SLOVENSKÉ HRVOLIAKY

na XXII. celoštátnej výstave zvierat Nitra 2019 nesklamali                                                                                     Vložené 06.01.2020

Celoštátna výstava zvierat sa konala v Nitre 23. - 24. novembra 2019. Stala sa, čo sa týka kvalitatívnej, ale aj kvantitatívnej stránky, podľa nášho názoru, dôstojným zavŕšením osláv 70. výročia založenia Klubu chovateľov slovenských hrvoliakov.

Celkovo bolo prihlásených 134  slovenských hrvoliakov v jedenástich farebných a kresbových varietach od 27 členov klubu a tvorila najpočetnejšiu skupinu  vystavených plemien. V expozícii slovenských hrvoliakov boli udelené nasledovné ocenenia: štyri tituly Šampión, štyri tituly Majster SR, päť Čestných cien, Pohár riaditeľa výstavy a Pohár venovaný firmou De Heus. Klub chovateľov slovenských hrvoliakov venoval šesť Čestných cien KCHSH, jeden Pohár pre najlepšieho výletka KCHSH, tieto boli hradené, tak ako v minulosti, zo sponzorských prostriedkov. Expozíciu slovenských hrvoliakov posudzovali Ing. R. Bielik a Ing. M. Vražba.

K jednotlivým farebným varietam možno povedať nasledovné:
Expozíciu otvorilo 36 slovenských hrvoliakov čiernych od ôsmich členov klubu, KCHSH: M. Raninec, R. Čierťaský, D. Šulovský, P. Bulko, O. Lévai, Bc. R. Mĺkvy, M. Petrík a Ing. I. Podberský. Najpočetnejšie zastúpená farebná varieta. Holuby pôsobili celkovo dobrým dojmom. V šľachtiteľskej práci treba venovať viac pozornosti šírke, veľkosti postáv, ideálnej hrvoľatosti, ale v neposlednom rade aj intenzívnej  farbe a lesku, najmä na štítoch a bruchu. Na škodu veci bolo, že práve tu  boli holuby, ktoré mali dokonca vyraďujúce chyby (krivá prsná kosť, parazity, škvrna na zobáku), čo by sa skúseným chovateľom na výstavách takéhoto významu nemalo stávať. Zvieratá priemernej kvality sa tu striedali so zvieratami vysokej úrovne, a to dokonca aj keď to boli holuby z jedného chovu! Titul šampión získal čierny slovenský hrvoliak Ing. I. Podberského (96 b). Čestné ceny získali P. Bulko  (96 b), klubovú čestnú cenu získal O. Lévai (96 b)  a cenu klubu za najlepšieho výletka slovenského hrvoliaka  M. Raninec (96 b).

 
                                                              Slovenský hrvoliak čierny 1,0, 96 b,
                                                              Šampión XXII. CVZ Nitra 2019, chov.  Ing. I. Podberský. 


Slovenských hrvoliakov  červených bolo 14 od štyroch členov KCHSH: J. Vaňo, D. Šulovský, L. Šipoš a  A. Kmeťko.  V minulosti sme boli zvyknutí , že práve v tejto farebnej variete bolo vystavených podstatne viac jedincov. Riziko ojedinelých a málopočetných chovov sa tu tak  prejavuje najmarkantnejšie. Niekoľko holubov, aj napriek tomu, bolo veľmi dobrej kvality, čomu nasvedčuje aj bodové hodnotenie. Chovatelia by mali sústavne venovať pozornosť, aby nám štruktúra peria na štítoch neušla, ako to bolo v 90. rokoch minulého storočia. Niektoré holuby boli ďalej užších postáv s nedostatkami v tvare hlavy.  Pristúpme k oceneným. Titul šampión  získal na veľmi pekného holuba  J. Vaňo (96 b) a titul Majster SR na kolekciu  (381 b). Pôsobila kvalitne a vyrovnane. Čestnú cenu získal  L. Šipoš (96 b) na pekného holuba s výbornou farbou a hrvoľatosťou.

       
  Slovenský hrvoliak červený 1,0, 96 b,                                    Slovenský hrvoliak čierny 1,0, 96 b, Pohár – najlepší výletok            
  Šampión XXII. CVZ Nitra 2019, chov.  Ing. I. Podberský.      SH, chov. M. Raninec.

