Články október 2020

Predpokladom  vzniku   plemien  králikov  bol   ich  cieľavedomý a systematický  chov v  leporáriách. V  dôsledku dedičných zmien (mutácií)  vznikali  nové  typy  zvierat  líšiace  sa  od divých králikov  sfarbením,  štruktúrou srsti,  veľkosťou tela  a pod. Prví   chovatelia  sa   snažili  takéto   zmeny  zachovať  podľa osvedčenej  skúsenosti,   že  podobní  rodičia   dávajú  podobné potomstvo.  Zvieratá  s  odchýlkami  fenotypu  (z  gr. phainomai - zjavujem  sa,  prejavujem  sa)  navzájom  párili, čím vznikali skupiny  zvierat  -  populácie,  ktoré  sa vyznačovali typickými znakmi  a vlastnosťami  odlišnými od  iných populácií  králikov.
nasledujte nás