Pravidlá pre súťaženie
Súťažný poriadok králičieho hopu v SR

Klub králičieho hopu SZCH

SÚŤAŽNÝ PORIADOK KRÁLIČIEHO HOPU V SR

Kapitola 1. Základné pravidlá

1. Králičí hop je šport, na ktorom sa zúčastňujú človek (súťažiaci) so svojim králikom.

2. Rozhodcovia, usporiadatelia a účastníci pretekov sa riadia podľa tohto Súťažného poriadku. Všetci účastníci by mali preukázať dobré športové správanie voči rozhodcom, usporiadateľom i všetkým ostatným účastníkom súťaže. Pretekári musia rešpektovať rozhodnutie rozhodcov za predpokladu, že sú v súlade s pravidlami Súťažného poriadku pre králičí hop, ktorý schválila Ústredná komisia pre chov králikov Slovenského zväzu chovateľov.

3. Pretekári (ľudia), ktorí sa zúčastnia na oficiálnych pretekoch, musia spĺňať vek najmenej 7 rokov. Tento vek musia dovŕšiť minimálne v deň pretekov.

4. Na oficiálnych súťažiach sa môžu zúčastniť len králiky, ktoré majú platný očkovací preukaz, alebo veterinárne osvedčenie. Podľa tohto rozhodnutia, králiky, ktoré nespĺňajú podmienku nezameniteľného označenia (tetovanie, mikročip), musia mať na vnútornej strane prednej stránky Výkonnostného preukazu vlepenú fotografiu.

5. Pretekár (človek) a králik tvoria tím. Každý tím, ktorý sa chce zúčastniť na súťaži, musí mať vystavený Výkonnostný preukaz KKH. V prípade, že bude jeden z členov tímu zmenený, musí nový tím mať vystavený vlastný Výkonnostný preukaz. (Vysvetlivka: KKH – Klub králičieho hopu, bude čoskoro založený.)

6. Králik môže v jednom súťažnom dni súťažiť len v jedinom tíme.

7. Na súťaži sa môžu zúčastniť králiky všetkých plemien aj ich krížence. Pri krížencoch nie je nutný žiadny dôkaz o rodičovstve ( viď. čl.4).

8. Rozhodcovia alebo hlavný organizátor turnaja môžu rozhodnúť o vylúčení tímu zo súťaže v prípade, že pretekár je uznaný vinným z hrubého či nedbalého zaobchádzania s králikom. Ťažké a opakované prípady budú odovzdané na ďalšiemu šetreniu výboru KKH.

9. Pretekári (prípadne i diváci) budú vylúčení zo súťaže, pokiaľ by z priestoru mimo pretekárskej dráhy ovplyvňovali beh súťažiaceho tímu. V prípade, že ovplyvnenie tímu, súťažiaceho na dráhe bude mať kladnú odozvu (ovplyvnenie bolo pre súťažiaci tím prospešné), bude pretekárovi udelené napomenutie a po opätovnom ovplyvňovaní bude tím diskvalifikovaný. V prípade, že je narušený beh pretekárskeho tímu v jeho neprospech, je na rozhodnutí rozhodcu, či je možné beh opakovať.

10. Pretekári môžu v deň súťaže vstúpiť do priestoru prekážkovej dráhy len pred štartom, a to na pokyn rozhodcu. Pretekárskemu tímu je vedľa súťažného priestoru po celý čas pretekov k dispozícii usporiadateľom postavená rozcvičovacia dráha.

11. Pretekári, ktorí by na pokyn rozhodcu nenastúpili do 60 sekúnd na štart, budú vylúčení z tohto preteku.

12. Na pretekoch, predvádzaní alebo spoločných školeniach a tréningoch sa môžu zúčastniť len zdravé králiky. Kontrola zdravotného stavu sa bude konať pred začatím podujatia. Rozhodcovia a organizátori podujatia majú právo požadovať platný očkovací preukaz králika, prípadne veterinárne osvedčenie, pokiaľ to považujú za nevyhnutné pre bezpečnosť a ochranu ostatných králikov. (Organizátor musí vopred stanoviť v propozíciach, aké bude vyžadovať veterinárne podmienky.) Ak vzniknú pochybnosti, môže rozhodca alebo organizátor podujatia králika vyhostiť mimo priestor.

13. Na oficiálnych pretekoch sa môžu zúčastniť len králiky staršie ako 5 mesiacov, v prípade skoku ďalekého a vysokého musí byť králik starší ako 10 mesiacov. Pokiaľ nie je možné dokázať vek králika, rozhoduje o prvom pripustení na štart rozhodca. Dojčiace samice a samice, ktoré sú dlhšie ako 14 dní pripustené, nemôžu sa zúčastniť na súťažiach ani na iných akciách.

14. Králiky sú na trati vedené na vodidle tak, aby bolo zaistené bezpečie králika. Minimálna dĺžka vodidla je 2 m. Výnimkou môže byť súťaž v skoku vysokom a v skoku do diaľky v prípade, že prekážka je umiestnená vo vhodne ohraničenom priestore.

15. Vodidlo je pripevnené na vhodný hrudný popruh (postroj). Postroj by nemal byť tesný, aby králikovi neprekážal v skákaní, ani príliš voľný, aby nedošlo k zachyteniu labky králika pri skoku.

