ŠTANDARD A POSUDZOVANIE (9)

Vložené 11.05.2020

V októbri sa naplno rozbieha výstavnícka sezóna, ktorá trvá do konca januára (vrátane Svetového šampionátu). Ak sme tak neurobili v septembri, tak v tomto mesiaci premiestnime kanáriky samčeky z vonkajších voliér (ak sme ich mali vo voliérach) do priestorov na prezimovanie. Nadbytočné  kanáriky predáme. Zároveň je potrebné zabezpečiť si obrúčky pre nasledujúcu chovnú sezónu, ktoré je možné si kúpiť na burzách, ak sme si ich neobjednali prostredníctvom organizácie. Obrúčky pre kanáriky by si chovateľ mal zabezpečiť tak, aby ich dostal v decembri, najneskôr v januári alebo vo februári, ak chovnú sezónu plánuje začať v marci.

Každý vyspelý chovateľ kanárikov, prevažne kvôli dosiahnutiu kvalitného odchovu, by mal vlastniť knihu Štandard pre posudzovanie farebných kanárikov alebo niektorú z najnovších publikácii o kanárikoch. V chove je potrebné všímať si nedostatky uvedené v Štandarde a vyvarovať sa ich. Doposiaľ vydané štandardy W. Wiener Standard cizokrajného ptactva (1979) i Vojník – Kubica – Farebné kanáriky I. diel (1995) i naposledy vydaný Štandard ÚOK SZCH – pre FK i PK, ktorý je nedostatočný a povrchný nielen pre farebné, ale aj  pre postavové kanáriky. Tieto štandardy nepostačujú a sú ďaleko za súčasným rozvojom. Aj keď sa ešte stále podľa nich posudzuje, prežili svoju dobu a preto sa v súčasných podmienkach už podľa nich kanáriky posudzovať  nedajú. V roku 2004  bolo prijaté uznesenie vtedy existujúcej Rady Slovenského národného chovateľského spolku, podľa ktorého boli poverení Mgr. Michal Vojník a Erich Kubica vypracovaním precízneho Štandardu pre farebné, postavové kanáriky, európsku faunu a krížence podľa najnovších poznatkov a kritérií v zhode so štandardmi C.O.M. Tejto úlohy sa zhostil Mgr. Michal Vojník a vypracoval v roku 2006 Štandard pre posudzovanie farebných kanárikov, ktorý bol spracovaný len v elektronickej forme, na jeho vydanie neboli zabezpečené finančné prostriedky a tak cieľ tohto štandardu sa minul stanovenému účinku.

V roku 2012  spracoval Mgr. Michal Vojník nový štandard. Štandard z roku 2006 bol prepracovaný a rozšírený o postavové kanáriky, spevavé farebné kanáriky a krížence. Najnovší Štandard pre posudzovanie farebných a postavových kanárikov (Vojník, M., Typopresss Košice, 2014) obsahuje najnovšie poznatky o posudzovaní farebných, postavových a spevavých farebných kanárikoch i krížencov, podľa najnovších poznatkov z C.O.M., vrátane najnovších mutácií medzi farebnými i postavovými kanárikmi, ktoré ešte neboli uznané v rámci C.O.M. (jaspisové jedno i dvojfaktorové a olomoucký kanárik).

Posudzovanie kanárikov

Kanáriky na výstavách posudzujú posudzovatelia SZCH, ktorí skôr než sa nimi stali, museli absolvovať niekoľkoročné školenie ako adepti a nakoniec zložiť záverečné skúšky. Až po ich úspešnom zložení sa z adepta stane posudzovateľ. Takéto školenie  trvá zvyčajne 2 – 5 rokov.

Kanáriky na výstavách sa vystavujú po jednotlivých triedach, v poradí kolekcie a jedince, spravidla jednoročné. Niektoré postavové (kučeravé) kanáriky sa môžu vystavovať aj dvojročné z dôvodu, že v prvom roku im nie všetky skupiny kučeravých pier dorastú na požadovanú veľkosť. Dvojročné sa môžu vystavovať i krížence. Vek vystavovaných vtákov musí byť uvedený vo výstavných podmienkach. Každá skupina kanárikov má stanovené výstavné triedy, do ktorých sa zaraďujú pri doručení prihlášok usporiadateľovi. Členovia výstavného výboru ich roztriedia a zadelia kanáriky do jednotlivých tried.

