Oznam

                                                                                                                                                                                                                        Vložené 13.01.2020


Po
tvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) subtypu H5N8

v roku 2020 v Slovenskej republike

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo 8.1.2020 a následne 9.1.2020 diagnostikovalo pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike. Jedná sa o vysoko patogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku.

Choroba bola zistená v súkromnom chove dospelej hydiny (drobnochovateľ) – kury domácej v obci Zbehy, okres Nitra.

Chovateľ nahlásil úhyn 3 kusov hydiny z celkového počtu 22. Zvieratá sa v chove už nenachádzajú a boli zneškodnené samotným chovateľom. Následne prebehlo predbežné čistenie a dezinfekcia chovného priestoru hydiny.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra postupuje podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúcej aktuálnej EÚ a slovenskej legislatívy (opatrenia na kontrolu moru hydiny), vykonáva epizootologické šetrenie, ktorého cieľom je zistenie zdroja nákazy. Predbežným šetrením sa predpokladá nakazenie voľne žijúcim vtáctvom , nakoľko hydina bola chovaná v otvorenom priestore.

Miestne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v Nitre nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska.

Odporúčania chovateľom hrabavej a vodnej hydiny, vtáctva a holubov

1. V rámci prevencie zabezpečiť, aby sa chované zvieratá nedostali do priameho kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom. Pri voliérovom chove to znamená úplné zakrytie voliér. 

2. Nenakupovať nové zvieratá, určite sa vyhnúť oblasti ochranného pásma.

3. Tieto preventívne opatrenia  sa odporúčajú aj chovateľom, ktorí žijú v lokalitách doteraz  bez nákazy.

Stanovisko  k nákaze

nám poskytol náš spolupracovník a odborník na veterinárnu problematiku v chovoch holubov MVDr. Miloslav Struhár.

- Vtáčia chrípka (Influenza avium) je ochorenie, ktoré postihuje hrabavú hydinu (kury, morky, bažanty, pávy..., a vodnú hydinu (zúbkozobce) kačice, husi, labute,... Pôvodcom je RNA vírus, ktorý patrí medzi tzv. ortomyxovírusy (Orthomyxoviridae). Ich veľkosť je cca 9 nm. Sem patrí i pôvodca chrípky ošípaných a koní. Chrípkové vírusy sa rozdeľujú na základe tzv. vnútorného nukleokapsidového antigénu na A, B, C. Pre diagnostiku, resp. popísanie vírusu – pôvodcu chrípky sú dôležité dva povrchové antigény, a to H (hemeglutnín) a N (neuraminidáza) a následne z ich kombinácií (je vedecky dokázané, že obidva povrchové antigény podliehajú na sebe nezávisle antigénnym zmenám) rezultujú subtypy influenzového vírusu, ako napríklad subtyp H5N8.

Mimochodom, H antigénov je vo svete popísaných 13 a N antigénov 9. Ich spomínanou kombináciou je viacej subtypov. Konkrétne, tento subtyp nie je prenosný ani  na človeka. Vírus influenzy vtákov zatiaľ nebol popísaný u holubov, pretože, aspoň doposiaľ,  bunky tela holubov nemajú vnímavé receptory k tomuto vírusu. To znamená, že holuby nie sú vnímavé na túto infekciu. Ak by som to jednoducho vysvetlil „polopaticky“, je to tak ako na každý zámok pasuje iný kľúč.


nasledujte nás