16. Pokiaľ by sa stalo, že dôjde k pretočeniu postroja alebo vodidla tak, že je zrejmé, že bráni králikovi v pohybe, môže pretekár počas pretekov vziať králika do ruky a postroj mu upraviť. Toto sa nebude počítať za chybu, avšak nedôjde k zastaveniu merania času.

17. Králik sa musí na trati cez prekážky pohybovať z vlastnej slobodnej vôle. Pohyb môže byť ovplyvňovaný len rukami pretekára (dotyky rúk sú povolené). Dotyky nohami sú zakázané. Králik nesmie byť ťahaný na vodidle či už medzi jednotlivými prekážkami alebo priamo cez prekážku. Vodidlo nesmie byť používané ako bič. Králik nesmie byť pri pretekoch stresovaný dupaním alebo hlučným a násilným správaním či už zo strany pretekára alebo prizerajúcich sa divákov.

18. S králikom sa nesmie hrubo zaobchádzať po celý čas súťaže, nesmie byť nosený za končatiny, uši alebo kožu na krku.

19. Králik by nemal byť ponechaný bez dozoru vo voľnom prostredí, keď nie je umiestnený v klietke alebo prepravnom boxe. Po celý čas súťažnej akcie musia byť králiky umiestnené v klietkach vybavených podstielkou, kŕmnym senom a nádobou na vodu. Ak by bola akcia viacdenná, musí byť v klietke umiestnená ešte miska na jadrové krmivo. Usporiadateľ súťažnej akcie by mal pretekárom zaistiť umiestnenie zvierat vo výstavných klietkach SZCH. Pokiaľ podujatím bude tréning alebo predvádzacia akcia, musí usporiadateľ vopred určiť alebo dohovoriť s účastníkmi, ako budú králiky ustajnené.

Kapitola 2. Pravidlá rovinnej dráhy a parkúru

20. Typ pretekov, maximálna doba behu, časový limit behu a štartovné listiny by mali byť organizátorom zverejnené (vyvesené) vždy pred začiatkom súťaže.

21. „Maximálnu dobu“ behu určuje rozhodca podľa dĺžky dráhy a môže byť definovaná na maximálnu dobu 3 minúty. Odporučená „maximálna doba“ behu sú 2 minúty. Najkratšia „maximálna doba“ je 1 minúta.

22.„Časový limit“ behu určí rozhodca podľa dĺžky dráhy, doporučený „časový limit“ behu je 1 minúta. „Časový limit“ by mal byť polovičný oproti „maximálnej dobe“ behu. Za každé prekročenie „časového limitu“ o určitý počet sekúnd sa pretekárskemu tímu pripočítava ďalšia chyba (odporučený počet je 15 sekúnd = 1 chyba).

23. V prípade rovnakého počtu chýb u viacerých súťažných tímov, víťazí tím, ktorí prekonal dráhu v najkratšom čase. Čas sa meria od prekonania štartovacej prekážky po prekonanie cieľovej prekážky.

24. Pokiaľ pri prekonávaní prekážky králik zhodí latku, počíta sa tímu jedna chyba. V prípade, že zhodí viac latiek na tej istej prekážke, prípadne zhodí i  bočné časti prekážky, stále sa to počíta ako jedna chyba. Ak zhodí latku alebo bočnicu svojim neopatrným zaobchádzaním pretekár, počíta sa to opäť ako jedna chyba. Pri zhodení štartovacej alebo cieľovej prekážky sa chyba nepočíta.

25. Ak sú prekážky postavené zle a spadnú, prípadne prekážku zhodí vietor ešte pred príchodom pretekárskeho tímu, musí králik takto zhodenú prekážku prekonať. Ak by túto prekážku vynechal pripočíta sa mu jedna chyba.

26. Za chybu sa považujú nasledujúce:

a) Zhodená prekážka (králikom alebo pretekárom) – viď článok č. 24.

b) Nesprávne prekonanie prekážky (králik preskočil prekážku cez bočnicu). Králik musí v tomto prípade pokračovať na ďalšiu prekážku, pokiaľ by pretekár naviedol králika opäť na nesprávne prekonanú prekážku, príde k diskvalifikácii z dôvodu dvojitého prekonania tej istej prekážky.

c) Pretekár zdvihne králika nad prekážku a prenesie ho.

d) Odmietnutie: za 3 odmietnutia sa počíta 1 chyba (viď článok č. 30).

e) Prekročenie „časového limitu“, za každých začatých 15 sekúnd je 1 chyba

f) Pretekár zdvihne králika nad prekážkou pri skoku tak, že nie sú zhodené latky, ktoré by pri prirodzenom skoku boli zhodené, počíta sa jedna chyba a pretekár je napomenutý (viď. Článok č. 28/8).

g) Králik vloží ktorúkoľvek nohu do vodnej priekopy, do priestoru na vodu.