Na 61. svetovom šampionáte v Hasselte v Belgicku boli vtáky zoradené do výstavných tried takto :

Spevavé kanáriky – Sekcia A – Harzský: 

- kolekcie štyroch,

- séria dvoch,

- jedince.

Spevavé kanáriky – Sekcia B – Malinois (belgický bublák):

- kolekcie  štyroch,

- séria dvoch,

- jedince.

Spevavé kanáriky – Sekcia C – Timbrados:

- kolekcie štyroch,

- jedince.

Farebné kanáriky – Sekcia D.

Táto skupina kanárikov je rozdelená do 328 tried podľa farieb v poradí lipochrómové kolekcie a jedince v každej farbe v poradí biela, žltá, červená, slonovinovo žltá a slonovinovo červená.

Po lipochrómových nasledujú melanínové kolekcie a jedince v poradí klasický melanín a neklasický melanín v každej farbe v poradí, ako je vyššie uvedené pri lipochrómových kanárikoch a podľa melanínových tried – čierna, hnedá, achátová, izabelová.

Postavové kanáriky – Sekcia E.

Táto skupina kanárikov je rozdelená do 8 skupín v poradí lipochrómové, melanínové, strakaté. V týchto ôsmich skupinách je 198 tried v poradí kolekcie a jedince a v poradí s chochlíkom a bez chochlíka u tých postavových kanárikoch, kde sa chochlík vyžaduje.

Krížence – Sekcia H – jedno alebo dvojročné.
Táto skupina je rozdelená do 42 skupín v poradí kolekcie a jedince.

Skupiny farebných a postavových kanárikov sú podrobne rozpísané v publikácii Štandard pre posudzovanie farebných a postavových kanárikov,v jednotlivých kapitolách pojednávajúcich o posudzovaní týchto vtákov.

V ďalšom by som chcel čitateľov upozorniť, že každé plemeno kanárikov má svoje samostatné kritéria pre posudzovanie. Spevavé kanáriky, farebné kanáriky i postavové kanáriky aj krížence, majú spracované jednotlivé štandardy, podľa ktorých sa posudzujú. Teda inak sa posudzujú kanáriky spevavé, inak farebné, inak postavové a inak krížence. Azda len spevavé farebné kanáriky sa posudzujú podľa štandardu farebných kanárikov, s určitými povolenými odchýlkami, ale len vo farbe. V speve sa posudzujú spevavé farebné kanáriky podľa štandardu spevavých kanárikov. Každá skupina kanárikov má svoje vlastné bodovacie lístky, podľa ktorých sa tieto vtáky bodujú. Tieto bodovacie lístky sa môžu od seba líšiť i v rámci skupiny. Tak napríklad inakšiu bodovaciu stupnicu majú lipochrómové a inakšiu melanínové FK. Lenže to ešte nie je všetko. Farebné kanáriky biele majú inú bodovaciu stupnicu ako žlté či červené, a to lipochrómové i melanínové. Toto všetko je vysvetlené v časti Posudzovanie farebných kanárikov.

To isté je i v skupine postavových kanárikov. Každá skupina sa posudzuje individuálne podľa bodovacieho lístka, ktorý môže byť odlišný (vo väčšine prípadov odlišný je) i vo vnútri samotnej skupiny. Každý vták má predpísané jednotlivé pozície a pre tieto pozície je stanovený určitý počet bodov. Podľa iných kritérií sa posudzujú kučeravé kanáriky, ako napr. postojové či kreslené alebo chocholaté či hrbáče. Postavové kanáriky sú špeciálna skupina kanárikov, ktoré zároveň vyžadujú od posudzovateľov pri ich posudzovaní veľkú trpezlivosť. Podrobnosti v časti Posudzovanie postavových kanárikov.

