predplatné | PREDPLATNÉ NA ROK 2019
PREDPLATNÉ NA ROK 2019

Čitateľom, ktorí mali časopis Chovateľ predplatený v roku 2018, boli Slovenskou poštou, a.s., Stredisko predplatného tlače 19. 10. 2018 odoslané faktúry s poštovou poukážkou pre nasledujúce predplatiteľské obdobie, na rok 2019.

Celoročné predplatné na rok 2019 je 19,80 Eur vrátane DPH 20 % za 11 výtlačkov (v mesiacoch júl a august vychádza ako dvojčíslo). Cena jedného výtlačku v predplatnom je 1,80 Eur vrátane DPH 20 %.

Noví predplatitelia

Predplatné na rok 2019 prijíma SLOVENSKÁ POŠTA, a. s., Stredisko predplatného tlače. Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávku môžete zaslať na adresu Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 Bratislava 214 alebo e-mail: predplatne@slposta.sk , 02/5262 2449, 02/4524 8213).

Pri platbe poštovým poukazom nezabudnite vyplniť v časti pre odosielateľa, svoje meno a adresu.

Úhrada bankovým prevodom:

Číslo účtu IBAN: SK0665 0000 0000 5001 150011

Variabilný symbol: 40559

Špecifický symbol: 4055940559

Ak sa rozhodnete uhradiť predplatné bankovým prevodom, nezabudnite, prosím, uviesť variabilný, špecifický symbol ako i v údajoch pre prijímateľa Vašu adresu a kontakt na Vás. V prípade, že tak neurobíte, nebudeme môcť Vašu platbu identifikovať a bude vrátená späť.

Novinkou je, že predplatné môžete uhrádzať aj polročne či štvrťročne. Slovenská pošta Vám vždy zašle preddavkovú faktúru spolu s poštovou poukážkou na pokračovanie odberu. Taktiež, pri platbe zaslaným poštovým poukazom platíte len hodnotu predplatného, žiadne poplatky navyše.

* * *

Ak chcete platiť poštovou poukážkou, vyplnenú objednávku prosím zašlite na adresu Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 Bratislava 214, alebo na čísla faxu: 02/5244 4096, 5441 9906, 5441 8958, e-mail: predplatne@slposta.sk .

OBJEDNÁVKA

PREDPLATNÉ MESAČNÍKA CHOVATEĽ NA ROK 2019

Priezvisko, meno, titul: .............................................................................................................................................

Názov firny: ..............................................................................................................................................................

Ulica: ................................................... Obec: ............................................... PSČ: ..........................................

Tel.: ................................................... Číslo SIPO: ...................................................................................................

IČO: .................................................. DIČ: ...............................................................................................................

Bankové spojenie: .................................................... Číslo účtu: ..............................................................................

Dátum: ...............................................

Podpis: ...............................................

Svojím podpisom zároveň súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov spoločnosťou Slovenská pošta, a. s. pre účely predplatného tlače v zmysle zákona od 25.05.2018 platnej regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) a Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

nasledujte nás