27. Dôvody na diskvalifikáciu z preteku:

1. Prekročenie „maximálnej doby “ behu.

2. Značná nechuť králika ku skoku (pretekár prenesie králika viac ako 1x cez prekážku.

3. Králik opustil priestor vyhradený pre pretekársku dráhu.

4. Hrubé zaobchádzanie s králikom.

5. Súťažný tím sa nedostavil po vyzvaní včas na štart.

6. Králik prekonal inú prekážku ako tú, ktorá bola v poradí.

7. Králik prekonal prekážku v inom smere ako bolo určené rozhodcom.

8. Pretekár pustí vodidlo a králik preskočí prekážku.

28. Dôvody na napomenutie pred prípadnou diskvalifikáciou zo súťažného dňa:

a) Nesprávne zaobchádzanie s králikom (počas celej doby súťaže).

b) Nesprávne držanie vodidla, prípadne zle nasadený postroj, ktorý by zabraňoval králikovi v skákaní.

c) Zdvihnutie králika na vodidle.

d) Pretekár prekročil prekážku.

e) Pretekár a králik sú na dráhe prv, ako sú vyzvaní k nástupu na dráhu.

f) Pretekárskemu tímu pomáhajú v pohybe cez prekážky diváci alebo iní účastník preteku.

g) Nešportové správanie pretekára.

h) Králik bol zdvihnutý nad prekážku v skoku tak, že nezhodí latky, ktoré by pri prirodzenom skoku boli zhodené. ( viď. Článok č. 26/6)

i) Pri opakovanom totožnom napomenutí (rovnaká chyba) je pretekár diskvalifikovaný z celého dňa súťaže.

29. Spôsob hodnotenia rovinnej dráhy a parkúru:

a) jeden beh

b) dva behy s možnosťou započítať len lepší beh dvojice

c) dva behy s možnosťou sčítať výsledky oboch behov dvojice

d) tri behy s možnosťou započítať len najlepší beh dvojice

e) tri behy s možnosťou sčítať výsledky všetkých behov dvojice

f) súťaž v dvoch kolách, kedy v prvom kole sú dva behy pre všetkých účastníkov a len vybratá časť účastníkov postupuje do druhého kola (finále)

Metódy hodnotenia musia byť účastníkom oznámené pred začiatkom súťaže. Spôsob hodnotenia určuje organizátor a uvádza ho v propozíciách pretekov. Rozhodca smie zmeniť spôsob hodnotenia počas pretekov (viď. bod. č. 92).

30. Odmietnutím rozumieme:

a) Králik minul líniu prekážky, ktorú mal prekonať , bez toho, aby ju preskočil.

b) Králik sa pred skokom otočil chrbtom k prekážke ktorá bola v poradí.

c) Dotyky králika rukami - úprava smeru pohybu králika, zdvihnutie králika pred prekážkou do výšky (nie cez prekážku).

d) Ťahanie králika na vodidle.

Rozhodnutie, či ide o odmietnutie prináleží rozhodcovi.

31. Sťažnosti na rozhodnutia rozhodcu musia byť podané pred uzavretím súťaže, na neskoršie podané sťažnosti nebude organizátor reagovať.

Kapitola 3. Oficiálne súťaže

32. Pre Rovinnú dráhu platia tieto výkonnostné kategórie:

- Elitná trieda: najmenej 10 prekážok,

- najmenej 250 cm vzdialenosť medzi prekážkami,

- maximálna výška 50 cm,

- aspoň 4 skoky do diaľky, maximálna dĺžka 70 cm ,

- vodná priekopa je povinná.

Ťažká trieda: najmenej 10 prekážok,

- najmenej 200 cm vzdialenosť medzi prekážkami,

- maximálna výška 40 cm,

- aspoň 3 skoky do diaľky, max. dĺžka 55 cm,

- vodná priekopa je povinná.

Stredná trieda: najmenej 10 prekážok,

- najmenej 200 cm vzdialenosť medzi prekážkami,

- maximálna výška 35 cm,

- aspoň 2 skoky do diaľky, max. dĺžka 40 cm,

- vodná priekopa je povinná.

Ľahká trieda: najmenej 8 prekážok
- najmenej 180 cm vzdialenosť medzi prekážkami
- maximálna výška 25 cm
- aspoň 1 skok do diaľky, max. dĺžka 25 cm

- bez vodnej priekopy

Trieda veteránov: najmenej 8 prekážok
- najmenej 180 cm vzdialenosť medzi prekážkami
- maximálna výška 25 cm
- aspoň 1 skok do diaľky, max. dĺžka 25 cm

- bez vodnej priekopy

33. Pre Parkúr platia tieto výkonnostné kategórie:

Elitná trieda: najmenej 16 prekážok,

- maximálna výška 50 cm,

- aspoň 4 skoky do diaľky, maximálna dĺžka 70 cm,

- vodná priekopa povinná.

Ťažká trieda: najmenej 14 prekážok,

- maximálna výška 40 cm,

- aspoň 3 skoky do diaľky, maximálna dĺžka 55 cm,

- vodná priekopa povinná.

Stredná trieda: najmenej 12 prekážok,

- maximálna výška 35 cm,

- aspoň 2 skoky do diaľky, maximálna dĺžka 40 cm,

- vodná priekopa povinná.

Ľahká trieda: najmenej 10 prekážok,

- maximálna výška 25 cm,

- aspoň jeden skok do diaľky, maximálna dĺžka 25 cm,

Trieda veteránov: najmenej 10 prekážok
- max. výška 25 cm
- aspoň 1 skok do diaľky, max. dĺžka 25cm

Na prekážkovej dráhe parkúru musí byť vzdialenosť medzi prekážkami najmenej taká veľká, ako najmenšia vzdialenosť na rovinnej prekážkovej dráhe.

34. Vo vyšších triedach je možné počet prekážok znížiť na 10, ak nastanú neobvyklé okolnosti. Do počtu prekážok je možné započítať i štart a cieľ.

