SPEVAVÉ KANÁRIKY (10) - Všeobecne o spevavých kanárikoch

Vložené 24.05.2020 

Medzi spevavé kanáriky patria tie kanáriky, ktoré boli a sú šľachtené na kultivovaný spev a ktorý ešte donedávna bol jediným predmetom pri ich posudzovaní a preto pri nich nezáležalo na farbe ani na strakatosti. V roku 1980 na Svetovom šampionáte v Olomouci niektoré spevavé kanáriky boli posudzované i vo farbe, potom sa na istý čas od toho upustilo a bol posudzovaný už len ich speve. V roku 2009 na Európskej výstave v Nitre už vystavované spevavé kanáriky, ktoré spĺňali kritéria štandardu pre farebné spevavé kanáriky, začali byť znovu posudzované tak, ako som to opísal v časti Štandard a posudzovanie.

Spev kanárikov je ich hlasovým prejavom, ktorým kanáriky prejavujú určité vnútorné popudy, ako sú varovanie, hrozba, strach, obrana, vábenie a tokanie. Je to jednoducho ich reč, ktorou sa dorozumievajú, ako každé iné vtáky. Spev samcov od samíc je odlišný. Dá sa povedať, že samce vynikajú umením ozajstného spevu. Kanáriky majú vrodený len základ spevu. Modulácie, rytmus či rozličné hlasové modulácie získavajú počas svojho života odpočúvaním spevu ostatných samcov. Nie je výnimkou, že keď sa v chove popri kanárikoch nachádzajú i iné druhy pinkovitých vtákov (stehlíky), že v speve kanárikov sa vyskytnú aj ich spevné prvky. Kanárik je veľmi učenlivý vták a vie sa rýchlo učiť dobré i zlé spevné vety. Chovatelia ušľachtilých spevavých kanárikov sú si toho vedomí a pri výcviku v speve svojich zverencov sú v tomto ohľade veľmi ostražití.

Spev kanárikov je potrebné chápať, ako vplyv jeho dlhodobej domestikácie v domácom prostredí, ktoré im zabezpečil chovateľ. Spev šľachtených kanárikov na kultivovaný spev podľa štandardu, bol docielený zo spevných prvkov pôvodného divého kanárika. Tak, ako to uvádzajú vo svojej knihe Pavliš a Ižo, v speve týchto kanárikov sa menila hĺbka a modulácia spevu na základe umelého výberu vždy lepších spevákov. Novo nadobudnuté vlohy kultivovaného spevu sa na základe prispôsobenia hlasového ústroja v jednotlivých generáciách dedične upevnili. Tu je namieste pripomenúť, že i keď je dnes spev týchto kanárikov ustálený, je možné ho i naďalej negatívne ovplyvniť ostrým svetlom alebo krmivom dráždiacim kanáriky k vyššiemu spevu. Toto sa môže prihodiť vtedy, keď chovateľ nedodržiava  pravidlá chovu a výcviku v speve. Vtedy môžu kanáriky vydávať vyššie tóny, prípadne i ostré prenikavé spevné prvky, čo sa považuje za chyby. Občas je to možné sledovať pri toku, aj najlepší spevák, ktorý na súťažiach predvádza perfektný výkon, sa v tomto období môže prejaviť prednesom zlých spevných prvkov.

Chov spevavých kanárikov má u nás (v rámci bývalej ČSSR), bohatú tradíciu. Spevavé kanáriky sa odchovávajú ako ostatné kanáriky, preto sa podrobnosťami chovu spevavých kanárikov zaoberať nebudem. Všetko už bolo v tomto seriáli o chove kanárikov uvedené. Šľachtenie spevu kanárikov prebiehalo v niekoľkých krajinách najmä troma spevnými prejavmi. Zásluhu na tom, že spev kanárikov bol vyšľachtený až na dnešný najvyšší stupeň, majú aj českí a slovenskí chovatelia. Už v časti Z histórie chovusom sa zmienil i o tom, ako prenikali k nám kanáriky v jednotlivých smeroch zo Španielska. Vieme, že v druhej polovici 19. storočia vynikol pri šľachtení spevu kanárikov baník  Wilhelm Trute z Harzu. On prvý zostavil pravidlá kultivovaného spevu, ktoré sa zaradili do bodovacej stupnice a prijali ich všetci chovatelia týchto kanárikov v Nemecku a neskôr i chovatelia u nás. I keď ich spev bol ešte vyššie ladený a s chybami oproti súčasnosti, bol už v tom čase spevom na vysokej úrovni, pretože (ako to uvádza Pavliš a Ižo) obsahoval už i hlboké spevné úseky, čo tvorilo vyše 30 rokov základ, z ktorého chovatelia vychádzali pri ďalšom šľachtení spevu. Ako ďalej uvádzajú Pavliš – Ižo, v šľapajach Truteho pokračovali ďalej bratia Wolkmanovci a neskôr i nemecký chovateľ H. Seifert z Drážďan. Cieľavedomou plemenitbou a kŕmením vyšľachtil nový kmeň kanárikov kultivovaného spevu, ktorý obohatil o hukoty a hlboké píšťaly.