Posudzovaniu predchádza niekoľko skutočností. Skôr, než posudzovateľ zaujme stanovisko musí vedúci posudzovateľov, ktorý je na každej výstave určený, posudzovateľom vydať úlohy, spresniť postup a rozdať bodovacie lístkysúpisné hárky, ak to usporiadateľ vyžaduje pre svoju internú potrebu. Každému posudzovateľovi má byť pridelený pomocník, čo sa nie vždy u nás na výstavách dodržuje. V zahraničí je to normálne, ba dokonca jednému posudzovateľovi prideľujú i dvoch pomocníkov. Jeden vypisuje bodovacie lístky a súpisné hárky, druhý nosí klietky s vtákmi posudzovateľovi na stôl pre ich samotné posúdenie.

Keď už posudzovateľ dostane od vedúceho posudzovateľa potrebné pomôcky a sú mu pridelení pomocníci (pomocník), odoberie sa do svojho priestoru, kde bude posudzovať, ujasní si úlohu podľa bodovacích lístkov a vizuálne si prezrie vtáky, ktoré bude posudzovať so zameraním na ich štandard, kde si zároveň vytipuje najlepšie. Kanárik, ktorého si vytipoval za najlepšieho, nemusí byť v konečnom dôsledku najlepší. To sa ukáže až po jeho podrobnom posúdení a predelení jednotlivých bodov.

Norma pre posúdenie na jeden deň jedným posudzovateľom je 60 kanárikov, ale maximálne 100. Tento počet sa nesmie prekročiť. Preto usporiadateľ výstavy je povinný z týchto čísiel vychádzať a na základe prihláseného počtu vtákov si vyžiadať potrebný počet posudzovateľov zo sekretariátu SZCH. Je potrebné, aby usporiadateľ vychádzal z počtu 60 kanárikov, lebo sa môže stať, ba dokonca sa i stáva, že niektorý z posudzovateľov sa z rôznych dôvodov na posudzovanie nedostaví a nie je možné za neho včas zabezpečiť náhradu. Potom sa zvyšok vtákov rozdelí medzi ostatných posudzovateľov, aby nepresiahol celkový počet 100 jedincov na jedného posudzovateľa.

UDEĽOVANIE CIEN

Po skončení posudzovania, sa podľa dosiahnutých výsledkov jednotlivých vtákov, pristúpi k udeľovaniu cien. U nás vychádzame z finančných možností usporiadateľa výstavy, ktorý už vopred má zakúpené ceny pre jednotlivé skupiny kanárikov. Tento počet sa môže rozdeliť, i keď môže nastať situácia, že na dobré umiestnenie má viacero vtákov a ocenenie nedostanú, lebo sa nedostali do limitu. Je to na škodu veci. V západných krajinách je situácia priaznivejšia. Tam sa udeľujú ceny podľa skutočne dosiahnutých výsledkov kanárikov. Počet cien nie je limitovaný.

Celkový počet udelených bodov vyjadruje hodnotu vtáka nasledovne (pri jedincoch):

menej než 81 bodov - neuspokojivý – NU

81 – 83 bodov - uspokojivý – U

84 – 86 bodov - dobrý – D

87 – 89 bodov - veľmi dobrý – VD

90 bodov a viac - výborný – V

Klasifikácia NU sa zapisuje do bodovacieho lístka s patričnou poznámkou. Ďalej sa nehodnotí, do celkového počtu posúdených vtákov posudzovateľom sa započítava.

Bodové vyjadrenie kolekcie a predikátu:

341 bodov a menej -   neuspokojivá kolekcia – NU  (pod túto hranicu sa bodovo nevyjadruje)

342 – 347 bodov - uspokojivá kolekcia – U

348 – 353 bodov - dobrá kolekcia – D

354 – 359 bodov - veľmi dobrá kolekcia – VD

360  a viac bodov - výborná kolekcia – V

Na získanie medaily je nutné dosiahnuť bodový limit:

Jedince

Kolekcie

zlatá

min. 90 b

min. 360 b

strieborná

88 – 89 b

354 – 359 b

bronzová

86 – 87 b

348 – 353 b


Podľa C.O.M.:

