POZOR! ZMENA POVINNOSTÍ


pre držiteľov papagájov sivých - žakov Psittacus erithacus

a gekónov druhu Lygodactylus williamsi

V dňoch 24. 9. – 4. 10. 2016 sa v Johannesburgu (Juhoafrická republika) uskutočnilo 17. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Účastníci konferencie odsúhlasili množstvo zmien v zaradení druhov do príloh dohovoru CITES.

V súvislosti s druhom Psittacus erithacus bolo prijaté preradenie druhu z prílohy CITES II do prílohy CITES I. Dôvodom sprísnenia ochrany tohto druhu je predovšetkým významný pokles početnosti tohto druhu vo voľnej prírode.

Do prílohy CITES I bol zaradený taktiež druh Lygodactylus williamsi. Jedná sa o druh gekóna, ktorý sa vyskytuje len v africkej Tanzánii, pričom prežitie tohto endemického druhu je vo voľnej prírode ohrozené vysokou intenzitou obchodovania.

Oba vyššie uvedené druhy budú v rámci Slovenskej republiky (resp. EÚ) preradené z prílohy B do prílohy A nadobudnutím účinnostinovely nariadeniaRady (ES) č. 338/97.Európskakomisia predpokladá nadobudnutie účinnosti tejto zmeny koncom januára/začiatkom februára 2017.


Následne začne plynúť prechodné obdobie 3 mesiace (t. j. približne od 1.2.2017 do 1.5.2017). Vtomto období budú všetci držitelia exemplárov vyššie uvedených druhov povinnízosúladiť vedenie evidencie a požiadať miestne príslušný okresný úrad o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o vydanie výnimky zo zákazu komerčných činností. Držiteľ si môže vybrať medzi preukazom a výnimkou v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.

Na účely vydania preukazu o pôvode alebo výnimky zo zákazu komerčných činností musí byť živý exemplár druhu Psittacus erithacus nezameniteľne označený formou jedinečného, nedeliteľného a nesnímateľného krúžku (prípadne mikročipom), živý exemplár druhu Lygodactylus williamsi formou mikročipu (prípadne iným vhodným nezameniteľnýmoznačením). Držiteľ exemplárov zaradených do prílohy A je povinný zabezpečiť ich nezameniteľné označenie pod dohľadom zamestnanca príslušného okresného úradu.

Preradenie vyššie uvedených druhov do prílohy A teda predstavuje pre držiteľov týchto exemplárov zavedenie nových povinností v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ.

MŽP SR pripravuje podrobnejšiu informáciu k tejto téme, ktorá bude zverejnená na našej stránke v blízkej budúcnosti. □Informácia Ministerstva životného prostredia SR k zmenám povinností

pre držiteľov papagájov sivých - žakov Psittacus erithacus a gekónov druhu  Lygodactylus williamsi

V dňoch 24. 9. – 4. 10. 2016 sa v Johannesburgu (Juhoafrická republika) uskutočnilo 17. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).

Na vyššie uvedenej konferencii bol prijatý návrh na preradenie druhu papagáj sivý – žako (Psittacus erithacus) z prílohy CITES II do prílohy CITES I a návrh na zaradenie druhu gekóna  Lygodactylus williamsi do prílohy CITES I.

Oba vyššie uvedené druhy budú v rámci Slovenskej republiky (resp. EÚ) preradené z prílohy B do prílohy A nadobudnutím účinnosti novely priamo aplikovateľného nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Európska komisia predpokladá nadobudnutie účinnosti tejto zmeny koncom januára/začiatkom februára 2017.

Preradenie vyššie uvedených druhov do prílohy A teda predstavuje pre súčasných i budúcich držiteľov týchto exemplárov zavedenie nových povinností v oblasti

 • vedenia evidencie,
 • nezameniteľného označovania,
 • preukazovania pôvodu a
 • vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ.