Podľa toho ako sa venovali šľachteniu kultivovaného spevu v jednotlivých krajinách, vznikli i viaceré plemená spevavých kanárikov, ako ich v súčasnosti poznáme. Okrem plemena harzského kanárika (dutospevec, roller),postupne vznikali plemená dutých úsekov – belgický bublákalebo nazývaný i mechelenské plemenoči Waterschlager,vo Francúzsku ako plemeno Malinois, kanárik spevavý Smet.

Chovateľ Reich z Bremenu vyšľachtil známe španielske plemeno so spevnými prvkami slávičieho spevu pod názvom Timbrados. Okrem týchto plemien prebiehalo šľachtenie i v iných krajinách sveta,  a to v USA americký spevák a nesmieme zabudnúť, že i v Československu sa jeden čas hovorilo o vyšľachtenom československom kanárikovi kultivovaného spevu.Súbežne s harzským kanárikom bol šľachtený i spevavý farebný kanárik – Harz couleur. Opíšem plemená samostatne tak, ako sa v súčasnosti vystavujú u nás či na medzinárodných výstavách a svetových šampionátoch, ako boli uznané a verejnosťou prijaté.

Harzský spevavý kanárik, označovaný na Svetovom šampionáte ako Sekcia A,

Belgický bublák – malinois (vodovo klokotavý), Sekcia B,

Španielsky kanárik – timbrados, Sekcia C.


                                                                                              www.juvo.sk

HARZSKÝ SPEVAVÝ KANÁRIK – ROLLER (DUTOSPEVEC)  

Tento kanárik má mimoriadne spevácke schopnosti. V Nemecku bol známy už v roku 1675. Vo vedomí mnohých ľudí sa spevavý kanárik spájal s harzským dutospevcom v spojení so žltou farbou. Toto má však súvis len čiastočný. Jeho vývoj prebiehal cez Tirolsko a odtiaľ prešiel s baníkmi do Harzu(do celej oblasti Harzských  vrchov).V tomto kraji jeho spev dosiahol vysokú dokonalosť. Vystavované kanáriky tohto plemena musia vedieť zaspievať celé pasáže jednotlivých spevných viet. Majú čistý melodický hlas s rozsahom až 3 oktávy. Ani najkvalitnejšie jedince však nedokážu zaspievať celú škálu predpísaných viet. Choval sa vo farbe žltej a strakatej zeleno-žltej. Vystavuje sa v kolekciách, dvojiciach i jednotlivo. Vtáky s chochlíkom nie sú prípustné. Tento spevavý kanárik je pravdepodobne najobľúbenejším predstaviteľom spevavých kanárikov. Je nazývaný tiež roller,čo znamená drahokam.Mladé samce mali vždy staršieho predspeváka, od ktorého sa učili správny prednes jednotlivých túr či viet. Dávno v minulosti sa za predspevákov považovali a používali i samce slávikov. Dnes by sa už táto metóda nemohla používať.

Za meradlo posudzovania kvality v speve bola prijatá vtáčia melódia v rôznych spevných vetách. Štandardný harzský spevavý kanárik má spievať v troch hlavných a štyroch stredných spevných vetách (túrach). Podľa toho rozlišujeme spevné vety (podľa Kubík – Štefanovič):

Hlavné, ktoré hodnotíme v rozmedzí 1 – 27 b a patria sem:

- dutá veta,

- basová veta,

- klokot.

Stredné, ktoré hodnotíme 1 – 18 b a patria sem:

- dutý zvonček,

- píšťaly,

- hukot,

- tlkot.

Pomocné, ktoré hodnotíme v rozmedzí 1 – 9 b a sú v prednese oddychovými. Patria sem:

- zvončeky.