Skok do diaľky

35. Počiatočná dĺžka skoku je najmenej 40 cm. Počiatočnú dĺžku skoku vyhlasuje organizátor pred začiatkom súťaže. Dĺžka sa predlžuje v každom kole o 20 cm (do dĺžky 100 cm). Od dĺžky 100 cm do 200 cm sa predlžuje o 10 cm, od 200 cm sa predlžuje o 5 cm v každom kole. Umiestnenie všetkých latiek od seba musí byť 20 cm ak neprebieha pokus o prekonanie inej dĺžky.

36. Králik má k dispozícii tri pokusy za sebou na preskočenie danej dĺžky v časovom limite 2 minúty, čas začne bežať s povelom rozhodcu. Po úspešnom preskočení prekážky pokračuje tím do ďalšieho kola.

37. Zhodenie jednej alebo viacerých tyčiek znamená neúspešný pokus. Ak by tyčku zhodil pretekár alebo vietor potom, čo králik pristál na všetky štyri končatiny, pokus sa počíta ako úspešný. Na dôkaz je možné využiť záznam videokamery.

38. Vo vzdialenosti 1 m od prekážky je výrazne vyznačená línia skoku. Jej prekročenie králikom sa počíta ako 1 pokus, i keď sa králik nepokúsi prekážku preskočiť alebo je pretekárom zastavený. Ak králik preskočí prekážku nesprávne (napr. do strany), počíta sa to ako nepodarený pokus i keď nie sú zhodené žiadne latky. Pokiaľ králik prekročí líniu prekážky pri pohybe stranou (vybočí), počíta sa to ako nevydarený pokus.

39. Pretekár môže začať súťažiť na ľubovoľnej dĺžke skoku, musí to však ako žiadosť predložiť rozhodcovi pred začatím pretekov. Pokiaľ by vybranú dĺžku králik neskočil, počíta sa to, ako by neskočil počiatočnú dĺžku skoku.

40. Pokiaľ ani jeden králik neprekoná danú dĺžku vyhrá králik, ktorý prekonal dĺžku predchádzajúcu na skorší pokus. Ak viac králikov prekoná rovnakú dĺžku zvíťazil ten, ktorý prekonal túto dĺžku na skorší pokus. V prípade vyrovnania je viac víťazov.

41. Víťazný králik má právo pokračovať v ďalších kolách sám. Ak by sa pokúsil o vytvorenie národného alebo svetového rekordu, dostane až 5 pokusov v každom kole. Pretekár si môže medzi ďalšími kolami zvoliť 5-minútovú prestávku.

Skok do výšky

42. Počiatočná výška skoku je minimálne 40 cm. Počiatočnú výšku skoku vyhlasuje organizátor pred začiatkom súťaže. Výška sa zvyšuje v každom kole o 5 cm. Králik sa môže pokúsiť prekážku prekonať z ľubovoľnej strany.

43. Králik má k dispozícii 3 pokusy za sebou na preskočenie danej výšky v časovom limite 2 minúty, čas začne bežať s povelom rozhodcu. Po úspešnom preskočení prekážky pokračuje tím do ďalšieho kola.

44. Zhodenie jednej alebo viac tyčiek znamená neúspešný pokus. Ak by tyčku zhodil pretekár alebo vietor potom, čo králik pristál na všetky štyri končatiny, pokus sa počíta ako úspešný, ako dôkaz je možné použiť záznam videokamery.

45. Vo vzdialenosti 1 m od prekážky je na oboch stranách prekážky výrazne vyznačená línia skoku. Jej prekročenie králikom sa počíta ako jeden pokus, i keď sa králik nepokúsi prekážku preskočiť alebo je pretekárom zastavený.

46. Pretekár môže začať súťažiť na ľubovoľnej výške skoku, musí to však ako žiadosť predložiť rozhodcovi pred začatím preteku. Pokiaľ by vybranú výšku králik neskočil, počíta sa to, ako by neskočil počiatočnú dĺžku skoku.

47. Pokiaľ ani jeden králik neprekoná danú výšku zvíťazí králik, ktorý prekonal výšku predchádzajúcu na skorší pokus. Ak viac králikov prekoná rovnakú výšku vyhral ten ktorý prekonal túto výšku na skorší pokus. V prípade vyrovnania je viac víťazov

48. Víťazný králik má právo pokračovať v ďalších kolách sám. Ak by sa pokúsil o vytvorenie národného alebo svetového rekordu, dostane až 5 pokusov v každom kole. Pretekár si môže medzi ďalšími kolami zvoliť 5-minútovú prestávku.

Kapitola 4 - Hodnotenie oficiálnych súťaží

49. Zaradenie do výkonnostných tried prebieha takto:

a) Podľa bodového systému

b) Podľa počiatočného zaradenia tímu

50. Všetky získané body zapíše rozhodca do Výkonnostného preukazu tímu. Body pre postup sa zapisujú priamo, body do Klubovej súťaže KKH sa zapisujú do zátvorky za body postupové.

51. Pretekári sami nesú zodpovednosť za štart v správnej triede. Pri neoprávnenom štarte králika v nižšej triede nemá tím nárok na pridelenie bodov ani na získané ceny. Štartovné sa nevracia.

52. Tím nemôže štartovať v jednom dni vo viacerých výkonnostných kategóriách, ani keby v danom dni získal body pre prestup do vyššej výkonnostnej kategórie. Organizátor má právo nevypísať Elitnú triedu v prípade, ak sa neprihlásia viac než dva súťažného tímy. Ak organizátor zruší Elitnú triedu, môže tím pretekať v ťažkej triede, kde nezíska body postupové (tie prináležia len tímom v ťažkej triede podľa poradia), získava však body do Klubovej súťaže KKH.