Na držiteľa exemplára druhu papagáj sivý – žako (Psittacus erithacus)alebogekóna druhuLygodactylus williamsi, ktorý má resp. bude mať tento exemplárvdržbe pred nadobudnutímúčinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97, sabude vzťahovať špeciálne 3 mesačné prechodné obdobie, uvedené v § 29 ods. 6 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľnežijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Toto ustanovenie určuje obdobie troch mesiacov od zavedenia zmeny v prílohách nariadenia

Rady (ES) č. 338/97, t. j. približne od 1. 2. 2017 do 1. 5. 2017, počas ktorých má držiteľ povinnosť:

 • uviesť evidenciu exemplárov do takého stavu, aký požaduje zákon pre exemplárezaradené do prílohy A a
 • požiadať o vydanie preukazu o pôvode alebo iného dokladu (vzávislosti od toho,ako plánuje držiteľ s exemplárom ďalej nakladať).

Na ďalšie povinnosti držiteľa exemplára sa prechodné obdobie troch mesiacov nevzťahuje, začnú teda pre držiteľa platiť v deň nadobudnutia účinnosti novely nariadenia Rady (ES)

č.  338/97, t. j. pravdepodobne koncom januára/začiatkom februára 2017. Jedná sa o:

 • povinnosť nezameniteľne označiť exemplár druhu preradeného do prílohy A,
 • povinnosti v súvislosti so zákazom vykonávania komerčných činností sexempláromdruhu preradeného do prílohy A, ktoré vyplývajú priamo z nariadenia Rady (ES) č. 338/97.

Na exempláre nadobudnuté po nadobudnutí účinnosti preradenia druhov do prílohy A sa automaticky vzťahujú ustanovenia zákona a príslušných nariadení EÚ, ktoré sa vzťahujú na exempláre druhov z prílohy A. Prechodné ustanovenie § 29 ods. 6 zákona sa ich netýka.

VEDENIE EVIDENCIE

Povinnosť zosúladenia vedenia evidencie so zákonom nadobudne platnosť s účinnosťou novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Zákon pri exemplároch druhov preradených do prílohy

A zavádza v § 11 ods. 3 v súvislosti s evidenciou pre ich držiteľa ďalšiu povinnosť:

 • každú zmenu údajov v druhovej karte je držiteľ povinný písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnému okresnému úradu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou do 30 dní odo dňa zápisu zmeny.

Držiteľ, ktorý bude mať v držbe exemplár druhu papagáj sivý – žako (Psittacus erithacus) alebo gekóna Lygodactylus williamsi od konca januára/začiatku februára 2017 a nadobudol ho pred preradením druhu do prílohy A, si sám v prechodnom období troch mesiacov na ním vedenej existujúcej druhovej karte (nie je potrebné druhovú kartu prepisovať alebo založiť novú druhovú kartu) prepíše údaje o zaradení druhu do prílohy CITES a do prílohy EÚ

 • v kolónke „Príloha CITES“ prepíše „II“ na „I“
 • v kolónke „Príloha EÚ“ prepíše „B“ na „A“
 • dopíše dátum vyznačenia zmeny.

Túto zmenu držiteľ do 30 dní od jej vykonania oznámi písomne alebo elektronicky príslušnému okresnému úradu doručením kópie časti druhovej karty s vyznačenou zmenou. Táto oznamovacia povinnosť (do 30 dní odo dňa zápisu zmeny) sa bude na držiteľa vzťahovať pri každej následnej zmene vo vedení evidenciena druhovej karte.

Upozorňujeme držiteľov na ustanovenie § 9 ods. 5 písm. b) zákona, podľa ktorého je každý držiteľ exemplára povinný uchovávať evidenciu o exemplároch, ktoré mal v držbe po dobu piatich rokov od vykonania posledného zápisu.

Ďalej upozorňujeme, že dodržanie povinností v súvislosti s evidenciou exemplárov kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia a príslušný okresný úrad. Nesplnenie týchto povinností môže byť predmetnými orgánmi sankcionované.

PREUKAZ O PÔVODE EXEMPLÁRA ŽIVOČÍCHA

S nadobudnutím účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97 pravdepodobne od konca januára/začiatku februára 2017 vzniká držiteľovi v lehote tri mesiace povinnosť požiadať o

 • vydanie preukazu o pôvode alebo
 • udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností, akdržiteľ plánuje vykonávaťs exemplárom komerčnú činnosť (tejto téme sa venujeme v ďalšej časti informácie).