Jedince

Maximum

Minimum

Kolekcie

zlatá

94 b

90 b

360 b

strieborná

93 b

90 b

360 b

bronzová

92 b

90 b

360 b


POSUDZOVANIE SPEVAVÝCH KANÁRIKOV

Tieto kanáriky posudzujú špeciálne vyškolení posudzovatelia spevavých kanárikov, ktorí majú dobrý hudobný sluch. Podmienkou je, aby sa venovali chovu týchto vtákov a aktívne sa zapájali do súťaží v speve so svojim chovom. Spevavé kanáriky nemôže posudzovať iný posudzovateľ, ktorý nebol v tomto obore vyškolený, napr. posudzovateľ iných exotických vtákov. V tejto skupine kanárikov môže posúdiť posudzovateľ kanárikov so špecializáciou na farebné či postavové kanáriky len farebné spevavé kanáriky, ale len vo farbe, nie v speve.

Tieto kanáriky sa posudzujú podľa kritérií pre spevavé kanáriky. Spev spevavých kanárikov sa delí na spevné vety. V nich sa hodnotí hĺbka spevu, čistota tónu, jeho dĺžka a harmónia. Pri posudzovaní spevavých kanárikov sa prihliada na kritéria akými sú:

- stavba spevnej vety (jej rozloženie na samohlásky a spoluhlásky),

- rytmus spevnej vety (jej rýchlosť),

- farba spevnej vety,

- poloha spevnej vety (môže byť trojaká).

Ich delenie je  ešte podľa spôsobu prednesu, ktorým sa na tomto mieste zaoberať nebudem, opisom jednotlivých spevných viet, nakoľko nie som odborník  pre tento druh vtákov a preto sa zmienim len okrajovo o jednotlivých spevných vetách. Všetky podrobnosti je možné si naštudovať zo špeciálnej literatúry, ktorá pojednáva o kritériách spevavých kanárikov. Spomeniem tu len pre informovanosť, aké spevné vety rozlišujeme u spevavých kanárikov, ktoré sú i predmetom bodového hodnotenia na výstavách:

- hlavné, ktoré sú bodovo hodnotené od 1 do 27 bodov,

- stredné, od 1 do 18 bodov,

- pomocné, od 1 do 9 bodov.

Opismi jednotlivých spevných viet a ich rozdelením sa budeme zaoberať na inom mieste. O konkrétnom prideľovaní jednotlivých bodov u tejto skupiny vtákov, pojednáva štandard pre spevavé kanáriky.

POSUDZOVANIE FAREBNÝCH SPEVAVÝCH KANÁRIKOV

                                                                                          Spevné klietky.

Medzi posudzované kanáriky vo farbe sa v minulosti zaraďovali i spevavé farebné kanáriky. Neskôr sa od tohto posudzovania upustilo a posudzoval  sa len ich spev. Bolo to i z toho dôvodu, že výstavy spevavých kanárikov (súťaž v speve) sa konajú v odlišných termínoch od výstav farebných kanárikov.

Na 26. európskej výstave v Nitre boli farebné spevavé kanáriky po posúdení spevu, posúdené i vo farbe. Posúdenie vykonal Erich Kubica (SR). Spevavé farebné kanáriky sa vo farbe posudzujú trochu inak ako farebné kanáriky. Stupnica pri týchto vtákoch nie je taká prísna ako stupnica pre posudzovanie samotných farebných kanárikov. Spomeniem len odchýlky, ktorými sa posudzovanie týchto kanárikov líšia od posudzovania farebných kanárikov.

Postoj pri tejto skupine sa toleruje 45 – 50 °, farebné kanáriky majú prísne daný postoj 45 °, bez akejkoľvek  tolerancie.

Veľkosť je taxatívne daná 14 cm. Farebný kanárik 13,5 – 14,5 cm.

Farba posudzuje sa ako pri farebných kanárikoch s určitou výnimkou, ktorú uvádzam pri pozícii kresba a strakatosť.

Kresba a strakatosť: podľa kresby a strakatosti sú vytvorené 4 výstavné triedy:

- výstavná trieda: všetky melanínové vtáky. Kanáriky sú dokonale tmavé. Malé zoskupenie lipochrómu do veľkosti 1 centu v malom operení a výskyt svetlých rohovinových častí  sa toleruje.