53. Body získané z oficiálnych súťaží na vybraných pretekoch, ktoré sú uznané ako kvalifikačné pre majstrovstvá Slovenskej republiky a na majstrovstvách Slovenskej republiky sa sčítajú do klubové súťaže KKH. Do klubovej súťaže sa nebudú započítavať body získané v ľahkej triede.

54. Získané 3 body v určitom type súťaže oprávňujú na prechod do vyššej výkonnostnej kategórie (rovinná dráha alebo parkúr). Pri získaní 20 bodov je dvojica povinná prestúpiť do vyššej výkonnostnej kategórie (s výnimkou ľahkej triedy).

55. Body sa prideľujú tímu podľa poradia. Počet pridelených bodov závisí na počte štartujúcich tímov v danej súťaži (viď. tabuľka nižšie). V Elitnej triede sa počet pridelených bodov násobí 2 x.

56.

Počet štartujúcich tímov

Pridelené body podľa poradia

3 - 5

1

6 - 10

2, 1

11 - 15

3, 2, 1

16 - 20

4, 3, 2, 1

21 a viac

5, 4, 3, 2, 1

57. Pri ťažkej triede sú body pre prestup do Elitnej triedy pripísané len v prípade ak sú zaznamenané len 2 chyby a menej (budú pripísané len body do Klubovej súťaže KKH).

58. Tím (dvojica) môže pretekať len v triede, pre ktorú je kvalifikovaný. Je však možné, aby sa tím pri prvom štarte na oficiálnej súťaži sám zaradil do vyššej výkonnostnej kategórie (s výnimkou Elitnej). Potom však nie je možné prestúpiť do kategórie nižšej.

59. Králik z ktorejkoľvek triedy môže prestúpiť do triedy Veteráni. A to po dosiahnutí veku 4 roky, alebo na základe veterinárneho potvrdenia o zhoršenom zdravotnom stave králika. Prestup musí byť jednotný pri všetkých pretekárskych tímoch, do ktorých je králik zaradený (a to aj tímoch, ktoré by v budúcnosti vznikli). Prestup musí byť zhodný pri rovinnej dráhe aj pri parkúre. Nie je možný spätný prestup do vyšších tried.

60. Titul „Elitný“ má právo nosiť králik, ktorý preteká v Elitnej triede Rovinnej dráhy alebo Parkúru. Ďalej králik, ktorý na oficiálnej súťaži v skoku vysokom prekonal výšku 60 cm a vyššiu. V skoku do diaľky, musí králik pre titul „Elitný“ prekonať dĺžku 140 cm a viac.

Titul „ Majster Slovenskej republiky“ má právo nosiť králik, ktorý zvíťazil v najvyššej vyhlásenej výkonnostnej kategórii Rovinnej dráhy alebo Parkúru na oficiálnych Majstrovstvách SR. Ďalej králik, ktorý zvíťazil na oficiálnych Majstrovstvách SR v skoku vysokom alebo skoku ďalekom.

61. V termíne usporiadania Majstrovstiev Slovenskej republiky sa nesmú usporiadať žiadne iné oficiálne preteky.

62. Na Majstrovstvách Slovenskej republiky (MSR) sa môžu zúčastniť len členovia Klubu králičieho hopu SZCH. Pre štart na MSR musia všetky králiky splniť kvalifikačné podmienky na niektorých oficiálnych pretekoch v období medzi dvoma MSR. Kvalifikačné podmienky budú vždy určené výborom KKH na najbližšej schôdzi výboru po už uskutočnených MSR na nasledujúce obdobie. Rozhodcovia na MSR sú delegovaní výborom KKH SZCH.

Kapitola 5 – Tituly

63. Každý králik, ktorý získal 3 certifikáty v danej disciplíne od dvoch alebo viacerých zodpovedných usporiadateľov získava titul Šampión (skratka Ch). Tento titul sa stáva po schválení evidenciou Výkonnostných preukazov trvalou súčasťou mena králika, uvádza sa pred menom králika.

64. Ak králik získa kvalifikáciu na titul Šampión vo dvoch disciplínach, získava titul Great Šampión (skratka Gt Ch), ak králik získa kvalifikáciu v troch disciplínach, získava titul Super Šampión (skratka S Ch), ak získa kvalifikáciu vo všetkých 4 disciplínach, dostane titul Grand Šampión (skratka Gd Ch).

65. Certifikát môže byť udelený králikovi v elitnej trieda rovinnej dráhy alebo parkúru za týchto troch podmienok:

a) králik zvíťazil v elitnej triede

b) v súťaži bolo minimálne 10 účastníkov

c) králik urobil v súťaži maximálne 2 chyby.

66. Certifikát môže byť udelený králikovi v skoku do diaľky alebo do výšky pri splnení týchto troch podmienok:

a) králik zvíťazil

b) v súťaži bolo minimálne 10 pretekárov

c) králik prekonal výšku minimálne 70 cm, alebo diaľku minimálne 180 cm.

67. Certifikát sa udeľuje vždy víťaznému tímu. V prípade 50 a viac účastníkov pretekov, udeľuje sa certifikát králikom na prvom a druhom mieste. V prípade 100 a viac účastníkov, udeľuje sa certifikát umiestneným na prvom, druhom a treťom mieste.

Získanie certifikátu (skratka Cert) zapisuje zodpovedný usporiadateľ do Výkonnostného preukazu, prípadne vydá písomné potvrdenie.