Zákon teda umožňuje držiteľovi vybrať si medzi týmito dvoma dokladmi v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.

Komerčná činnosť je vnariadení Rady (ES) č. 338/97 definovaná akokúpa, ponuka na kúpu,nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, využitie na komerčný zisk a predaj (znamená akúkoľvek formu predaja; nájom, výmenný obchod alebo výmena sa bude považovať za predaj; výrazy s obdobným významom sa budú vysvetľovať obdobne), držba na predaj, ponuka na predaj (znamená ponuku na predaj a akúkoľvek činnosť, ktorá by sa dala takto logicky vysvetliť vrátane reklamy alebo obstarania reklamy na predaj a výzvu na obchod) alebo preprava na účely predaja.

V prípade, že držiteľ neplánuje vykonávať vyššie definovanú komerčnú činnosť, požiada o vydanie preukazu o pôvode, ktorý vydáva miestne príslušný okresný úrad.

So žiadosťou o vydanie preukazu o pôvode žiadateľ na okresný úrad doručí

 • kópiou druhovej karty,
 • všetky písomné doklady, na základe ktorých exemplár nadobudol, ktoré obsahujú najmä meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby, od ktorej exemplár nadobudol; vedecké meno druhu exemplára; počet nadobudnutých exemplárov; dátum nadobudnutia exemplára,
 • akékoľvek ďalšie doklady a informácie (napr. kúpnopredajná zmluva resp. pokladničný blok, darovacia zmluva, potvrdenie o registrácii, povolenie na dovoz, v prípade odchovaného exemplára údaje a doklady o rodičovských exemplároch, ich označení, ďalšie informácie o odchove, záznam z nezameniteľného označenia, ak je exemplár označený), ktoré napomôžu určeniu pôvodu exemplára.

Upozorňujeme na skutočnosť, že exemplár môže mať už vydaný preukaz o pôvode na základe starších právnych predpisov.

NEZAMENITEĽNÉ OZNAČENIE

Na účely vydania preukazu o pôvode musí byť živý exemplár papagáj sivý – žako (Psittacus erithacus) nezameniteľne označený

 • jedinečným, nedeliteľným a nesnímateľným krúžkom umiestneným na nohe (živé exempláre vtákov, narodené a odchované v zajatí a vtáky narodené v kontrolovanom prostredí) alebo
 • jedinečne číslovaným injekčným transpondérom (mikročipom alebo mini-mikročipom) spĺňajúcich normy ISO 11784: 1996 (E) a 11785: 1996 (E) (všetky vtáky okrem tých, ktoré sú narodené a odchované v zajatí a vtáky narodené v kontrolovanom prostredí).

Živý exemplár druhu gekóna Lygodactylus williamsi musí byť na účely vydania preukazu o pôvode nezameniteľne označený jedinečne číslovaným injekčným transpondérom (mikročipom alebo mini-mikročipom) spĺňajúcim normy ISO 11784: 1996 (E) a 11785: 1996 (E), alebo iným vhodným nezameniteľným označením.

Upozorňujeme na už existujúcu povinnosť nezameniteľného označenia živých exemplárov vtákov druhov zaradených do prílohy B narodených a odchovaných v intenzívnej ľudskej opatere formou jedinečného, nedeliteľného a nesnímateľného krúžku (§ 13 ods. 1 a ods. 6 zákona), ktorá sa vzťahuje aj na druh papagáj sivý – žako (Psittacus erithacus). Držiteľ takéhoto exemplára má povinnosť zabezpečiť jeho označenie pod dohľadom zamestnanca príslušného okresného úradu alebo ním poverenej organizácie ochrany prírody a krajiny, a okresný úrad neurčí inak. Prítomný zamestnanec alebo ním poverená organizácia vyhotovuje z označenia záznam.

V prípade, že exemplár už nezameniteľne označený je, po doručení žiadosti o vydanie preukazu o pôvode vykoná príslušný okresný úrad fyzickú identifikáciu exemplára a vyhotoví o tom záznam. Potrebné je posúdiť najmä nezameniteľnosť označenia (nedeliteľnosť krúžku, vhodná veľkosť krúžku resp. jeho nesnímateľnosť, čitateľnosť kódu).

