodrej farby a spodku chvosta. Prednosť majú vyfarbené králiky.

Ni msfarbenie kresby, vrátane chvosta je intenzívne modré na všetkých častiach, bez bieleho lemovania.

Pazúriky sú pri oboch farebných rázoch rohovitej farby s rôznou intenzitou odtieňa.

Prípustné chyby

V pozícii 5. :

Pri oboch farebných rázoch: menšie odchýlky od požadovanej intenzity sfarbenia. Menej ostré ohraničenie kresby, maska zasahujúca na spodnú sánku. Ojedinelé biele chĺpky v kresbe, slabo nahrdzavelá farba kresby.

Pri Ni divm: chýbajúce alebo menej výrazné biele lemovanie ušníc a nosných otvorov.

Odchýlky od stanovenej farby pazúrikov.

Neprípustné chyby

V pozícii 5. :

Úplne nevýrazná farba kresby (neklasifikovaný). Biele škvrny a skupiny bielych chlpov v kresbe (výluka). Akýkoľvek náznak striebristosti, hnedastej alebo sivohnedej farby (výluka). Vo farbe kresby je neprípustná iná farba ako sivomodrá a modrá (výluka), silne nahrdzavelá farba kresby (neklasifikovaný). Biely pazúrik (výluka).

Nitriansky králik má na Slovensku pomerne silnú a kvalitnú chovateľskú základňu a jeho chov a vystavovanie sa od roku 1977 rozšíril okrem Slovenska aj do Českej republiky, Maďarska, Poľska či Slovinska. V súčasnosti prebieha príprava nového európskeho vzorníka, ktoré súčasťou bude azda už aj nitriansky králik.
Ni, šesťmesačný samec, chov. Pavol Grígeľ. (7)  

Ni, samec, detail masky a ušníc, chov. Pavol Grígeľ, ČR. (6)    


Trojmesačné mláďatá. (2)

Sfarbenie chvostov, vľavo Ni divomodrý, vpravo Ni modrý. (3)


Detail chvosta Ni divomodrý. (4)                                             Detail chvosta Ni modrý. (5)

Ni, trojmesačné mláďa, pohľad na celú kresbu. (8)


Kontaktné osoby pre záujemcov o chov nitrianskych králikov:

Klub chovateľov králikov KANINO

Bc. Juraj Petriska

1. mája 394/ 1

972 42 Lehota pod Vtáčnikom

Peter Šípoš

Chrabrany 148

95501 Topoľčany

Text: MVDr. Peter Supuka a Ing. Miloš Supuka

Foto: Bc. Martin Supuka nasledujte nás