Pre zisk Certifikátu možno započítať spätne tuzemské i zahraničné súťaže za splnenia nasledujúcich podmienok:

a) Ide o oficiálne preteky

b) Výsledok sa dá overiť z oficiálnych výsledkových listín

c) Výsledok je zapísaný a potvrdený vo Výkonnostnom preukaze.

68. O udelenie titulu je nutné oficiálne požiadať zodpoedného funkcionára KKH SZCH. Udelenie titulu sa vzťahuje na králika, preto je možné do žiadosti o udelenie zaradiť aj výkony králika s rôznymi pretekármi (vodičmi v rôznych tímoch).

Kapitola 6 – Pretekárska dráha a prekážky

69. Pretekárska plocha musí byť ohradená alebo ohraničená vhodným spôsobom, aby pretekárov a králiky nijako neobmedzovala. Ohraničenie nesmie byť podobné prekážkam.

70. Pretekárska dráha musí byť umiestnená na rovnom povrchu, ktorý nesmie byť klzký. Ak je dráha umiestnená na trávniku je potrebné, aby bol nakrátko pokosený a bez dier. Ak bude dráha umiestnená na tvrdom povrchu alebo vnútri budovy, musí byť povrch pokrytý kobercom.

71. Šírka koberca pre rovinnú dráhu musí byť aspoň 100 cm.

72. Priestor pred štartovnou prekážkou musí byť minimálne 1,5 m, za cieľovou prekážkou musí byť priestor najmenej 2 m.

73. Akákoľvek výzdoba dráhy cudzími predmetmi nie je povolená.

74. Na pretekárskej dráhe a v jej blízkom okolí, ktoré by mohol králik vidieť, sa nesmú v čase pretekov pohybovať žiadne iné zvieratá, ak je to možné. Organizátor upozorní návštevníkov, ktorí prichádzajú so zvieratami do zakázaného priestoru. Návštevníci i pretekári sú povinní rešpektovať pokyny organizátora.

75. Králikom je umožnené rozcvičovanie sa na rozcvičovacej dráhe, ktorá je umiestnená v takej vzdialenosti od pretekárskej dráhy, aby to nevadilo pretekárom na súťažnej dráhe. V priestore rozcvičovacej dráhy musí byť prítomný rozhodca alebo usporiadateľ, aby nemohlo prísť k nevhodnému zaobchádzaniu s králikom. Dozerajúca osoba môže pretekára napomenúť, pred prípadnou diskvalifikáciou.

76. Na rozcvičovacej dráhe musia byť umiestnené aspoň 3 prekážky, rovnakého typu, aké sú na pretekárskej dráhe. Povrch rozcvičovacej dráhy musí byť rovnaký ako na pretekárskej dráhe. Na všetkých súťažiach sa rozcvičujú tímy v poradí uvedenom na štartovnej listine.

77. Vodná priekopa musí byť umiestnená na dráhe tak, aby ju rozhodca mohol vidieť v plnej výške. Ak to nie je možné, musí byť pri vodnej priekope prítomný ďalší rozhodca.

78. Na rovinnej dráhe musí byť vzdialenosť medzi prekážkami rovnaká. Vzdialenosť sa meria od najzadnejšej tyčky predchádzajúcej prekážky po prvú tyčku ďalšej prekážky.

79. Pri rovinnej dráhe je minimálna ohraničená šírka 3 m. Dĺžka rovinnej dráhy musí zodpovedať danej výkonnostnej kategórii a počte prekážok. Ak dĺžka pretekárskej plochy nezodpovedá potrebnej dĺžke rovinnej dráhy, je možno dráhu zahnúť. Zahnutie je povolené len raz. Zahnutie vyzerá tak, že v mieste zlomu dráhy je umiestnená prekážka typu „štart, cieľ“. Pred a za zlomom sú prekážky umiestnené v rovine v predpísanej výške podľa typu výkonnostnej kategórie. Vzdialenosť medzi prekážkami a zlomovou prekážkou je opäť daná výkonnostnou kategóriou. Zhodenie zlomovej prekážky sa nepovažuje za chybu.

80. Plocha parkúru musí byť minimálne 64 m2.Poradie prekážok by malo byť logické a mali by nasledovať za sebou tak, aby bol umožnený pre králika i pretekára plynulý pohyb na dráhe. Každá prekážka je označená poradovým číslom, ktoré je umiestnené pred prekážkou v smere, ktorým má byť prekážka prekonávaná. Trať musí byť postavená tak, aby sa žiadna prekážka neskákala v behu dvakrát.

81./a) Vzdialenosť medzi prekážkou a ohraničením plochy (plôtikom) parkúru, nesmie byť nikde menšia než 100 cm ( bok prekážky).

81./b) Ohraničená plocha pri skoku do výšky a skoku do diaľky musí byť minimálne 4 metre pred a za prekážkou. Po stranách prekážky musí byť vzdialenosť minimálne 100 cm pri skoku do výšky, pri skoku do diaľky by mala byť táto vzdialenosť väčšia.

82. Veľkosť prekážok je udávaná takto:

Výška = vzdialenosť medzi podkladom (plocha dráhy) a hornou časťou tyčky prekážky.

Šírka = vzdialenosť medzi vnútornými hranicami bočníc.

Dĺžka = vzdialenosť medzi prednou hranou prvej tyčky a zadnou hranou poslednej tyčky.