V prípade, že exemplár označený nie je, držiteľ exemplára druhu zaradeného do prílohy A je povinný zabezpečiť jeho nezameniteľné označenie pod dohľadom zamestnanca príslušného okresného úradu.

Vhodnosť iného označenia (ak predpísané označenie nie je vhodné z dôvodov špecifickýchfyzických a etologických vlastností živočícha) určuje príslušný okresný úrad na základe stanoviska Štátnej ochrany prírody SR, Vedeckého orgánu SR.

Okresný úrad následne vyhodnotí predložené písomné doklady a určí pôvod v súlade s § 12 ods. 6 zákona. V prípade, že exemplár nebol nezameniteľne označený a bude následne označený pod dohľadom zamestnanca príslušného okresného úradu, neznamená to ešte, že mu bude aj určený pôvod a vydaný preukaz o pôvode. Pre určenie pôvodu a vydanie preukazu o pôvode sú rozhodujúce predložené doklady o pôvode.

Upozorňujeme, že originál tlačiva preukazu o pôvode má hologram a ide o verejnú listinu, ktorej falšovanie je trestné. Tieto tlačivá majú k dispozícii príslušné okresné úrady.

Ďalej upozorňujeme, že dodržanie povinností v súvislosti s požiadaním o vydanie preukazu o pôvode, resp. iného dokladu kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia a príslušný okresný úrad. Nesplnenie týchto povinností môže byť predmetnými orgánmi sankcionované.

VÝNIMKA ZO ZÁKAZU KOMERČNÝCH ČINNOSTÍ

S nadobudnutím účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97, ktorou budú druhy papagáj sivý – žako (Psittacus erithacus) a gekón Lygodactylus williamsi preradené do prílohy A (podľa informácie Európskej komisie koncom januára/začiatkom februára 2017), začne pre exempláre týchto druhov platiť zákaz vykonávania akýchkoľvek vyššie uvedených komerčných činností (podrobnú definíciu komerčných činností sme uviedli v predchádzajúcej časti tejto informácie).

Ak teda držiteľ plánuje vykonávať s exemplárom komerčnú činnosť, požiada Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) v správnom konaní o udelenie výnimky zo zákazov komerčných činností. Komerčnú činnosť je následne možné uskutočniť len s vopred vydanou platnou výnimkou zo zákazu komerčných činností (formou potvrdenia), pričom táto podmienka platí pre predajcu aj kupujúceho.

Formulár žiadosti spolu s náležitosťami je možné nájsť na webovej stránke MŽP SR.

Rovnako ako pri žiadosti o vydanie preukazu o pôvode je aj v tomto prípade potrebné priložiť všetky písomné doklady, na základe ktorých bol exemplár držiteľom nadobudnutý, ktoré obsahujú najmä meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby, od ktorej exemplár nadobudol; vedecké meno druhu exemplára; počet nadobudnutých exemplárov; dátum nadobudnutia exemplára a akékoľvek ďalšie doklady a informácie (napr. kúpnopredajná zmluva resp. pokladničný blok, darovacia zmluva, preukaz o pôvode vydaný na základe starších právnych úprav, potvrdenie o registrácii, povolenie na dovoz, v prípade odchovaného exemplára údaje a doklady o rodičovských exemplároch, ich označení, ďalšie informácie o odchove, záznam z nezameniteľného označenia), ktoré napomôžu určeniu pôvodu exemplára.

Požiadavky na nezameniteľné označenie exemplárov sú obdobné ako pri žiadosti ovydaniepreukazu o pôvode, teda na účely udelenia výnimky zo zákazu komerčných činností musí byť živý exemplár druhu papagáj sivý – žako (Psittacus erithacus) nezameniteľne označený formou jedinečného, nedeliteľného a nesnímateľného krúžku (prípadne injekčným transpondérom), živý exemplár druhu gekóna Lygodactylus williamsi formou injekčného transpondéru (prípadne iným vhodným nezameniteľným označením).

Milan Vávra

komisia pre chov vtáctva SZCH

Chovateľ č. 1/2017

Tlačivá a vzory na stiahnutie:

nasledujte nás