Ján Rafay ZÁKLADY CHOVU KRÁLIKOV III.

Vložené 01.09.2020

REPRODUKČNÁ SÚSTAVA

Pôvodné  lokality  výskytu  králika  na  stredomorskom  pobreží Pyrenejského   polostrova   a   v   severnej   Afrike  umožnili celosezónne  párenie  zvierat   hneď  po  dosiahnutí pohlavnej zrelosti.  Počas celého  roka sa  králik rozmnožuje  aj v tých oblastiach sveta,  kde celoročné klimatické  podmienky umožňujú nepretržité  vegetačné obdobie  s dostatkom  potravy a vhodnými teplotami vzduchu. V prípade, že na takejto lokalite neexistujú faktory  eliminujúce  rýchly  rast  králičej populácie (dravce, infekčné   choroby,   obmedzené    zdroje   krmiva),   dochádza k premnoženiu, ktoré môže nadobudnúť katastrofálne rozmery.

V krajinách  mierneho pásma  sa obdobie  rozmnožovania prekrýva s vegetačným obdobím, v ktorom  je zabezpečený dostatok potravy pre novú  generáciu králikov. V  našom zemepisnom pásme  (t. j. 48 až 50o s. š.)  sú divo žijúce populácie králikov reprodukčne aktívne   približne   od   apríla   do   septembra.   Sezónnosť rozmnožovania  je  podmienená  dedične  a  čiastočne regulovaná dĺžkou  svetelnej   fázy  dňa.  Predlžovanie   slnečného  svitu stimuluje   prostredníctvom   hypotalamu   produkciu  hormónov, výsledkom pôsobenia ktorých  je pripravenosť pohlavných orgánov na úspešné rozmnožovanie.

V  umelých   chovných   podmienkach   sezónnosť   rozmnožovania domácich  králikov  bola  potlačená  v  dôsledku zdomácňovania. Väčšina  chovaných plemien  je teda  celoročne pohlavne aktívna a rozmnožuje   sa   počas   celého   roka.   Zvyšky sezónnosti v reprodukcii    sa   prejavujú    v   horších    reprodukčných ukazovateľoch  (malá ochota  zvierat páriť  sa, nízky koncepčný pomer, malá  početnosť vrhov) v jesenných  a zimných mesiacoch. Chovatelia, ktorí vykonávajú  celoročnú plemenitbu (napr. farmy brojlerových  králikov, laboratórne  chovy a  pod.) vyrovnávajú zníženie  reprodukčnej úžitkovosti  počas obdobia  krátkeho dňa tým,  že chovným  samiciam predlžujú  svetelnú fázu  dňa umelým prisvetľovaním (zvyčajne 16 hodín svetlo: 8 hodín tma).

Základnými  vlastnosťami  reprodukcie  králikov  je mnohorodosť (multiparnosť), mnohopočetnosť vrhov a rýchle striedanie vrhov. Vysoká  reprodukčná  schopnosť  vyrovnáva veľký  úhyn králikov v dôsledku negatívnych faktorov prostredia (choroby, predátori, nedostatok  potravy).  Vysoká  plodnosť  králikov  je  umožnená anatomickým a fyziologickým  usporiadaním vnútorných pohlavných orgánov  pri  oboch   pohlaviach  a  biologickými  vlastnosťami králikov.  Medzi  ne  patrí  hlavne  krátke  obdobie gravidity, intenzívny  rast  mláďat  a  schopnosť  provokovanej  ovulácie. Vysoká  reprodukčná  schopnosť  králikov  sa  dá  vhodne využiť v umelých chovných podmienkach.

Predpokladom rozmnožovania  je tvorba pohlavných  buniek, ktoré sa  tvoria  ako  v  procese  oogenézy (tvorba oplodnenia schopných vajíčok) vo vaječníkoch samíc tak v semenníkoch samcov počas  spermiogenézy(tvorba spermií schopných oplodniť vajíčko). Vaječníky a semenníky sú súčasťou samičích a samčích pohlavných orgánov.

 
                                          

               Schéma reprodukčných orgánov samice.              Schéma reprodukčných orgánov samca. 