Ako vidno, hodnotenie spevu spevavých kanárikov je pomerne zložité. Základ tejto teórie vznikol v Nemecku a postupne ju preberali chovatelia na celom svete. Na jej podklade  bol vypracovaný jednotný medzinárodný štandard, ktorým sa riadia všetci posudzovatelia.

Pri posudzovaní môže v speve dosiahnuť jeden kanárik maximálne 90 b a celá kolekcia tak 360 b. Nie je výnimkou, že pri svojom absolútne výbornom prednese tento počet bodov môže kanárik dosiahnuť. Dá sa teda povedať, že 90 bodový spevavý kanárik je rovnocenný 100 bodovému farebnému kanárikovi. Naproti tomu, farebný kanárik z celkového počtu 100 b túto hranicu nikdy nedosiahne.

Slabikovo možno vyjadriť jednotlivé vety, pre názornosť, takto:

Dutá veta by mala znieť hlboko rýrýrý, rururu, alebo rororo, pričom písmeno „r“ musí znieť ostro. Táto veta sa považuje za najkrajšiu v piesni kanárika.

Basová veta má znieť tvrdo, jadrne a guľato. Taktiež tu ide o spojenie samohlásky „a“, „o“ alebo „u“ v spojení s niektorou so spoluhlások napr. „urr“, „kurr“ alebo „gurr“.

Klokot  je spojovaná veta ako dve predchádzajúce a pripomína bublanie vody.

Dutý zvonček je veta ľahko oddeľovaná, chovateľ ju v začiatkoch dosť ľahko rozpozná. Samohlásky „y“, o“ a „u“  sú v spojení so spoluhláskami „l“ alebo „b“ a môžu znieť ako „luuluuluu“ alebo pri prechádzaní z vyššej do nižšej polohy „lyly lolo lulu“.

Píšťaly, ktoré sú presne oddeľovanou vetou majú znieť na konci vety voľne, v pretiahnutej forme, a to 3 až 5 krát za sebou – „du“ alebo „glu“.

Hukot je oddeľovaná veta, ako píšťaly. Pri tejto vete kanárik hrvoľom vôbec nehýbe. Táto veta je veľmi vzácna, nevyskytuje sa v každom speve a znie „hu, hu, hu“, má mať prednes 3 až 5 úderov.

Tlkot je taktiež dôsledne oddeľovaná veta ako hukot. Znie ako „blu-k“, „glu-k“. Nie každý chovateľ tlkoty uznáva, ale na druhej strane znie pekne a obohacuje spev. Mal by byť prednesený rovnako ako píšťaly, 3 – 5 krát za sebou.

Zvončeky sú charakteristické jemným zvonivým trilkovaním.

V chove  sa len bezchybne spievajúci samec  môže uplatniť ako predspevák, ktorého  minútové strofy zvučia za sebou čisto a bezchybne podľa želaného poradia. Pri svojom spevnom prednese takmer vôbec neotvára zobák.

BELGICKÝ BUBLÁK – MALINOIS

Tento kanárik má viac než tristoročnú tradíciu, jeho spevný prejav je iný než spevný prejav harzského kanárika, je o niečo bohatší a tým, že má niekoľko vodných túr, je nazývaný tiež ako vodovo klokotavý (Waterschlager). Bol vyšľachtený v Belgicku v meste Mechelen. Vo veľkom počte sa toto plemeno chová aj v Holandsku a vo Francúzsku. Kanárik je o niečo väčší (1 – 2 cm) od harzského kanárika a je robustnejší. Tento kanárik prednáša niektoré spevné vety s uzavretým a niektoré s otvoreným zobákom na rozdiel od harzského kanárika.  Celkom sa u neho hodnotí 12 spevných viet a vystavuje sa v speve aj vo farbe. V roku 2009 sa belgickí chovatelia dožadovali na kongrese O.M.J./C.O.M., aby sa mohli vystavovať okrem farby žltej aj vo farbe bielej. Vtedy im nebolo vyhovené a mohli sa vystavovať len vo farbe žltej i s nepatrnou malou tmavou škvrnou. Toto je podrobne opísané v Štandarde pre posudzovanie farebných a postavových kanárikovv časti Posudzovanie farebných spevavých kanárikov.

