Slovenský zväz drobnochovateľov

                                                                                                                                                                                                                          Vložené 06. 02. 2020

                                                                                     Genéza vzniku

Po vzniku prvej ČSR v roku 1918, na Slovensku nebolo organizované chovateľstvo a chovateľov čistokrvných drobných zvierat, exotického vtáctva a kanárikov bolo veľmi málo. Pripomeniem aspoň niektoré najstaršie na Slovensku fungujúce organizácie po roku 1918.

V roku 1922 bola založená chovateľská organizácia v Holíči. Jej zakladateľom bol Karol Buchta.

V roku 1926 založil chovateľskú organizáciu v Novom Meste nad Váhom Koloman Slimák. Združili sa v nej najmä chovatelia holubov. Súčasná Zo SZCH Nové Mesto nad Váhom sa hlási k tejto organizácii ako pokračovateľka a v tomto roku si mohla pripomenúť 91 rokov svojej činnosti.

V polovici 20. rokov minulého storočia vyvíjali svoju činnosť v Čechách a na Morave chovateľské združenia. Slovenskí chovatelia začali hľadať kontakty a organizovali sa v uvedených združeniach. Koncom 20. rokov  sa naši chovatelia začlenili do pražského  KPEP – 1930 - Klub pěstitelů exotického ptáctva (Klub pestovateľov (chovateľov) exotického vtáctva).

V roku 1935 bol vytvorený Prvý spolok pestovateľov kanárikov a ochrancov vtáctva Krajiny slovenskej  so sídlom v Bratislave. Boli v ňom  chovatelia, ktorí sa venovali chovu harzských kanárikov a ochrane vtáctva. Spolok existoval do roku 1947 a chovatelia spevavých kanárikov si vytvorili svoje organizácie vo väčších mestách ako Košice, Martin, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trnava a Bratislava (P. Forisch).

1940 – Prvý spolok chovateľov holubov v Bratislave. Jeho tajomníkom bol Štefan Jurčo.

1942 – Vznikol Okresný spolok chovateľov drobných zvierat hospodárskych so sídlom v Bratislave. O jeho vznik sa zaslúžil aj Štefan Jurčo.

1945 – Na pokyn vtedajšieho Povereníctva pôdohospodárstva v Bratislave  vznikla v Bratislave prvá ústredná chovateľská organizácia pod menom Ústredie slovenských spolkov chovateľov drobného zvieratstva. Jeho založením bol poverený Štefan Maar, najprv bol jeho tajomníkom, potom až do roku 1956 predsedom.

1946 – Bola ustanovená organizácia pre chov drobných zvierat v Košiciach. V apríli roku 1946 sa zišla osemčlenná skupina nadšených chovateľov drobných zvierat v istej malej krčmičke ktorá už nejestvuje, kde sa dohodli a založili si Združený chovateľský spolok. Hlavným iniciátorom tohto historického aktu bol JÚLIUS HERBST, ktorý stál neskôr aj pri zrode ZO SZCH Košice I. a neskôr bol zvolený za jej čestného doživotného predsedu. (O. Makatúra: 65 rokov trvania ZO SZCH Košice I., Chovateľ č. 6/2011)

1949 – 1951 – Vzniklo Ústredie spolkov chovateľov drobných hospodárskych zvierat na Slovensku. Jeho tajomníkom bol Štefan Jurčo.


60 rokov jednotnej chovateľskej organizácie:

SLOVENSKÉHO ZVÄZU CHOVATEĽOV

V októbri roku 1957 bol ustanovený jednotný Československý zväz chovateľov drobného hospodárskeho zvieratstva. Od svojho ustanovenia začal združovať chovateľov hrabavej a vodnej hydiny, králikov, holubov, chovateľov spevavých kanárikov a okrasného (cudzokrajného) vtáctva, kôz a oviec, psov, mačiek kožušinových zvierat, akváriových rybiek a teráriových zvierat.

19. 4. 1968 – Plenárne zasadnutie SV ČSZCHDZ (Slovenského výboru Československého zväzu chovateľov drobných zvierat), sa konalo dňa 19. apríla 1968. Účastníci  zasadnutia jednomyseľne schválili návrh predsedníctva Slovenského výboru ČSZCHDZ  na osamostatnenie Slovenského výboru ČSZCHDZ. 

Ďalším významným bodom rokovania bol návrh na zriadenie chovateľskej stanice. Uskutočnenie tohto zámeru malo umožniť každoročne získať zo zväzovej chovateľskej stanice tisíce kurčiat a násadových vajec viacerých plemien hydiny, mláďat králikov a holubov. Zariadenie malo prispieť k ďalšiemu rozvoju chovu čistokrvnej hydiny, králikov i holubov.