Samičie  pohlavné  orgány  pozostávajú  z  párových vaječníkov, vajcovodov, zužujúceho  sa úseku medzi  vajcovodom a maternicou (isthmus),  dvoch  materníc  a  jednej  pošvy (vagina). Vlastné uvoľnenie  vajíčok  z  vaječníka  sa  nazýva  ovulácia. Kým pri väčšine  hospodárskych zvierat  dochádza k  cyklickým ovuláciám (hovädzí dobytok  - 21 dní, ošípaná  - 21 dní, ovca  - 17 dní), samica králika  ovuluje nepravidelne a  provokovane. K ovulácii dochádza 8  až 13 hodín od  bezprostredného podnetu. Základnými podnetmi na vyvolanie ovulácie  môže byť párenie, bezprostredná prítomnosť  samca,  mechanická  manipulácia  so  samicou, náhle krátkodobé   zmeny   teploty   chovného   prostredia,  kŕmenia, aplikácia  dávky  luteinizačného  hormónu  a  pod.  Vajíčka  sa uvoľňujú z vaječníkov počas 9 až 13 hodín po podnete k ovulácii (napr. páreniu). Svoju schopnosť oplodnenia si udržiavajú 6 -  8 hodín po ovulácii.

Samčie pohlavné orgány sa  skladajú zo semenníkov, semenovodov, prídavných žliaz a kopulačného orgánu - penisu. Semenníky dospelých samcov sú uložené mimo brušnej dutiny a pri mláďatách začínajú intenzívnejšie rásť  od 5. týždňa veku. Prvé prejavy sexuálneho správania samcov  možno pozorovať vo veku 80 až 90 dní. Pri spoločnom ustajnení takýchto zvierat dochádza ku vzájomnému napádaniu sa a zraneniam.  V minulosti sa proti tomu používala kastrácia,  ktorou sa prerušil  pohlavný vývoj samcov,  čo viedlo k utlmeniu ich agresívne  správanie pri spoločnom ustajnení.

 

Prvá produkcia samčích pohlavných buniek (spermiogenéza) začína vo  veku 100  dní. Pohlavná  dospelosť definovaná  ako vek, pri ktorom  je stabilná  produkcia spermií,  nastáva pri  stredných plemenách okolo  210 dní veku.  Objem vyprodukovaného ejakulátu (zmes  výlučkov   prídavných  samčích  žliaz   a  spermií)  pri dospelých   samcoch   dosahuje   0,3   až   0,6  ml.  Priemerná koncentrácia  spermií  je  150  mil.  až  500  mil.  ks  v 1 ml ejakulátu. Hustota závisí od  genetických faktorov a prostredia (úroveň výživy, zdravotný stav a pod.).

Cieľom  párenia  (pripustenia)  je  prenos  samičích spermií do vajcovodov   samice  tak,   aby  došlo   k  splynutiu  obidvoch pohlavných  buniek  -  vajíčka  a  spermie.  Preniknutím jednej spermie do  vajíčka dochádza k oplodneniu  za vzniku oplodnenej bunky  -  zygoty,  z  ktorej  sa  vyvíja  nový jedinec. Hoci sú vajíčka   schopné   oplodnenia    bezprostredne   po   uvoľnení z vaječníkov,  ku  skutočnému  oplodneniu  dochádza  až  po  90 minútach  po  ich  uvoľnení.   Miestom  oplodnenia  je  isthmus vajcovodov,  kde   aktívnym  pohybom  doputovali   spermie.  Na prekonanie vzdialenosti od kŕčku maternice po miesto oplodnenia potrebujú  čas približne  3 hodiny.  Ich oplodňovacia schopnosť trvá asi  30 hodín. Približne  72 hodín po  oplodnení sa zygota pasívnym  pohybom  premiestni  do  maternice.  Zygota sa začína deliť na  mnohobunkový útvar, z  ktorého sa postupne  vytvárajú základy budúcich  orgánov nového jedinca. Po  siedmich dňoch od oplodnenia  sa každá  zygota vyvinie  do štádia  mnohobunkového guľatého   útvaru  (blastocysty),   ktoré  sa   zachytávajú  na vnútorných  stenách maternice  (nidácia). Rozdelenie blastocýst do rohov materníc je len zriedkavo pravidelné. V jednom rohu je zvyčajne väčší počet embryí ako  v rohu druhom. Okolo embrya sa vytvárajú zárodočné obaly chrániace  vyvíjajúci sa zárodok pred mechanickým poškodením. V polovici  gravidity, t. j. na 14. deň dosahujú  plody  spolu  s  plodovými  obalmi  veľkosť vlašských orechov.