Vodovo klokotavý spev týchto kanárikov je mnohostranný, tvrdší a hlasnejší. Spevné úseky sú odlišné od spevných úsekov dutospevcov.  Posudzovatelia toto plemeno kanárikov posudzujú tak, že obchádzajú zakryté  klietky (navrchu krytu je asi 2 cm otvor) zo všetkých strán dlhšiu dobu a pritom si stále zapisujú spevné vety (túry) na posudzovacie lístky. Kým u dutospevcov sa na jednu kolekciu počíta spravidla 30 minút tieto kanáriky sa niekedy posudzujú i celý deň. Sú umiestnené do väčších klietok o veľkosti  27 x 14 x 24 (dĺžka x šírka x výška).

Spev týchto kanárikov sa hodnotí v 12 spevných vetách:

- klokotavý úder– od 1 do 12 bodov,

- premenlivý vodový úder– od 1 do 9 bodov,

- úzko spojovaný vodový úder– od 1 do 6 bodov,

- vŕkanie, bas– od 1 do 6 bodov,

- oceľovo znejúce tóny– od 1 do 9 bodov,

- flauty– od 1 do 9 bodov,

- silové údery– od 1 do 6 bodov,

- zvončeky– od 1 do 6 bodov,

- vŕkavé zvončeky– od 1 do 6 bodov,

- flautový úsek– od 1 do 6 bodov,

- tlkotavý úsek– od 1 do 6 bodov,

- hukot – od 1 do 3 bodov.

Spevné úseky majú väčšinou vzlykajúci charakter a podobajú sa spevu slávika. Hlavnou súčasťou spevu je vodový úder – klokot. Všetky ostré, široké a vysoko znejúce spevné tóny sú chybné. Spev tohto kanárika sa nedá jednoznačne zapísať, ako sme to urobili pri rozbore spevu dutospevcov. Jeho spev sa musí od začiatku jeho vývinu tlmiť zatemňovaním klietky, pretože svetlo na spev týchto kanárikov pôsobí nepriaznivo. Tieto kanáriky sú rozšírené i mimo kontinent. V roku 1968 sa vyviezlo vyše 100 000 kusov samčekov do USA, Južnej Ameriky a Južnej Afriky. Ich chov sa neustále rozrastá už od roku 1960 čo je ďalším obohatením jednotlivých výstavných tried. Vystavujú sa v kolekciách, dvojiciach a jedincoch.

ŠPANIELSKY KANÁRIK – TIMBRADOS

Toto plemeno spevavých kanárikov patrí medzi najstaršie. Ich chov bol rozšírený už v roku 1400 v Andalúzii, Katalánsku a v Kastílii.Vznikol krížením harzského dutospevca s divokým kanárikom Serinus canarius (W. Wiener, 1981), ale literatúra (Pavliš-Ižo,1978) udáva, že s kanárikom poľným Serinus serinus). Je to kanárik menší a slabší, farbou sa podobá divokému kanárikovi,  ale nájdu sa aj farby gaštanovo hnedej. Chovajú sa prevažne v Španielsku v okolí Barcelony a neďaleko francúzskych hraníc. V rámci C.O.M. bolo toto plemeno uznané v roku 1962. Spev týchto kanárikov je jasný, znie ako zvončeky a odtiaľ má i pomenovanie (timbre = zvon).  Okrem krajiny svojho pôvodu je obľúbený hlavne v USA.

Pretože spev týchto vtáčikov je rôznorodejší, radostný, zvučný a vyšších tónov, vo svojom repertoári má niekoľko skupín spevných úsekov. Za svoj spev môžu získať maximálne 75 b.

Ich bodové hodnotenie, tak ako to uvádza Pavliš – Ižo, je nasledujúce:

I. skupina – zvončekové spevné úseky

- kovové spevné úseky- od 1 do 3 b

- stredné spevné úseky - od 1 do 6 b

- hlboké spevné úseky -  od 1 do 9 b

Celkom - 18 b

II. skupina – stupnicové spevné úseky

- chau – chau – chau - od 1 do 6 b

- piau – piau – piau - od 1 do 6 b

- tlkoty – klokoty - od 1 do 9 b

- kastanety - od 1 do 6 b

- zvončeky - od 1 do 9 b

Celkom 36 b

III. skupina – striedavé, intervalové, kvetnaté spevné úseky.

- hodnotia sa - od 1 do 9 bodov

IV. skupina – zložené spevné úseky.

- duo - od 1 do 9 b

Chyby, ktoré znižujú hodnotenie:

- breptanie - od 1 do 6 b

- škripot - od 1 do 3 b

- zlý dojem z prednesu - od 1 do 3 b

S týmito spevavými kanárikmi, tak ako s predchádzajúcimi (harzský a malinois) sa môžeme stretávať na pravidelných výstavách v rámci C.O.M. Vystavujú sa kolekcie a jedince.

