Po kúpe živočícha, patriaceho do zoznamu chránených živočíchov CITES skupiny B je kupujúci povinný:

Po kúpe živočícha, patriaceho do zoznamu chránených živočíchov CITES skupiny B je kupujúci povinný:

- viesť evidenciu na druhovej karte exemplára alebo v knihe chovu a držby exemplára živočícha odo dňa nadobudnutia, podľa § 11 ods. 1 písm. a), b) zákona

- preukázať spôsob nadobudnutia exemplára podľa § 9 ods. 5 písm. a) 4 zákona (pokladničný blok, faktúra, kúpno-predajná zmluva)

- preukázať pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1 zákona písomným vyhlásením o spôsobe nadobudnutia (§12a ods. 1, 2, 5 a 6)

- uchovávať evidenciu o exemplároch , ktoré mal v držbe po dobu desiatich rokov od vykonania posledného zápisu, podľa § 9 ods. 5 písm. b) zákona

- oznámiť písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte, podľa     § 29c ods. 4 zákona, od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 ministerstvu* doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 14 dní odo dňa zápisu zmeny.

 * Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1

Elektronické zasielanie druhovej karty na email: druhovakarta@enviro.gov.sk

* * *

Po kúpe živočícha, patriaceho do zoznamu chránených živočíchov CITES skupiny B je kupujúci povinný:

- viesť evidenciu na druhovej karte exemplára alebo v knihe chovu a držby exemplára živočícha odo dňa nadobudnutia, podľa § 11 ods. 1 písm. a), b) zákona

- preukázať spôsob nadobudnutia exemplára podľa § 9 ods. 5 písm. a) 4 zákona (pokladničný blok, faktúra, kúpno-predajná zmluva)

- preukázať pôvod exemplára podľa § 12 ods. 1 zákona písomným vyhlásením o spôsobe nadobudnutia (§12a ods. 1, 2, 5 a 6)

- uchovávať evidenciu o exemplároch , ktoré mal v držbe po dobu desiatich rokov od vykonania posledného zápisu, podľa § 9 ods. 5 písm. b) zákona

- oznámiť písomne alebo elektronicky každú zmenu údajov v druhovej karte, podľa     § 29c ods. 4 zákona, od 1. januára 2019 do 31. decembra 2020 ministerstvu* doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 14 dní odo dňa zápisu zmeny.

 * Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1

Elektronické zasielanie druhovej karty na email: druhovakarta@enviro.gov.sk

nasledujte nás