- výstavná trieda: všetky lipochrómové vtáky. Kanáriky sú plne zosvetlené. Malé fliačiky melanínu na malom operení do veľkosti 1 centu, ako i malá strakatosť rohovinových častí sa toleruje.

- výstavná trieda: všetky melanínové straky. Kanáriky majú na tele viac ako 50 % melanínovej strakatosti.

- výstavná trieda: všetky lipochrómové straky. Kanáriky majú na tele viac ako 50% lipochrómového sfarbenia. Pokiaľ je na operení melanín ku lipochrómu približne 1:1, kanáriky sa zadeľujú do tej výstavnej triedy, ako ich uviedol chovateľ.

Kanáriky rozdielnych melanínových a lipochrómových farieb, ako i rozdielnej intenzity operenia nie sú v kolekcii prípustné.

Celkové hodnotenie: podľa výsledkov hodnotenia spevu a farby kanárika sa určuje víťaz alebo víťazná kolekcia. V prípade rovnosti bodov v súťaži spevu rozhoduje o víťazovi  alebo víťaznej kolekcii konečný súčet bodov za spev a farbu. Bodovacia listina kanárikov sa nemení, avšak je doplnená o bodovaciu listinu pre farebné kanáriky a kolónku – Súčet celkového bodového hodnotenia spevu a farby.

                                                               Dve kolekcie spevavých kanárikov po posúdení.

POSUDZOVANIE FAREBNÝCH KANÁRIKOV

Posudzovanie farebných kanárikov má pevne stanovené pravidlá, ktoré sú pevne vymedzené v štandarde pre posudzovanie týchto vtákov. Nie je to jednoduchá záležitosť, ako sa nazdávajú niektorí kritici, ktorí neustále kritizujú posudzovateľov za ich výkon. Sú to predovšetkým nespokojní chovatelia – vystavovatelia, ktorí zle obstáli na výstave alebo sa na výstavách so svojimi chovmi nezúčastňujú z obavy svojho prípadného neúspechu. Ďalšia skupina kritikov sú kritici provokatéri, ktorý vyvolajú kritiku, ale na ďalšej diskusii sa nezúčastňujú. Nazývam ich preto jednoducho, provokatéri.

Pri farebných kanárikoch je doteraz na výstavách C.O.M. vedených 328 výstavných (v kolekciách a jedincoch) tried a tieto triedy sa stále rozširujú. Rozdelením týchto kanárikov sa zaoberám v časti Farebné kanáriky, preto len v krátkosti. Pri posudzovaní sa postupuje podľa bodovacieho lístka (viď obrázok).  Ako je na ňom znázornené, FK sa posudzujú podľa štyroch stupníc. Dve stupnice sú určené pre lipochrómové a dve pre melanínové FK. Každá stupnica sa ešte takto delí ďalej na FK biele – bez pigmentu) a farebné – s pigmentom (nechcem tým naznačiť, že biela sa nepočíta do základných farieb, ale biela sa nehodnotí, ako vyplýva z bodovacieho lístka,  v pozícii kategória).

Lipochrómové FK sa v melaníne neposudzujú, a každý jeden náznak melanínu pri týchto FK sa penalizuje zrážkou bodov. Naproti tomu, melanínové FK sa posudzujú i v melaníne i v lipochróme.
 

                                                                                    Bodovací lístok pre FK.

Kategória (štruktúra operenia) tak, ako som to už naznačil, sa nehodnotí u FK bez pigmentu (rovnako pri lipochrómových, aj pri melanínových). Dôvody prečo je tomu tak, nebudem rozvádzať. Sú podrobne uvedené v Štandarde pre posudzovanie farebných kanárikov.

Pri hodnotení kolekcie udeľuje posudzovateľ 1 až 6 bodov za tzv. súlad, podľa vyrovnanosti FK v kolekcii. Nie každý chovateľ rozlišuje správne pridelenie týchto bodov. Nie je pravda, že čím vyššie sa hodnotia FK, tým je vyšší počet bodov za súlad.