9. 2. 1969 - Uskutočnil sa Ustanovujúci zjazd Slovenského zväzu drobnochovateľov so sídlom v Bratislave. Účastníci schválili nové Stanovy SZD a členov  Ústredného výboru Slovenského zväzu drobnochovateľov pre funkčné obdobie 1969 – 1974.  Adresa ÚV SZD, sekretariátu, bola Pugačevova ul. 2, Bratislava. Jeho účastníci – delegáti – zvolili:


Predsedníctvo SZD:

predseda: Ľudovít Žákovic, Bratislava

podpredseda: Ladislav Štefanovič, Košice

podpredseda: Štefan Latka, Žilina

tajomník: Ján Hanuška, Bratislava

ekonóm: Ján Hlavatý, Bratislava

kult.-prop. ref.: Štefan Maar, Bratislava

organizačný ref.: Michal Tatranský, Michaľany

ref. pre koord. odborností: Róbert Zacharides, Vrútky

plánovací referent: Ján Studený, Dunajov, okr. Čadca


Členov výboru – predsedov odborov:

koziarsky, ovčiarsky – Ján Holík, Očová, okr. Zvolen

králikársky – doc. Ing. Jaroslav Zelník, Nitra

hydinársky: Ing. Vladimír Malík, Ivanka pri Dunaji

kožušinových zvierat: Jozef Ulrich, Levice

holubiarsky: Jozef Čellár, Trnava

kynologický: Štefan Jančár, Štupava

exotársky: Rudolf Valenčík, Nitra

kanárikársky: Ondrej Kavečanský, Bratislava

akvaristický: Rudolf Bajcár, Bratislava


Členov výboru:

Koloman Slimák, Nové Mesto nad Váhom

Klára Medvecká, Modrý Kameň

Anton Mika, Liptovský Mikuláš

MVDr. Rudolf Kriššák, Hniezdne, okr. Stará Ľubovňa

Jozef Klibáni, Banská Bystrica

Jozef Kocka, Závadka, okr. Humenné

Ing. Andrej Krna, Turčianske Teplice

Jozef Hambor, Prešov

Arpád Gál, Komárno


Náhradných členov ÚV:

František Omasta, Nové Zámky

Ing. Pavel Leško, Vlachovo, okr. Rožňava

Anton Hadač, Levice

František Rybka, Zvolen

Andrej Adamuščin, Bardejov

Vojtech Jurček, Lednické Rovne

Vladimír Mikuš, Holíč


Revíznu komisiu ÚV:

predseda: Štefan Cibula, Banská Bystrica

členovia: Alojz Šugra, Nitra, Róbert Horváth, Dunajská Streda, Peter Mičko, Trebišov, Gejza Dubaj, Súľovce, okr. Topoľčany.


Náhradných členov revíznej komisie ÚV:
Jozef Večerík, Veľké Rovné, okr. Žilina, Gustáv Glajc, Krásna nad Hornádom, okr. Košice.

Ustanovujúci zjazd SZD okrem iného v uzneseniach vytýčil úlohy pre nasledujúce roky.

Pravidelne, každoročne, usporiadať školenie okresných funkcionárov.

■ Celkove zlepšiť odbornú činnosť.

■ Získavať mládež pre chovateľskú myšlienku.

■ Utvárať v okresoch poradenskú službu.

■ Dokončiť stavbu vlastnej budovy v Bratislave.

■ Zriadiť vlastný obchodný podnik a predajňu.

■ V spolupráci s SPTŠ v Ivanke pri Dunaji vybudovať chovateľské zariadenie.

■ Zabezpečovať vydávanie odbornej literatúry a pomôcok.

■ Zabezpečovať spoluprácu s organizáciami drobnochovu v zahraničí

(Zdroj: Záhradkár a Chovateľ, č. 4/1969, str. 115)

V prvom polroku 1969 bola dokončená a odovzdaná na používanie budova Slovenského zväzu chovateľov na ul. G. Steinera 44, dnes Krížna 44, do ktorej sa presťahoval sekretariát ÚV SZD z Pugačevovej ul. 2, Bratislava.

Vedúcim odborného oddelenia bol menovaný Štefan Maar, ďalší pracovníci, odborní referenti, boli vlastne tajomníci odborných komisií.

Štefan Maár okrem vedúcej funkcie bol aj tajomníkom holubiarskej, kanárikárskej a exotárskej odbornej komisie UV SZD.

Tajomníkom koziarskej a ovčiarskej komisie bol Šenkár,

králikárskej Ondrej Korvíni,

hydinárskej – Ema Mašurová

kožušinových zvierat – Ondrej Korvíni

akvaristickej – teraristickej Milan Ulehla,

kynologickej, ktorá bola vytvorená 1. 7. 1969 Dušan Barlík. Okrem úlohy, postupne založiť Kluby chovateľov pre všetky na Slovensku chované plemená, viesť pre ne plemennú knihu, medzi jeho ďalšie úlohy patrilo organizovanie kynologických výstav a súťaží vo výkone psov služobných plemien, vrátane majstrovstiev Slovenska, ako aj súťaži vo výkone psov pre mladých kynológov. To všetko sa D. Barlíkovi podarilo splniť k spokojnosti jeho vedúceho Štefana Maára.

9. – 10. 11. 1974 – uskutočnil sa I. zjazd SZD

Každé štyri roky nasledovali ďalšie zjazdy.

V máji 2018 sa uskutoční v poradí XII. zjazd SZCH.

(Zdroj: Záhradkár a Chovateľ, č. 2/1975, str. 66)

Dušan Barlík (Chovateľ č. 11/2017)

nasledujte nás