Slovenský zväz chovateľov, Ústredná odborná komisia pre chov holubov - Smernica ÚOK Ho pre uznávanie plemenných chovov holubov

                                                                                                                                                                                                                                            Vložené 28.01.2020
Táto smernica upravuje postup pre uznávanie plemenných chovov holubov v rámci Slovenského zväzu chovateľov.


Účel plemenných chovov

Plemenné chovy (ďalej len PCH) sú považované za vyšší stupeň plemenárskej práce, ktorá vedie k zvyšovaniu plemennej hodnoty a kvality chovaných plemien holubov. Cieľom PCH je získať chovateľov  pre dlhodobú plemenársku prácu za účelom stabilizácie plemien, farebných rázov a kresieb. Jedná sa hlavne o cieľavedomú selekciu a správne zostavovanie rodičovských párov. Jedince, ktoré neposkytujú kvalitný odchov, musia byť z chovu vyradené. Každý  žiadateľ - chovateľ musí viesť presnú evidenciu (prvotnú dokumentáciu, plemennú knihu), ktorá poskytuje informácie o plemennej hodnote chovaných párov a ich potomkov.


Uznávanie plemenných chovov bude pozostávať z prehliadky chovu u žiadateľa a následne prezentáciou vystavených holubov na určenej výstave podľa stanovených kritérií. Uznávanie PCH sa bude konať každé tri roky, vždy rok pred konaním európskej výstavy zvierat. Osvedčenie o uznaní plemenného chovu bude mať platnosť 3 roky.


Plemenné chovy môžu byť uznané

a)  na plemeno a farebný ráz

b) na plemeno

Plemenný  chov je možné uznať iba na plemeno,  ktoré má v SR vydaný platný vzorník.


Všeobecné podmienky pre uznanie plemenného chovu

1. Žiadateľ musí byť členom SZCH.

2. Chová holuby minimálne 5 rokov, z toho najmenej 3 roky je chovateľom daného plemena, na ktoré žiada uznanie PCH. Počet chovných párov žiadateľa  by nemal byť nižší ako 8  párov.

3. Chov musí byť vedený  v súlade s legislatívou SR týkajúcej sa zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat.

4. Žiadateľ písomne požiada ÚOK Ho o uznanie PCH v termíne do konca februára daného roka uznávania.


POSTUP UZNÁVANIA PLEMENNÝCH CHOVOV


Prvá časť  uznávania

Pozostáva z prehliadky chovu žiadateľa dvojicou hodnotiteľov delegovaných ÚOK Ho (spravidla podľa regiónov).   ÚOK Ho písomne alebo elektronicky oznámi žiadateľovi termín prehliadky chovu, ktorá sa uskutoční v období mesiacov marec až máj daného roka.

Žiadateľ umožní hodnotiteľom vykonať prehliadku chovateľského zariadenia, vlastného chovu, vedenia evidencie - dokumentácie (plemenná kniha, PC program) o každoročnom odchove minimálne z ostatných troch rokov.  

Hodnotitelia zabezpečia fotodokumentáciu z prehliadky zariadenia a chovu (min. 4 snímky, vrátane plemenárskej dokumentácie), ktoré budú archivovať po dobu 12 mesiacov. Hodnotitelia vyplnia predpísané tlačivo – záznam z prehliadky a oboznámia žiadateľa s výsledkom prehliadky. Záznam musí obsahovať slovné vyjadrenie hodnotiteľov – chov vyhovuje  alebo nevyhovuje pre uznanie plemenného chovu.  K záznamu sa môže žiadateľ stručne vyjadriť. Hodnotitelia zašlú záznam ÚOK Ho čo najskôr po vykonaní prehliadky, najneskôr do konca júna daného roka. Záznam bude prvým podkladom pre uznanie plemenného chovu.


Druhá časť uznávania

Vystavenie kolekcie 8 holubov na určenej, spravidla národnej výstave zvierat, buď na  jedno plemeno v jednom ráze, alebo na plemeno. V kolekcii musia byť zaradené minimálne dve holubice staršie ako jeden rok (označené plastovou obrúčkou jednej farby) a 4 výletky alebo holuby z predošlého roka. Podmienka 4 ks výletkov alebo jednoročných holubov neplatí pre plemená bradavičnaté a českého cíbika kropenku, ktoré výstavne dospievajú vo vyššom veku.

Kolekcia musí pre uznanie PCH dosiahnuť spolu  minimálne 750 bodov.  Kolekcia, ktorá dosiahne 758 bodov a viac, získa zároveň aj titul „ Majster SR v chove holubov“.   Vystavené holuby musia pochádzať z vlastného odchovu a jeden holub môže pochádzať z iného chovu. Oceňovacie lístky  (originál)  budú podkladom pre  hodnotiacu komisiu (na výstave budú dvojmo). 

Predseda ÚOK Ho deleguje Hodnotiacu komisiu pre uznávanie PCH, táto komisia bude zároveň aj odvolacou komisiou pre kolekcie žiadateľov.  Po posúdení holubov táto komisia vyhodnotí proces uznávania v obidvoch častiach a vypracuje protokoly  všetkých žiadateľov o PCH. Protokol podpíšu všetci členovia komisie, doručia ho predsedovi  ÚOK Ho, ktorý vydá úspešným žiadateľom osvedčenie o uznaní  plemenného chovu holubov na obdobie troch rokov.   


Odporúčanie

Majitelia plemenných chovov a potenciálni záujemcovia o uznanie plemenných chovov by mali každoročne vystaviť aspoň jednu kolekciu holubov, resp. 4 jedince  na národnej výstave zvierat, čím budú dokladovať kvalitu svojich chovov v období medzi uznávacími konaniami. Pri uznávacom konaní sa bude prihliadať aj na tieto priebežné výstavné výsledky.


Potrebné tlačivá

1. Žiadosť o uznanie PCH holubov

2. Záznam z prehliadky chovu žiadateľa o plemenný chov  holubov

3. Protokol z hodnotenia plemenného chovu

4. Osvedčenie o uznaní plemenného chovu holubov na obdobie rokov  ............


ÚOK Ho zabezpečí predpísané tlačivá a  prezentáciu uznaných plemenných chovov na oficiálnych stránkach SZCH.


Zrušenie osvedčenia


Uznávacia komisia ÚOK Ho môže vydané osvedčenie o uznaní PCH zrušiť

- za porušovanie platnej legislatívy SR hlavne v oblasti veterinárnej starostlivosti a dobrých   

  životných podmienok zvierat (welfare zvierat),

- za závažné porušenie stanov SZCH a chovateľskej etiky.

Vypracovali:   Boris Bocko a Ing. Marián Macko 6. 10. 2019.  

Táto smernica bola schválená na zasadnutí  ÚOK pre chov holubov v Košiciach dňa 19. 10. 2019.

nasledujte nás