Priemerná  dĺžka kotnosti  (gravidity) samíc  králika je 30 + 2 dni a končí pôrodom (okotením).  Približne 3 až 5 dní pred vrhom mláďat  si   samica  začína  vytrhávať  zubami   srsť  z hrude a vystiela  ňou hniezdo.  Vlastné kotenie  trvá 5  až 15  minút a väčšinou sa uskutočňuje v ranných hodinách. Po okotení samica zvyčajne zožerie  zvyšky tkanív (plodové  obaly, pupočné šnúry, zrazená krv) a mláďatá poprikrýva materiálom z hniezda.

 
Mladé králiky v hniezde.

Niekoľko hodín po pôrode  mláďatá prvýkrát pijú mlieko. Mliečna žľaza  samice má  4 alebo  5 párov  mliečnych bradaviek súmerne rozložených  na brušnej  strane tela.  Počas posledného  týždňa gravidity dochádza  k jej rýchlemu vývinu.  V mliečnej žľaze sa bezprostredne po pôrode tvorí mledzivo, ktoré mláďatá prijímajú 2 až 3 dni po narodení. Tento produkt mliečnych žliaz, (podobne ako pri  ostatných cicavcoch) obsahuje  vysoký podiel bielkovín

s ochrannou  funkciou  pre   mláďatá.  Vlastné  mlieko  králika v porovnaní s  kravským mliekom má vyšší  obsah bielkovín, tuku a minerálnych  látok a  nižší obsah  mliečneho cukru  (laktózy) tab.1.

 


Tab. 1 Porovnanie niektorých chemických zložiek králičieho a kravského mlieka

králik

krava

sušina

26,2

13,0

bielkoviny

13,4

  3,5

tuky

  9,5

  4,0

minerálne látky

  2,4

  0,7

laktóza

  0,8

  5,0


Takáto chemická  skladba umožňuje intenzívny  rast mláďat počas laktácie.  Bolo zistené,  že mláďa  potrebuje na  1 g prírastku živej hmotnosti  približne 2 g  mlieka. V dôsledku  intenzívnej laktácie samíc  zdvojnásobujú mladé králiky  svoju pôrodnú živú hmotnosť za 6 dní.


                                                                                                     Graf 1

Z  grafického  znázornenia  laktácie  (graf 1)  je  zrejmé,  že produkcia mlieka v mliečnych žľazách stúpa do 21 dní od pôrodu. Ďalší  priebeh laktácie  závisí od  fyziologického stavu samice a spôsobu odstavu.  V prípade neskorého odstavu  mláďat (na 40. až  50. deň)  dochádza k  postupnému klesaniu  tvorby mlieka až k jeho  úplnému  zastaveniu.  V  prípade opätovného pripustenia samice  na 10.  až 14.   deň po  predchádzajúcom vrhu  a skorom odstave (35. deň a skôr), tvorba mlieka prudko klesá po 21. dni  a na 28. deň laktácie sa zastavuje. Tento spôsob sa využíva pri intenzívne chovaných brojlerových králikoch.

O obdivuhodnom  výkone  samíc  králikov  pri  produkcii  mlieka svedčí  ich  relatívne  porovnanie  s  laktáciou  kravy. Samica králika  pri maximálnej produkcii vytvorí  denne  50  g  mlieka  na  1  kg  svojej živej hmotnosti,  čo  predstavuje  približne  200  g  na celé zviera. Zodpovedajúce množstvo pri rovnakej intenzite laktácie kravy by tvorilo dennú produkciu približne 37 l mlieka.

Popri  normálnom   priebehu  kotnosti  dochádza   v niektorých prípadoch   aj   k   anomáliám.   Najčastejšie   sa   vyskytuje pseudogravidita (nepravá kotnosť). Prejavuje  sa tým, že samica si už  v polovici gravidity  začína vytrhávať srsť  na prípravu hniezda,  ale  nevrhne  žiadne  mláďatá.  Pseudogravidita  môže nastať:

● keď po  párení došlo k  ovulácii, vytvorili sa  žlté telieska (t. j.  útvary  vo  vaječníkoch,  ktoré  zostali  po uvoľnených vajíčkach  a  ktoré  produkujú  hormóny  zabezpečujúce  priebeh gravidity),  ale  vajíčka  z  rôznych  príčin  neboli oplodnené (neplodný samec, defekty v pohlavných orgánoch atď.),

● keď  došlo  k  provokovanej  ovulácii  spoločne  umiestnených samíc.  V  ojedinelých  prípadoch   môže  ovuláciu  vyvolať  aj mechanická manipulácia so samicou (napr. pri presune z klietky, pri kontrole zdravoného stavu a pod.). Pseudogravidita trvá 17  až 18 dní a po  jej skončení je samica opäť pohlavne aktívna a môže sa znova páriť.

