OD 1. SEPTEMBRA 2018 ZVIERA UŽ NIE JE VEC

Vložené 12.04.2020
Prvého septembra nadobudla účinnosť novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Rieši ich ochranu, starostlivosť o zvieratá, zlepšuje evidenciu a zasahuje aj proti nelegálnym množiteľom. Zavádza sa tiež povinné čipovanie psov. Podľa novely, zviera už nie je vec, ale živá, cítiaca bytosť.

Slovensko sa prijatím novely zaraďuje medzi kultúrne krajiny, ktoré nepovažujú zviera za vec, ale za živú cítiacu bytosť. Zviera bude mať v občianskoprávnych vzťahoch osobitné postavenie ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami. Na zviera sa ustanovenia o hnuteľných veciach použijú, len ak to neodporuje povahe zvieraťa ako živého tvora. Predmetom novely zákona je osobitná právna úprava postavenia zvierat v súkromnoprávnych vzťahoch v  Občianskom zákonníku pokiaľ ide o definíciu zvieraťa s tým, že zviera bude len objektom právnych vzťahov.

Povinné čipovanie psov

Registrácia psov a ich majiteľov sa bude viesť v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ). Množiteľov tak bude možné identifikovať a potrestať. Do  niekoľkých rokov sa dosiahne stav, keď nebudeme mať preplnené útulky a stratené psy sa budú rýchlo vracať majiteľom.

Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do registra. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinárneho lekára. Rovnako má postupovať aj pri úhyne psa.

Psy narodené do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019.  

To sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

Ak fyzická osoba nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa, orgán veterinárnej správy jej uloží pokutu 50 eur. Súkromný veterinárny lekár nezačipovaného  psa nesmie ošetriť. Výnimkou sú len nevyhnutné prípady v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka.

Za čipovanie sa bude platiť maximálne desať eur, pri osobách v hmotnej núdzi, ktoré majú psov narodených do 31. októbra 2019, zaplatí čipovanie štát.

Týranie zvierat

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti oveľa tvrdšie postihuje týranie zvierat.  Prichádza s preklasifikovaním možných spôsobov týrania zvierat a zadefinovanie „utýrania' zvieraťa, čo v zvýšenej miere pomôže pri objasňovaní prípadov orgánom činných v trestnom konaní. Pod týraním zvieraťa sa chápe napríklad nedostatok jedla a pitia, štvanie zvierat proti sebe, opustenie zvieraťa za účelom zbavenia sa ho, spôsobovanie bolesti a podobne. Ochrana práv zvierat najmä pred týraním sa zvýši tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade dôvodného podozrenia z týrania budú mať veterinárni inšpektori právo vstúpiť na pozemok alebo do obydlia.

Komplexný zákon prináša aj zmeny v občianskom zákonníku. Zviera bude mať v občianskoprávnych vzťahoch osobitné postavenie ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami. Pribudnú systémové opatrenia reagujúce na problémy aplikačnej praxe, napr. v súvislosti s povinnosťami majiteľov a držiteľov zvierat, „obchodníkov' so zvieratami, s povinnosťami obcí pokiaľ ide o túlavé zvieratá. Preklasifikovanie možných spôsobov týrania zvierat a zadefinovanie „utýrania' zvieraťa v novele zákona, v zvýšenej miere pomôže pri objasňovaní prípadov orgánom činných v trestnom konaní.

Ochrana práv zvierat najmä pred týraním sa zvýši tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade dôvodného podozrenia z týrania budú mať inšpektori právo vstúpiť na pozemok alebo do obydlia.

Rezort novelou rieši taktiež témy, ako sú napríklad kompetencie kontrolných orgánov, povinnosti súkromných veterinárnych lekárov, nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi a požiadavky na bezpečnosť krmív.

Právomoci pre veterinárov

Veterinárni inšpektori zároveň získajú právomoc vstupovať pri výkone do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa, alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat.

Túlavé zvieratá

Novelou zákona sa upravujú ustanovenia o identifikácii a registrácii zvierat, v spojitosti s ustanoveniami o živých nálezoch zvierat, odchytu túlavých zvierat a ich umiestňovaní do  karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Schválená právna úprava reaguje na problémy aplikačnej praxe v súvislosti s povinnosťami obcí pokiaľ ide o odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, ktoré sú často preplnené. Zákon podrobne upravuje zriaďovanie  karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, umiestňovanie zvierat do nich a zriaďovanie staníc pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam a  na účely určené v zákone. Cieľom schválenej novely je zjednodušiť a skrátiť dobu, po uplynutí ktorej stráca bývalý vlastník túlavého zvieraťa vlastnícke právo k zvieraťu s tým, že vlastníctvo prejde na obec.

Zakazuje sa

Použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťaži a pri výstave zvierat (v tombole), použiť živé zviera v umeleckej produkcii alebo v reklame bez oznámenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. ■

nasledujte nás