Príklad: Kolekcia, v ktorej všetky FK dosiahnu 79 bodov, dostanú za súlad plný počet bodov, t. j. 6. Ale kolekcia, kde sa jednotlivé FK ohodnotia bodmi 92, 92, 90, 86 nedostane za súlad žiadne body, t. j. 0. Z toho vyplýva, že za súlad sa prideľujú body tak, že od najvyššie hodnoteného FK (počtu bodov)  odpočítame body najnižšie ohodnoteného FK a dosiahnutý rozdiel odčítame od čísla 6. Výsledné číslo sa pripíše za súlad. Jednotlivé pozície a ich bodové vyjadrenie sú podrobne rozpísané v štandarde.

Prípustné chyby

Sú to chyby, ktoré nepodmieňujú výrok  „NEUSPOKOJIVÝ (NU)“. Sú podmienené povolenou zrážkou bodov v jednotlivých pozíciách z hodnoty ideálu vtáka. V štandarde pre jednotlivé druhy vtákov sú presne vymenované s uvedením trestných bodov. Zrážky za jednotlivé prípustné chyby je potrebné vykonávať citlivo podľa ich závažnosti.

Neprípustné chyby

Sú to chyby, ktoré podmieňujú výrok „NEUSPOKOJIVÝ (NU)“a preto sa bodovo nevyjadrujú. Do poznámky na bodovacom lístku sa uvedie priamo dôvod ich vyradenia a ďalej sa neposudzujú.

Ide o nasledujúce neprípustné chyby:

- príznaky ochorenia (hnačky, zašpinené perie okolo kloaky, malátnosť, našuchorené perie, ťažké dýchanie, kašeľ, prskanie, výtok z očí (oka) a pod.),

- zjavná prítomnosť ektoparazitov (svrab, roztoče, vápenka a pod.),

- príznaky kanáričej diftérie (opuchy nôh a článkov prstov),

- poranenia a zlomeniny, ktoré mohli nastať pri transporte na výstavu,

- silne rozperené  vtáky,

- nedorastené perie (krátke chvostové perie o 1/3),

- chýbajúce 2 a viac chvostových alebo krídelných per,

- chýbajúce 2 a viac pazúrikov,

- deformácia jednotlivých častí tela vtákov (prsty, zobák, krídlo a pod.),

- vtáky bez výstavnej kondície, nervózne, nezaujímajú potrebný postoj na bidle, vtáky nie sú trénované,

- vtáky bez obrúčok, s bužírkou na nohe,

- nepredpísaná veľkosť obrúčky na nohe, rozpoznateľný znak chovateľa na obrúčke (napr. iniciálky mena a priezviska), zlá farba obrúčok pre daný rok,

- poškodené a nečitateľné obrúčky,

- chybné zaradenie (nezaradenie) vtáka do výstavnej triedy,

- na 50 % povrchu tela a viac viditeľných melanínových znakov (kresba približujúca sa kresbe jedno faktorových) u jaspisových FK dvoj faktorových.

POSUDZOVANIE POSTAVOVÝCH KANÁRIKOV

Táto skupina kanárikov patrí medzi veľmi náročnú skupinu na posudzovanie. Okrem toho, že každá skupina sa posudzuje inak, posudzovateľ musí byť pri posudzovaní vybavený poriadnou dávkou trpezlivosti, zvlášť pri postavových kanárikoch, pre ktorých sa počas posudzovania vyžaduje určitý pracovný (výstavný) postoj. Rozdeľujeme ich do skupín:

Kučeravé (skupina EA/1 – EA/12)

Hrbáče (skupina EB/1 – EB/4)

Postojové alebo figurálne (skupina EC/1 – EC/8)

Chocholaté (skupina ED/1 – ED/7)

Kreslené (skupina EE/1 – a, b).