Ďalšou  anomáliou  v  rozmnožovaní  je  superfetácia  - dvojité oplodnenie. Príčinou  je to, že pri  párení sa oplodnia vajíčka len  v jednom  rohu maternice,  kde sa  začínajú vyvíjať. Ak dá chovateľ  pripustiť   takúto  samicu  na   6.  až  7.   deň  po predchádzajúcom párení  (napr. pri skúške  gravidity priložením k samcovi),  pri druhom  párení môže  ovulovať druhý  vaječník.

Z neho  pochádzajúce  vajíčka  môžu  byť  oplodnené  a začnú sa vyvíjať  v druhom  maternicovom rohu.  Prvé kotenie  nastane na 28.  až  31.  deň  po  prvom  pripustení  a  narodia  sa z neho životaschopné mláďatá z prvého  rohu maternice. Po tomto pôrode za  týždeň  sa  samica  znova  okotí  a vrhne mláďatá (zvyčajne mŕtve) z druhého rohu.

Na   reprodukčnú  úžitkovosť   králikov  bezprostredne   vplýva starostlivosť  chovateľa.   Medzi  najdôležitejšie  predpoklady úspešnej reprodukcie patria:

● dostatočné a kvalitné kŕmenie. Optimálna výživa zabezpečujúca všetky  dôležité  živinové  zložky  urýchľuje  nástup pohlavnej dospelosti, nedostatok živín pohlavnú dospelosť odďaľuje. Počas kotnosti  a laktácie  je organizmus  samice vystavený  zvýšeným fyziologickým  nárokom.   Vývoj  plodov  a   neskôr  intenzívna produkcia  mlieka  vyžadujú   pravidelný  a  dostatočný  prísun všetkých  živín potrebných  k  výžive  samice, plodov  a neskôr mláďat;

● správny  výber zvierat  do reprodukcie  z hľadiska kondičného stavu. Dôležitým  predpokladom dobrej a  dlhodobej reprodukčnej úžitkovosti samíc je optimálny čas zaradenia mladých zvierat do reprodukcie.  V  závislosti  od  zamerania  chovu  je  potrebné zohľadniť genotypové  a veterinárne hľadiská, z  ktorých by mal chovateľ  zohľadniť optimálny  vek pre  prvé párenie  a celkový zdravotný stav  zvieraťa. Samice pohlavne dospievajú  vo veku 4 až 8 mesiacov v  závislosti od genotypovej príslušnosti, úrovne výživy  a  technológie  ustajnenia.  Maličké  plemená  so živou hmotnosťou  v dospelosti  do 1,5  kg dospievajú  skôr, obrovité plemená  so  živou  hmotnosťou  nad  5,5  kg dospievajú neskôr. V čistokrvných chovoch  je zaužívaná prax  páriť mladé zvieratá po  dosiahnutí 6  až 8  mesiacov veku.  V tomto  veku je  totiž ukončený vývoj  exteriéru i vnútorných orgánov,  čo dáva väčšiu pravdepodobnosť,  že samice  budú znášať  pôrody bez  problémov a nasledujúca  generácia   zvierat  bude  dobre   vyvinutá.  Vo všeobecnosti  však možno  uviesť, že  pri prvom  párení by mali samice dosiahnuť  minimálne 80 % svojej  živej hmotnosti, ktorú majú v dospelosti;

● zabezpečenie vhodných mikroklimatických  podmienok. Zvlášť je to   dôležité   pri   zvieratách   ustajnených   vo  vonkajších králikárňach počas extrémnych klimatických období. Horúce letné počasie  alebo   náhly  príchod  mrazivých  dní   v  zime  môžu v nedostatočne   izolovanom  ustajňovacom   zariadení  spôsobiť škody,   ktoré  sa   prejavia  zníženou   schopnosťou  párenia, zvýšenými abortami alebo rozhádzaním hniezda a úhynom mláďat;

● správna  manipulácia so  zvieratami. Je  známe, že  intenzita reakcie  zvierat na  bežné  podnety  z prostredia  je čiastočne ukazovateľom   vyspelosti   chovateľa.   Králiky   zvyknuté  na pravidelnú  manipuláciu  nie  sú   plaché  a  čulo  reagujú  na prítomnosť chovateľa bez  únikovej reakcie. Správna manipulácia je potrebná zvlášť pri zvieratách gravidných a laktujúcich.

(POKRAČOVANIE)

Ján Rafay, NPPC VÚŽV, Nitra

nasledujte nás