Zdvih = minimálna vzdialenosť medzi úchytmi jednotlivých tyčiek.

83. Štartovacia a cieľová prekážka by mala byť asi 10 cm vysoká. Zhodenie latky na týchto prekážkach sa nepočíta ako chyba.

84. Minimálna šírka prekážky je 50 cm. Pre skok do výšky a skok do diaľky je minimálna šírka prekážky 80 cm.

85. Prekážka pre skok do výšky a skok do diaľky musí mať zreteľné bočnice tak, aby králik nemal snahu skočiť do strán prekážky.

86. Prekážky by mali byť navrhnuté tak, aby králik ľahko pochopil, ako ich preskočiť.

87. Prekážky musia byť navrhnuté tak, aby nehrozilo žiadne nebezpečenstvo, že by sa mohli pretekári i králiky zraniť o ktorúkoľvek časť prekážky. Prekážky musia byť z ľahkého materiálu aby svojim pádom nemohli zraniť králika a musia byť pevné, aby nemohli padať v dôsledku vibrácií povrchu.

88. Bočnice prekážok majú byť najmenej o 5 cm vyššie ako je horná hrana najvyššej tyčky. Vodná priekopa musí mať nezávislé stojky, umiestnené pred a za priekopou.

89. Zdvih - vzdialenosť medzi úchytmi nesmie byť väčšia než 10 cm.

90. Tyčky prekážok sa musia dať zhodiť z oboch strán. Pevne pripevnené tyčky sú zakázané. Prekážky pre skok do výšky a skok do diaľky však môžu mať pevne pripojenú počiatočnú časť.

91. Na bočnej časti prekážok sú umiestnené úchyty tak, aby tyčky boli voľné. Vrchná časť úchytov má prehnutý povrch. Úchyty musia mať vhodný tvar a materiál, aby sa o ne králik alebo pretekár nezranili. Úchyty z klincov alebo skrutiek nie sú povolené.

92. Ak je niekoľko prekážok zlúčených do jedného celku, pravidlá to umožňujú, ale vzdialenosť medzi nimi musí byť taká veľká, aby králik pochopil, akým spôsobom môže prekážku prekonať a nemal snahu skočiť medzi tieto prekážky.

93. Pretekárom je pri parkúre umožnená prehliadka postavenej trate na pokyn rozhodcu. Na prehliadke sa nesmú zúčastniť žiadne králiky.

Kapitola 7 – Zabezpečenie pretekov a podujatí KKH SZCH

Zodpovedný usporiadateľ pretekov

94. Zodpovedný usporiadateľ musí byť členom Klubu králičieho hopu (a teda aj členem SZCH) a musí mať minimálne 18 rokov.


95. Zodpovedný usporiadateľ zabezpečuje pretekársku plochu a prekážky, zodpovedá za ich správnosť podľa Súťažného poriadku KKH SZCH. Zabezpečuje tiež ustajnenie králikov, pokiaľ to nie je v propozíciách podujatia vyslovene uvedené inak.

96. Usporiadateľ zabezpečuje zdravotnú príjemku králikov dohovorí si delegovanie rozhodcu, pokiaľ to nie je v propozíciách podujatia zreteľne uvedené inak. V prípade oficiálnych pretekov musí byť táto podmienka dodržaná. Usporiadateľ je povinný uzavrieť s rozhodcom Zmluvu o rozhodovaní na súťaži, a to najneskôr pred štartom prvého behu súťaže. Pred začiatkom súťaže za účasti usporiadateľa sa musí uskutočniť porada rozhodcov, na ktorej určí usporiadateľ hlavného rozhodcu. Hlavný rozhodca následne rozdelí rozhodovania jednotlivých behov medzi rozhodcov.

97. Usporiadateľ zabezpečí správne spracovanie výsledkov v písomnej nebo elektronickej forme, zaslanie výsledkov v elektronickej forme na umiestnenie na web a evidenciuVýkonnostných preukazov do 3 týždňov od dňa usporiadania pretekov. Usporiadateľ je povinný písomnú formu výsledkových listín, podpísanú rozhodcom danej disciplíny, uchovávať po dobu 5 rokov.

Rozhodca
98. Rozhodca musí byť členom Klubu králičieho hopu a musí dosiahnuť vek minimálne 18 rokov.

99. Budúci rozhodca sa musí zúčastniť ako tieňový rozhodca minimálne na 3 pretekoch a následne úspešne zložiť skúšku.

100. Povinnosti rozhodcu:

a) Pred začiatkom súťaže oboznámiť pretekárov s podmienkami pretekov (časový limit, maximálny čas behu, spôsob hodnotenia súťaže a pod.).

V prípade neočakávaných okolností má rozhodca právo tieto podmienky, po dohode s usporiadateľom zmeniť. Vždy však pred začiatkom konkrétneho preteku tak, aby pre všetkých pretekárov boli vytvorené rovnaké podmienky.

b) Vyzvať na štart súťažnú dvojicu.

c) Počas behu riadne dozerať na správny priebeh súťaže, vždy sa snažiť vidieť na všetky pohyby králika tak, aby pohľad na králika nič nezakrývalo.

d) Po dokončení behu oznámiť počet pridelených trestných bodov a čas súťažiacej dvojice.
e) V prípade diskvalifikácie či udelenia napomenutia je nutné toto oznámiť verejne ihneď po ukončení behu dvojice alebo ihneď po zistení dôvodu.
f) Riadne viesť alebo dozerať na vedenie evidencie pretekárskych výsledkov. Po skončení súťaže musí rozhodca v danom behu svojím podpisem potvrdiť správnosť výsledkovej listiny (ručne písanej alebo i v tlačenej podobe), zapísať výsledky do Výkonnostných preukazov a prideliť príslušné body. Ďalej, odovzdať výsledky zodpovednému usporiadateľovi pretekov, ktorý ich odovzdá evidencii KKH SZCH.