OSTATNÉ SPEVAVÉ KANÁRIKY

Spevavé kanáriky uvedené v úvodnej časti tejto kapitoly sa na výstavách neobjavujú a preto sa o nich zmieňovať nebudem. Jedno je isté, že tak ako pri farebných a postavových kanárikoch dochádza ku zmenám, i v tejto skupine kanárikov bude pravdepodobne ku zmenám dochádzať. Všetko ukáže čas a možno, že sa na výstavách budeme stretávať okrem týchto troch zástupcov, ktorých som tu uviedol, i s novými plemenami. Mám na mysli predovšetkým rôzne farebné rázy v tejto skupine kanárikov, nielen žlté. Ako som už naznačil, Belgičania robia všetko preto, aby bola uznaná okrem žltej farby i farba biela. Čas ukáže či k tomu dôjde a kedy.

V závere o spevavých kanárikoch je potrebné spomenúť, že na ich vývoji sa spolupodieľali tri voľne žijúce vtáčie druhy. Boli to kanárik divý (Serinus canarius), kanárik poľný (Serinus serinus) čížik ohnivý (Spinus cuculatus). Kanárik poľný a čížik ohnivý sa na šľachtení spevu podieľali málo. Čížik ohnivý sa podieľal viac-menej na šľachtení v skupine farebných kanárikov, ktoré sa neskôr podieľali na vývine spevu parížskeho kanárika (Smet).Kanárik poľný (Serinus serinus) sa podieľal na vývoji španielskeho kanárika (Timbrados).

V minulosti sa vyskytovalo niekoľko smerov v chove a šľachtení spevavých kanárikov (tirolský spevák, tirolský slávičí kanárik, tlkotavý kanárik, kanárik Truteho, Seifertov kanárik, Reichov slávičí kanárik a iné), z ktorých väčšina vyhynula a ani sa už nepropagujú. Dokonca sa istý čas hovorilo (ešte i v roku 1980 na Svetovom šampionáte v Olomouci) o Československom kanárikovi kultivovaného spevu a o spevavých farebných kanárikoch – Hartz couleurs.Tieto informácie som uviedol len preto, aby bol čitateľ informovaný, že i v oblasti spevavých kanárikov sa diali určité zmeny a že šľachtenie sa uberalo rôznymi smermi i pri týchto vtákoch, až napokon sa ustálilo na vyššie opísaných, ktoré sa nepretržite chovajú i dnes a propagujú na rôznych výstavách, svetové šampionáty nevynímajúc.

V dňoch 4. - 5. 11. 2011 sa v Čáslavi uskutočnilo spoločné školenie posudzovateľov pre spevavé kanáriky, kde boli prijaté viaceré úpravy nielen v posudzovaní, ale aj v príprave kanárikov na súťaž, ktoré platia od januára 2012.  Všetky kolekcie budú jednotne pripravované tým spôsobom, že po vylosovaní, prikŕmení a vyčistení zásuviek budú v spevných klietkach odobraté pôvodné kŕmidlá a nahradené prázdnymi. Je dôležité, aby chovatelia svoju kolekciu dodávanú na MMS mali už z domu takto natrénovanú a ochránili ju pred nečakaným stresom. Zmena má svoje pozitíva i negatíva a je nutné ju rešpektovať.

Novinky boli prijaté tiež pri hodnotení spevu. Ruší sa doteraz udeľovaný paušál za zvončeky, pretože v terajších kvalitných chovoch sa už takmer nevyskytujú a teda to boli body zadarmo k dobru. Na druhej strane kanáriky, ktoré zvončeky zaspievajú, môžu dostať za každý druh po jednom bode (spojované a rovné), ak ich zaspievajú chybne, bude sa to penalizovať zrážkou bodov.  Hlavným dôvodom tohto opatrenia bolo, aby vidina ľahko získaných bodov v súťaži za zvončeky nespôsobila neuvážlivé prenikanie takých kanárikov do chovov. Zvončeky kanáriky ľahko zdedia aj sa ich naučia, pretože ich prednes je vždy oddychom.

(POKRAČOVANIE)

nasledujte nás