Najpočetnejšia skupina postavových kanárikov je skupina kučeravých.  Je to skupina, ktorá vyniká nádherným, rôzne vyrastajúcim a rôzne sa vytáčajúcim perím. Každá skupina pier má svoje pomenovanie a toto sa hodnotí prideľovaním počtu bodov v jednotlivých pozíciách. Nižšie  je znázornený jeden z predstaviteľov tejto skupiny Parížsky trubač. Tento predstaviteľ, ako aj ďalší predstavitelia tejto skupiny i iných skupín sú presne opísané v jednotlivých pozíciách v publikácii Štandard pre posudzovanie farebných a postavových kanárikov.Z tohto dôvodu sa nebudem rozpisovať podrobne o posudzovaní v jednotlivých skupinách postavových kanárikov. Kto to potrebuje je možnosť si to naštudovať v tejto publikácii. Osobne si myslím, že u chovateľa, ktorý sa kanárikmi zaoberá akokoľvek, či už rekreačne alebo súťažne, by mal mať vo svojej knižnici obe publikácie. I napriek tomu popíšem hodnotenie kanárika nižšie vyobrazeného, aby čitateľ mal akú-takú predstavu. 

PARÍŽSKY TRUBAČ

Bodovacia stupnica

Hlava, krk:                              15 b

Plášť, kvet:                             15 b

Náprsenka:                            15 b

Plutvy:                                    15 b

Kohútie perá, oliva,

nohavice:                                10 b

Nohy, chvost, krídla:               10 b

Veľkosť, typ, postoj:                10 b

Operenie, kondícia:                10 b

–––––––––––––––––––––––––––

Celkom:                                100 b

Hlava, krk: hlavaje veľká a široká s kučerami smerom nahor(chochlík) alebo smerom dole (prilba). Perie na tvári môže byť predlžené, nakrku je tzv. baveta (podbradník) čo okolo krku vytvára akoby naberaný golier v podobe nahor smerujúce vlny. Zobák je silný.

Plášť, kvet: uprostred chrbta je cestička medzi kučerami, od nej na obidve strany cez krídla  zasahujú dlhé kučery nad kostrč, kde sú ukončené kvetom podobným chryzantéme. 

prsenka: prsia sú objemné, s kučerami usporiadanými do košíka.

Plutvy: silné, veľké, symetrické perá po oboch stranách uchytené pod  krídlami a smerujúce čo najvyššie k plášťu.

Kohútie perá, oliva, nohavice: dlhé a bohaté operenie na kostrči, padajúce smerom dole pod chvost, symetricky na obidvoch stranách. Oliva  má jemné a dlhšie operenie medzi chvostom a nohami. Nohavice   majú dlhé a bohaté operenie, medzi ktorými nesmú chýbať perá.

Nohy, chvost, krídla: nohy  a stehná sú dlhé a silné, s pevnými pazúrikmi, kde minimálne na palci je pazúrik špirálovito zatočený. Chvost   je tvorený dlhými a husto usadenými perami, na konci vykrojený. Celok tvorí pokračovanie línie chrbta. Krídla sú dlhé, bez výrazného prekríženia.

Veľkosť, typ, postoj: veľkosť čo najväčšia, minimálne 19 cm. Harmonická postava, masívna.

Postoj vztýčený, hrdý, majestátny.

Operenie, kondícia: operenie husté, objemné, hodvábne jemné. Vták musí byť v dobrej kondícii, zdravý a čistý. Sú povolené všetky farby vrátane červenej. Kvet je hustý, tvorený hojnosťou pier v spodnej časti plášťa.

Skupina hrbáčov je charakteristická svojim zhrbeným alebo oblúkovitým postojom pripomínajúcim polmesiac.

Skupina postojových (figurálnych) je charakteristická svojou postavou, ktorá je guľatá alebo štíhla, vzpriamená, robustná u niektorých pripomínajúca tvar mrkvy (yorkshire).

Skupina chocholatých je charakteristická svojim chochlíkom na hlave, ktorý u každého predstaviteľa tejto skupiny musí mať presne podľa popisu v štandarde. U tejto skupiny PK je charakteristické i to, že každý (okrem nemeckého chocholatého) má svojho nechocholatého partnera.

Skupina kreslených je charakteristická svojou šupinovou kresbou pier. Je to skupina jedného vtáka (lizard), ktorý je predvádzaný v štyroch farebných odtieňoch. Zlatý, strieborný, modrý a červený.

(POKRAČOVANIE)

nasledujte nás