101. Ak rozhodca zároveň súťaží ako pretekár, nesmie sa podieľať na stavbe rovinnej dráhy alebo parkúru vo výkonnostnej kategórii, v ktorej súťaží.

Potrební usporiadatelia pretekov

Časomerač
102. Čas možno merať ručne, alebo elektronickou časomierou. Je nutné, aby všetci pretekári štartujúci v jednej súťaži boli meraní jedným typom časomiery (jedným človekom v prípade ručného merania). V prípade zlyhania časomiery rozhoduje o ďalšom postupe rozhodca.

103. Meranie času začína v okamihu, keď králik preskočí cez štartovnú prekážku a končí, keď králik preskočí cez cieľovú prekážku. Elektronická časomiera meria čas vždy medzi začiatkom a koncom bariéry.

104. Časomerač nesmie hodinky (stopky) nastaviť na nulu skôr, než rozhodca udelí trestné body a dá časomeračovi pokyn na vynulovanie.

105. Pokiaľ dôjde k silnému vetru či dažďu, alebo je nutné z nečakaných dôvodov prerušiť beh, musí sa čas zastaviť. Po obnovení trate je možné, aby účastník pokračoval v tom mieste, kde bol beh predtým prerušený. Čas bude potom opäť spustený. O spôsobe pokračovania v takýchto prípadoch rozhoduje rozhodca.

106. Časomerač musí oznámiť 30 alebo 10 sekúnd vopred uplynutie maximálneho času.

Zapisovateľ

107. Zapisovateľ zapisuje do štartovnej listiny zmeraný čas a počet pridelených trestných bodov podľa pokynov rozhodcu. Pri súťaži v skoku do výšky a do diaľky zapisuje úspešne vykonané pokusy.

108. V prípade, že zapisovateľ nie je na pretekoch prítomný, zapisuje výsledky rozhodca.

Stavač
109. Po dobehu pretekajúceho tímu je nutné nastaviť zhodené tyčky späť na pôvodné miesto. Je vhodné, aby tuto činnosť robili dve alebo viac osôb.
110. Prekážky musia byť inštalované späť až po znamení rozhodcu.

111. Súťažná dráha je postavená stavačmi podľa pokynov rozhodcu. Za správnosť súťažnej dráhy podľa Súťažného poriadku KKH SZCH zodpovedá rozhodca.

Kapitola 8 – Neoficiálne súťaže a  hry

112. Skákanie do kruhu. Na túto súťaž sa vybuduje kruhová dráha s 10 prekážkami. Podľa výkonnostnej kategórie králikov je výška jednotlivých prekážok 25 alebo 35 cm. Súťaží sa o to, koľko prekážok králik za 1 minútu preskočí bez chyby. Zhodené prekážky musia byť znovu ihneď postavené. Čas začína bežať na povel rozhodcu. Králik nesmie minúť žiadnu prekážku. Králik, ktorý pri štyroch behoch preskočil bez chyby najviac prekážok, zvíťazil. Medzi jednotlivými behmi musí mať králik odpočinok najmenej 10 minút.

113. Duel.Pri dueli sa postavia dve prekážkové dráhy rovnobežné vedľa seba, vždy s najmenej 10 rovnakými prekážkami. Na štart nastúpia vždy dva tímy proti sebe. Víťaz dostane plusový bod; prehrávajúci mínusový bod (1:0 resp. 0:1). Behom súťaže štartuje každý tím proti každému tímu. Na konci súťaže zvíťazil králik, ktorý získal najviac plusových bodov. Podľa výkonnostnej kategórie výška jednotlivých prekážok dosahuje 25 alebo 35 cm. Systém je možné zmeniť na tzv. K.O. - systém, kedy porazený z dvojice opúšťa súťaž a víťaz pokračuje v behu proti víťazovi druhej dvojice. Medzi jednotlivými behmi musí mať králik odpočinok najmenej 10 minút.

114. Vylučovacie skákanie. Je to päť behov s 10 prekážkami. Až na počet prekážok a výšku platia pravidlá rovinnej dráhy. V 1. behu sú prekážky vysoké 8 cm vysoké, v 2. behu 16 cm, v 3. behu 24 cm, v  4. behu 32 cm, a v 5. behu 40 cm. Do ďalšieho kola postupujú všetci súťažiaci, ktorí v predošlom behu neurobili viac ako 3 chyby.

Až do 4. behu sú rozhodujúce len chyby a to, že nepresahuje maximálny čas. Zmena nasleduje v piatom behu v ktorom sa popri chybách zapisuje aj čas. Víťazom je králik s najmenším počtom chýb. Pri rovnakom počte chýb rozhoduje rýchlejší čas. Medzi jednotlivými behmi musí mať králik odpočinok najmenej 10 minút. ■

Predkladá: Dušan Barlík, predseda ZO SZCH Nitra, člen OV SZCH Nitra

Schválila ústredná odborná králikárska komisia SZCH

Na svojom zasadnutí 25. 1. 2015

Novelizované 22. 3. 2016