 
Nasledovali žlté v počte 24. Vystavili ich štyria členoviaklubu: Ing. I. Krivosudský, P. Bulko, R. Šusta a Š. Valíček.  Kvalitatívne si žlté dlhodobo držia prvú pozíciu medzi slovenskými hrvoliakmi. Bolo vystavených niekoľko vysoko kvalitných holubov aj holubíc. Vynikajú v silných, mohutných postavách, čistou, sýtou farbou a vynikajúcou hrvoľatosťou. Odzrkadlilo sa to aj na hodnotení tejto farebnej variety. Táto varieta má obmedzený okruh chovateľov a vystavovateľov, drží si však, napriek tomu, vysoký štandard. Presadili sa najmä holuby Ing. I. Krivosudského, ktorého vynikajúci  holub získal ocenenie Šampión (97 b) a Pohár riaditeľa výstavy. Kolekcia Ing. I. Krivosudského  získala titul Majster SR (383 b). Klubovú čestnú cenu získal na výborného holuba (96 b)
R. Šusta.

     

   Slovenský hrvoliak žltý 1,0, 96 b,                                         Slovenský hrvoliak žltý 1,0, 97 b, Šampión a Pohár riaditeľa                    chov. Ing. I. Krivosudský.                                                      výstavy, chov. Ing. I. Krivosudský.

Modrých čiernopásavých  (28) vystavili piati členovia KCHSH: A. Németh, Ing. M. Smatana, M. Magula, Ing. R. Bielik a Mgr. Art. M. Bielik. Holuby boli dobre pripravené na výstavu. Vynikali dobrou hrvoľatosťou a silnými postavami. Bohužiaľ, rovnako ako pri čiernych, boli  prezentované aj holuby s vylučujúcimi  chybami  a platí o nich to isté ako o čiernych. Nie je možné akokoľvek tolerovať obdobné chyby  pri základných farebných varietach! Pozornosť treba venovať čistote a kresbe pásov, farbe chrbta. Titul Šampión získal na výborného holuba Ing. R. Bielik (96 b). Kvalitatívne vyrovnaná kolekcia Ing. R. Bielika získala  titul Majster SR (382 b).  Čestnú cenu na výborného mladého holuba získal J. Magula  (96 b). Čestné ceny klubu získali A. Németh (96 b) a Mgr. Art. M. Bielik (96 b). Pohár firmy De Heus získal Ing. M. Smatana (96 b).


                                           Slovenský hrvoliak modrý čiernopásavý 1,0, 96 b,
                                           Šampión XXII. CVZ Nitra 2019, chov.  Ing. R. Bielik.


SH  modré bielopásavé (10)  
vystavili dvaja  členovia klubu: Ing. M. Vražba  a P. Majtán. Škoda menšieho počtu vystavených holubov. Celkovo je to v klube veľmi obľúbená farebná varieta, niektorí chovatelia by sa mali zamyslieť prečo na celoštátnej výstave zvierat, ktorá je každoročne chovateľským sviatkom, nevystavujú. Vystavené holuby boli dobrej kvality v postavách a hrvoľatosti. Popracovať sa ešte dá na čistote a presnosti pásov. Pekná kolekcia Ing. M. Vražbu (380 b) získala titul Majster SR. Čestnú cenu získal holub P. Majtána (96 b).

    

  Slovenský hrvoliak modrý bielopásavý 1,0, 96 b,              Slovenský hrvoliak strieborný bezpásavý 1,0, 95 b,
  Čestná cena, chov. P. Majtán.                                            chov. I. Podberský st.

  

Skupinu menej chovaných farebných variet otváralo osem čiernych bielopásavých oddvoch členov klubu: J. Hybský  a D. Šulovský.  V poslednom období vidieť evidentný nárast kvality, holuby mali výbornú farbu a prevažne aj kresbu pásov. Avšak problémy pretrvávajú v postavách. Viac jedincov malo útle postavy. Bielopásavé SH pokračovali  jedným  červeným bielopásavým vystavovateľa J. Hybského.

SH strieborný bezpásavý (1) N. Podberskej bol dobrej kvality. Nasledovalo päť modrých bezpásavých od dvoch  členov KCHSH: I. Podberský  st. a S. Podberská. Holuby boli lepšej kvality, s peknou  hrvoľatosťou  a postojom. Čestnú cenu získal I. Podberský st. (95 b). 

Príjemným spestrením boli tri SH izabelové bezpásavé  Z. Forgácsa slušnej kvality,  ktorý na holuba (95 b) získal Čestnú cenu Klubu chovateľov slovenských hrvoliakov.Expozíciu slovenských hrvoliakov uzatvárali modré šupinaté (4) E. Škvareninu.

Slovenské hrvoliaky  na XXII. CVZ Nitra 2019  počtom vystavených a ich výbornou kvalitou boli  pre toto naše krásne národné vynikajúcou reklamou.  Zaujali rovnako laikov ako aj holubiarov svojou mohutnosťou a typickým temperamentom.

Ing. Ivan Krivosudský, tajomník KCHSH a poradca chovu

Ivo Podberský st., predseda  KCHSH

e-mail: ivkotarancan@yahoo.com  

Foto Michal Kováč

nasledujte nás